Křesťan Chůze série Rejstřík.

  Křesťan Chůze série.

Postava muže plného věku.


2 Peter 1:1-10

1 Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteříž spolu s námi zároveň drahé dosáhli víry, pro spravedlnost Boha našeho a Spasitele Jezukrista:
2 Milost vám a pokoj rozmnožen buď skrze známost Boha a Ježíše Pána našeho.
3 Jakož nám od jeho Božské moci všecko, což [potřebí bylo] k životu a ku zbožnosti, darováno jest, skrze známost toho, kterýž povolal nás k slávě a k ctnosti.
4 Odkudžto veliká nám a drahá zaslíbení dána jsou, [tak] abyste skrze ně Božského přirození účastníci učiněni byli, utekše porušení toho, kteréž jest na světě v žádostech [zlých].
5 A na to pak [vy] všecku snažnost svou vynaložíce, prokazujte u víře své ctnost, a v ctnosti umění,
6 V umění pak zdrželivost, a v zdrželivosti trpělivost, v trpělivosti pak zbožnost,
7 V zbožnosti pak bratrstva milování, a v milování bratrstva lásku.
8 Ty zajisté věci když budou při vás a [to] rozhojněné, ne prázdné, ani neužitečné postaví vás v známosti Pána našeho Jezukrista.
9 Nebo při komž není těchto věcí, slepýť jest, a toho, což vzdáleno jest, nevida, zapomenuv na očištění svých starých hříchů.
10 Protož, bratří, raději snažte se pevné povolání své i vyvolení učiniti; nebo to činíce, nepadnete nikdy.


Křesťanská povaha.

Stáhnout... Postava muže plného věku.


  Křesťan Chůze série.


David Shearer.

Křesťan život začíná se založením víry. K tomuto základu nás Písmo povzbuzuje, přidat věci, které způsobí náš život nést ovoce, které Bůh chce, abychom měli.

Všichni potřebujeme účel pro svůj život. A to je naše osobní hodnoty, které způsobují nám, aby usilovaly o dosažení cílů že si přejeme, aby se dosáhlo.

Svět má hodnoty, které stanoví cíle, kterých chtějí dosáhnout. Ačkoli některé z těchto věcí nemusí být nutně špatné, mohou nahradit hodnoty, že Bůh si přeje, abychom měli.

Obecně řečeno jsou to:
1. Materialismus. Touha po větším bohatství. Osoba se může snažit toho dosáhnout vzděláváním, propagace v práci.
2. Sláva / Důležitost. Touha být populární, nebo nadaní na sport atd.
3. Zábava. Hledání pro všechny druhy potěšení.

Křesťan má hodnotový systém, který je odlišný, pro on nebo ona dbá slova Páně v kapitole Matouš 6:20-21.

20 Ale skládejte sobě poklady v nebi, kdežto ani mol ani rez kazí, a kdežto zloději nevykopávají ani kradou.
21 Nebo kdežť jest poklad váš, tuť jest i srdce vaše.


  Křesťan Chůze série...

   Písmo říká...

Víra pak jest nadějných věcí podstata, [a] důvod neviditelných.

Pro ni zajisté svědectví došli předkové.

Věrou rozumíme, že učiněni jsou věkové slovem Božím, takže z ničeho jest to, což vidíme, učiněno.

Židům 11:1-3Křesťan Chůze série.
Pokračuje na další stránce.
(Znamení.)


Tam stojí
jako Soudce
s planoucíma
očima
aby provést
úsudek.Rozbočovač zpráv... Vyberte svůj jazyk a stahujte zdarma zprávy od Bratra Branham.