Buhay Salita serye.

  Buhay Salita serye.

Isang Pangitain ng Nobya.


William Branham.

Basahin ang account sa...
Mga Kasakit Sa Pagpanganak.

Ang Biblia nag-ingon nga ang Iyang asawa nangandam na sa Iyang kaugalingon sa katapusan sa panhon. Giunsa man Niya sa pag-andam sa Iyang kaugalingon? Aron mahimong Iyang asawa. Ug unsa may iyang... Unsa mang matanga sa bisti ang iyang gisul-ob? Ang Kaugalingon Niya Pulong. Siya gibistihan sa Iyang pagkamatarung. Ingon Kini niana. Nakita mo? Ang mga panan-awon... Himatikdi. Alang sa pagtapus, buot kong ipahayag kining usa ka butang, sa dili pa nato tapuson. Mao kanay nagmandu kanako sa pagsulti niini. Ako anaay “MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO.” Kong adunay usa ka tawo nga mosulti niana nga dili— ibutang sa kaugalingon niyang panghunahuna, siya usa ka maut ug mahibanlud siya sa infierno tungod niini. Husto gayud. Kong maninguha siyag pangdani ug mga katawhan, sa mga maayong tawo nga sama niini, ug limbungan sila, aha usa siya ka yawa diha sa tawhong unod. Dili gayud siya pasidunggan sa Dios. Nagtoo ka ba pasidunggan sa Dios ang yawa ug ang bakak? Dili gayud. Tan-awa, molapaw ra kana sa ibabaw sa ilang mga ulo, ug dili sila makasabot niini, ug Iyang panguhaon nga mga pinili.

Tan-awa ang tanang mga profeta sa tanang panahon, kung giunsa Niya pagpanguha sa mga pinili. Tan-awa, hangtud bisan gani sa reformasyon, sama sa— sa simbahang Romano Catoliko nga misunog kang Joan sa Arko diha sa usa ka kahoy ingon nga usa ka espiritista. Husto kana. Sa kaulahian ilang hingkaplagan nga dili diay; usa siya ka santos. Dayag na lang nga nagpinitensiya sila: ilang gikalot ang lawas sa pari ug gitambog sila sa suba, apan— nasayud kamo, apan dili kini makapahupay sa mga basahon sa Dios. Dili. Ilang ginganlan si San Patrick nga usa usab (Nakita ninyo?), ug sulosama gayud siya nga usa ako. Busa atong himatikdan... Tan-awa ang iyang mga anak; tan-awa ang iyang dapit; tan-awa kung pila ang mga nangamatay; tanawa ang mga nangamarter ug tan-awa kung pila ang mga nangamatay didto. Nakita ninyo dili kini mao. Apan ang giingon sa katawhan, nga dili kini tinuod; kadto mao ang unsay giingon sa Dios ug gipamatud-an nga tinuod kadto. Gimatud-an ang tanang mga butang. Pagpabilin niadtong unsay maayo.

Karon, atong nakita dinhi sulod sa pipila na ka bulan ang milabay, usa niana ka buntag naglakawlakaw ako sa gawas sa balay ug miabot ang usa ka panan-awon. Ug gihagit ko si bisan kinsa dinhi nga nahibalo sa tanang mga katuigan sa pagsulti nga sa matag higayon nga ang Ginoo mopasulti kanako sa MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO kondili ba mahitabo. Pila man ang nasayud nga kini Tinuod, ipataas ang inyong mga kamot. Adunay mosulti nga supak? Tinuod kini. Ayawg hatagig pagtagad ang mensahero; maoy tan-awa ang Mensahe niini. Kay mao kana. Dili kon mao kadto. Ayawg hatagig pagtagad ang gamayng upaw nga ulo (nasayud kamo) nga tawo, tungod usa lamang kini— usa lamang kini ka tawong linalang, nahibalo kamo, ug unya managsama ra kitang tanan. Kondili maoy bantayi kung unsay nagakahitabo. Kay kana maoy nagpahayag niini. Gikuha ako. Karon, nasayud ako nga ang mga katawhan mosultig tanang matang sa mga butang, ug nasayud ta niana ug ang kadaghanan niini dili husto. Dili ako makatubag kung unsay igasulti ni bisan kinsa. Akoy manubag kung unsay akong gipanulti. Ug mao lamay akong isulti kung kini tinuod man o dili, ug ako mao ray bugtong nga may tulobagon niini, dili kung unsay gisulti sa uban. Dili ako makahukom ni bisan kinsa. Wala ako ipadala aron maghukom, kondili aron sa pagwali sa Mensahe.

Himatikdi, nga nakakita akog u— usa ka paglarawan sa iglesia. Ug gidala akog usa ka tawo nga dili ko makita, ug mipahimutang sama sa usa ka tangkawan. Ug nadungog ko ang usa ka mananyoy nga huni nga wala ko sukad madungog. Ug mitana-aw ako, dihay miabot, ug ang usa ka panon sa magagmayng kadalagahan, nga mao gayud tan-awon, sa, oh, ang uban nagpanuigon pa ug kawhaan, napulog-walo, kawhaan, ug silang mga hatag-as nga mga buhok ug sinul-oban sa mga nagkalainlaing mga bisti, sa matang sa mga bisti, ug nanagpaso sila nga dungan gayud sa maong tugtog samtang nanaglakaw sila. Ug miagi sila sa akong wala nga mipaingon niining dalana, ug gitan-aw ko sila. Ug unya mitan-aw ako aron tan-awon kung kinsay nakigsulti kanako, ug wala akoy nakitang bisag usa.

Ug dayon nakadungog akog usa ka tugtog nga rak-ug rol sa usa ka banda nga nagsingabot. Ug sa mitan-aw ako sa akong tuo, dihay miabot dinhi niining dapita (nga mibalik), ania karon ang mga kasimbahanan sa kalibutan Ug ang uban sa... Ang matag usa kanila nanagdala sa ilang bandila diin sila magagikan, ang uban sa labing mahugawng butang tan-awon nga wala ko pa makita sa akong kinabuhi. Ug sa pagtungha sa simbahan sa America, kadto maoy labing mangil-ad sa tanan nga nakita ko sukad. Ang langitnong Amahan maoy akong Maghuhukom. Nanagsul-ob silag mga bughawng sayal nga bulgar, sama nianang mga babaye diha sa bar, walay tabon ang likud niana, nga maoy nagtabon niini sama sa usa ka papel nga bughawng tan-awon, ug sama sa nagsayawg hulahula: namintal, mugbog mga buhok, nga nagtabog mga sigarilyo, ug magkiaykiay samtang nagalakaw paingon sa rak-in rol. Ug matud ko, “Mao ba kana ang iglesia sa Esptados Unidos?” Ug ang Tingog mitubag, “Oo, mao kana.”

Ug sa ilang paglabay, ila kining pugngan nga sama niini ug ibutang ang ilang ibutang sa ilang likud inig-agi na nila. Misugod a— ako paghilak. Namalandong ako, nga “Sa tanan kong mga paghago ug sa tanan kong nabuhat ug ang tanang mga butang nga atong gihiusahan kitang mga ministro...” Ug, mga kaigsoonan, ambot lang kung motoo ba kamo niining mga panan-awona, apan Tinuod kini alang kanako; kanunay kining nagpamatuod nga tinuod gayud. Sa pagkakita ko niadto sa hingsayran ko kung unsay sangpotan, ang akong kasingkasing maingon sa buto sa sulod nako. “Unsa may akong nabuhat? Giunsa ko Ikaw sa pagpakyas? Nagpabilin ako nga matul-id nianang Pulonga, Ginoo, ug giunsa ko paghimo niini?” Namalandong ako, nga “Nganong gihatagan Mo man akog panan-awon dili pa lang dugay ug gipakita ako didto niadto?” Ug unya mitubag, “Hinuon, angayan ba silang hukman?” Ug mitubag Siya, “Maingon man ang panon ni Pablo.” Giingnan ko, “Nagwali akog sama nga Pulong nga iyang giwali.(Ang Cristohanong Kalalaken-ang Magpapatigayon nakakuhag basahon niini.)” Ug matud ko, “Ngano man? Nganong naingon man kini niana?” Ug nakita ko kadtong panon sa mga bigaon nga nanglabay sama niana, ug piñatas ang mga bisti sama niana ug gitawag nga iglesia sa Miss U.S.A. Ug naluya a— ako.

Ug dihadiha nadungog ko na usab kadtong usa ka mananoy nga musika, ug ania karon kadtong usa ka gamayng Pangasaw-onon mibalik na usab. Siya miingon, “Mao kini ang nanggula.” Ug sa nakalakaw na Siya, sama gayud Siya niadtong nahaunang usa, nagalakaw sa lakang sa musika sa Pulong sa Dios, nga mipaso pagpadayon. Ug sa nakita ko kini, mitindog ako didto nga binayaw ang mga kamot ug mihilak nga sama niana. Ug sa nakaamgo na ako, didto nagtindog ako sa akong pantawan nga naglantaw paingon ngadto sa umahan. Unsa? Mao ra Siya nga Pangasaw-onon, mao rang matanga, nga binuhat sa mao rang matang sa material Siya sa unang higayon. Karon, basaha ang Malaquias 4 ug tan-awa kon wala ba kita makadawat ug usa ka Mensahe ning katapusang mga adlaw nga maoy magpabalik sa mga kasingkasing sa mga anak balik ngadto sa mga amahan, balik ngadto sa orihinal nga Mensahe sa Pentecostal sa pulong ug pulong. Mga igsoong lalake, ania na kita. Karon, kining iglesiaha nakadawat na ug usa ka ilhanan. Ug mao kini ang katapusang ilhanan, atong makita dinhi sa— di— din—dinhi sa mga Kasulatan... Tan-awa karon... Tan-awa, ang labing dakung pagbati sa pagpanganak ania na niining panahon sa Laodicea. Natawo na kini... Ang ilang iglesia natawo pag-usab. Dili...

Wala nay lain pang organisasyon. Si bisan kinsa nahibalo nga nga sa matag higayon nga moabot ang mensahe... Pangutan-a kining mga maghuhubit. Kung molabay na ang mensahe, moguwa ang organisasyon gikan niini. Oh, Alexander Campbell, ug uban pa, si Martin Luther ug ang tanan, nanaghimo silag organisasyon gikan niini. Ug kasagaran ang mensahe molungtad lamang sa tulo ka tuig: ang usa ka rebaybal. Kini milungtad na sulod sa napulog-lima ka tuig, ug niini walay organisasyon nga mitungha gikan niini. Ngano man? Ang putos mao nay katapusan. Ania na kita sa katapusan. Nakita ba ninyo ang pagbati sa pagpanganak? Nakita ba ninyo kung unsay nahitabo? Ang salin lamang maoy madala. Ang salin lamang mao ray madala. Ug mao kanay hinungdan nga nagasinggit ako ug miduso ug mihikling sa matag kalooy sa tawo dinhi sa kalibutan aron lamang pangitaon ko ang kalooy sa Dios ug mipadayon ko diha sa Iyang Pulong. Nagbati na siya. Mao kanay hinungdan. Talianak na siya. Kinahanglan nga magpili siya. Ang kamot nga nagasulat anaa na sa bongbong. Atong makita nga ang kalibutan andam na nga mogikan. Ug ang mga kasakit sa pagpanganak anaa na niining tanan niini— tali sa kalibutan ug sa iglesia. Ug aduna gayuy usa ka bag-ong kalibutan nga matawo ug ang usa ka bag-ong iglesia aron moadto kini sa millenyum. Nahibalo kita niana.

Tan-awa. Ang Dios mihatag kaniya (Ug paminawa kini pag-ayo karon, alang sa pagtapos.) kaniyag katapusang ilhanan, ang iyang katapusang Mensahe, ang iyang katapusang ilhanan. Ang katapusan niyang ilhanan mao ang iyang pagpakabaton sa kahimtang kung unsa siya sa sinugdanan. Ang kalibutan, ang iglesia... Tan-awa kung unsa kadto sa sinugdanan, kadtong mga katuigan kanhi, sukad kang Malaquias hangtud kang Jesus. Tan-awa ang tanang katuigan karon; tan-awa kini pagbalik kaniadto, ang pagpangadunot nga nakayuhot niini. Tan-awa ang kalibutan, kung unsa kadto sa matag panahon niini, sama sa mga adlaw ni Noe, ug uban pa. Managsama ra ang matang sa tipo, ug atong nakita nakita kana. “Maingon kanhi sa mga adlaw ni Noe...” atong makita kining mga butanga nga nagakatukma.

Basahin ang account sa...
Mga Kasakit Sa Pagpanganak.


Ang Misteryo ni Kristo.

Ingles Site Newsletter

Ang aklat ng Apokalipsis.

 

Diyos at Agham.
Indeks ng serye.
- Arkeolohiya.

Major aral ng Mensahe.

Ang Pag-agaw ay pagdating.

Ang supernatural na ulap.

Haligi ng apoy.

 

Magandang balita.
Si Jesus ay namatay para sa iyong sa kasalanan.

Pagbibinyag sa Tubig.

 
 
 

Ang Shekinah Glory ng Diyos.

 

Libingan ay walang laman.
Siya ay risen.

Arka ni Noe.

Kasalukuyang pananaliksik.

Ipinaliwanag ng pagka-Diyos.
Kasal at Diborsiyo.
Ang Orihinal na Kasalanan. Ito ba ay isang mansanas?

Pitong Edad Simbahan.

Pitong Tatak.

Diyos at Kasaysayan.
Indeks ng serye.

Kristiyano lakad serye.

Pangalan ng Diyos.

Buhay Salita serye.

Dulo ng panahon serye.

Serye ng Pasko.

Diyos at Agham.
Alamat ng mga Dinosaur.

Arkeolohiya.
Sodoma at Gomorra.

Heolohiya Bibliya.

Banal Ang Kagalingan.

Listahan ng Mensahe.

  Sabi banal na kasulatan ang...

Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy, datapuwa't ang sanglibutan ay magagalak: kayo'y mangalulumbay, datapuwa't ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan.

Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagka't dumating ang kaniyang oras: nguni't pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naalaala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglibutan.

Juan 16:20-21


I-klik ang retrato para mai-download ang PDF o larawan sa buong laki.


Acts of the Prophet

(PDF Ingles)

Kasal At Diborsiyo.

(PDF)

William Branham
Life Story.

(PDF Ingles)

Ang Pagdating Sa
Akin Ng Anghel,...

(PDF)


Mensahe Hub... Piliin ang iyong wika at mag-download ng libreng mga mensahe mula sa Brother Branham.