Lewende woord reeks.

  Lewende woord reeks.

Die God wat ryk is aan genade.


William Branham.

Lees die volledige rekening in...
Die God Wat Ryk Is Aan Genade.

Nou as baie van julle daarvan hou om Skrifte af te merk wat 'n prediker lees. En ek wil hê julle moet, vanaand, as julle sal, blaai na Efésiërs.

En ek het verlede Sondag gepraat oor die Efésiërs, hoedat die Boek Josua die Efésiërs van die Ou Testament is, en hoe dit 'n Boek van verlossing is.
En verlossing het twee verskillende dele: “uitkom uit” en“ingaan in.” Eerstens, moet jy uitkom. Sommige mense wil die wêreld saam met hulle inbring; maar jy moet uit die wêreld uitkom, om in Christus in te gaan. Jy moet uit ongeloof gaan, om geloof binne te gaan. Daar kan nie een ding in jou pad wees nie. Om regtig opregte geloof te hê, moet jy absoluut alles los wat teenstrydig is met die Woord van God, agterlaat, om geloof binne te gaan.
En dit was die Boek van Efésiërs van die Ou Testament, Josua. Waar, Moses die wet verteenwoordig het, kon niemand red nie; maar genade kon, en hier is Josua dieselfde woord as Jesus: “Jehova-redder.” En dan nou, ons vind uit dat ons by 'n ander Efésiërs uitgekom het, nou 'n ander Efése. Waar, dat, in ons intellektuele denominasies ensovoorts, en al ons opvoedkundige programme gekom by sy Jordaan, dan moet ons weer 'n Efése hê. Ons moet 'n eksodus hê, om “uit te kom” en om “in te gaan,” vir die Wegraping.

Nou ons gaan vanaand lees uit die 2de hoofstuk van Efésiërs. Ek het dit net gesê sodat julle die plek kon kry, of na die hoofstuk blaai.

En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk: onder wie ons almal ook vroeer gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus (uit genade is julle gered)   [Efésiërs 2:1-5]

Ek wil daaruit neem 'n paar, of deel van die vers: “maar God,” Die God Wat Ryk Is In Barmhartigheid.

Ek wil hê julle moet oplet hier van die profeet, apostel, liewer, Paulus, wat, hoe hy hiervan genoem het, hoe: “Julle het Hy lewend gemaak, wat eenmaal dood was. Hy het jou lewend gemaak, wat eenmaal dood was, dood in sonde en misdade; loop agter die dinge van die wêreld, die begeerte van die vlees, en die begeerte van die gedagtes vervul het. Het....”

Wat het hierdie verandering veroorsaak, sien julle? En wat dit veroorsaak het, “van om eens dood te wees,” lewend te maak? Stimuleer beteken “lewend gemaak.” Daar was 'n verandering, van die dood tot die Lewe. Daar is geen ander, daar is geen ander ding wat kan gebeur met enige persoon, so groot, soos om hom te verander van dood na Lewe nie. 'n Man, as hy sterwend was, fisies, en kon genees word fisies, sou dit 'n groot ding wees, maar niks so groot soos wanneer hy geestelik dood is en God hom gestimuleer het om te lewe nie.

“Jy eenmaal, vroeër, dood.” Jy was dood. Selfs baie hier vanaand, eenmaal, kan terugkyk en weet dat julle dood was. Maar nou waarom is julle nie vanaand dood, soos julle was nie? Jy verdien om so te wees, omdat jy 'n sondaar was: “maar God Wat ryk is in barmhartigheid.” Dis die ding: “God Wat ryk was.” Al hierdie dinge wat ons was, “maar God”! Wat die verandering reg hier gemaak het: “God Wat ryk is in barmhartigheid.”
O, ek's so bly daaroor, dat Hy ryk is in barmhartigheid. As Hy net ryk was in geld, as Hy net ryk was in materiële dinge, wat Hy is, maar tog is die grootste ding om ryk te wees in barmhartigheid. O, watter voortreflike woord is dit nie, hoedat ons eens dood was.
En ons het die ander aand gepraat oor hoe die saad moet sterf. En alles rondom daardie kiem van lewe moet nie net sterf nie, maar verrot. As dit nie verrot nie, kan dit nie lewe nie. En verrot is “volledig mee weggedoen; dis klaar.” En tot ons by die punt kom wat ons eie idees en ons eie denke heeltemal weg is en dit weggevrot het, dan kan die kiem van die lewe begin leef.

Nou ons kan, ek kan hier net 'n bietjie leerstelling invoeg, dat ek nie.... As jy dit nie glo nie, goed. Dis net in orde. Ek glo dit wel. Ek glo dat 'n mens, wanneer hy in hierdie wêreld gebore word, dat wanneer jy 'n babatjie is, gebore in die wêreld, dat jy nie hier kon gewees het sonder om in die voorkennis van God te wees nie, omdat Hy oneindig is en Hy weet alle dinge. En wanneer daardie babatjie gebore word in die wêreld, is daar iets in daardie baba. As hy ooit die Lewe gaan hê, dan is daar 'n ietsie daarin, in daardie kind dan, waar hy by uitkom, vroeër of later. Daardie saadjie is in hom. Nou as julle sal neem.... Die Skrifte verklaar dit duidelik.
Nou as jy vanaand die Ewige Lewe het, as ons die Ewige Lewe het, dan het ons altyd, want daar is net een vorm van die Ewige Lewe. Ons was altyd. En waarom ons was, want ons is 'n deel van God. En God is die enigste ding wat Ewig is.

En soos wat Melgisédek tiendes van Abraham ontvang het, en dit toegewys het aan sy agterkleinseun, Levi, wat nog in die lendene van Abraham was; het tiendes betaal, want hy was nog in die lendene van Abraham toe hy Melgisédek ontmoet het. Ek wil daaroor praat by die ander plek, een oggend. Wie Is Hierdie Melgisédek? Nou let op daarna. Ver terug, het God geweet van hierdie seun wat sou kom. Hy het alle dinge geweet.
Nou ons is 'n deel van God. Jy was altyd. Jy onthou dit nie, want jy was net 'n eienskap in God. Jy was net in Sy denke. Jou einste naam, as dit ooit was op die Boek van die Lewe, was dit daar geplaas voor die grondlegging van die wêreld. Hy het geweet wat jy was.
Ek sê dit net, nie om leerstelling deurmekaar te maak nie, maar om dit uit te stryk, dat ons kan wegkom van hierdie vrees en skrik. Jy weet nie wie jy is nie. Julle gáán nie wees nie, maar nóu is julle die seuns van God. Sien, julle was altyd die seuns van God. Sien?

Want toe God jou in Sy denke gehad het aan die begin, moes jy wees, 'n deel van jou, jou Lewe wat nou in jou is, moes tevore daar by God gewees het. Wel, toe Hy, voor Hy selfs hier op aarde materieel geword het, voor daar enigiets was, dan God, was jy een van Sy eienskappe. Hy het geweet wat jou naam sou wees. Hy het geweet watter kleur hare jy sou hê. Hy het alles van jou geweet. Die enigste ding wat gebeur het is toe jy, synde 'n sondaar....
Baie van julle kan met my kuier oor hierdie gedagte. Toe jy 'n seuntjie was, of 'n dogtertjie, sou jy rondloop en daar sou sekere dinge wees wat net, waar dit die ander kinders nie sou hinder nie, dit was asof daar iets was in jou wat uitgeroep het. Daar was God êrens, tog was jy 'n sondaar. Onthou julle dit? [Gemeente sê: “Amen.”] Sekerlik. Nou wat was dit? Dit was daardie klein vorm van Lewe in jou toe.

En dan na 'n ruk, het jy die Evangelie gehoor. Miskien het jy kerk toe gegaan, jy het dit en dat opgetel, en het van denominasie na denominasie gegaan. Maar eendag, jy wat 'n deel van God was, jy moes n deel van die Woord wees. En toe jy die Woord gehoor het, jy weet waar jy vandaan gekom het, jy het geweet wat die Waarheid is. Jy was altyd, die saad was in jou altyd. Die Woord het die Woord gesien wat in jou was, dit was voor die grondlegging van die wêreld, het die Woord gesien en jy het dit aangeneem.
Soos my arendjie-storie, van hoe die arendjie onder 'n hoenderhen uitgebroei is. En die kleintjie het saam met die kuikens geloop, hy, die hen het gekloek, en hy het nie haar gekloek verstaan nie. En die kuikentjies, hulle dieët wat hulle op die plaaswerf gehad het, hy het dit nie verstaan nie, hoedat hulle dit gedoen het nie. Maar daar was iets in hom, skynbaar anders as wat daardie hoender was, want in die begin was hy 'n arend. Dis reg. Eendag het sy mamma na hom kom soek, en, toe hy daardie geskree van die arend hoor, was dit anders as die gekloek van die hen.

En dis hoe dit is met elke wedergebore gelowige. Jy kan al die teologie hoor wat jy wil, en al die mensgemaakte teenstrydighede; maar wanneer daardie Woord daar flits, dan is daar iets wat 'n houvas kry, jy kom na Dit. “Julle wat eens dood was in sonde (daardie lewe) het Hy lewend gemaak.” Daar moet 'n Lewe daar wees om gestimuleer te word, eerstens. God, deur Sy voorkennis, het alle dinge geweet. En ons is voortbestem om seuns en dogters van God te wees. “Jy wat eens dood was in sonde en oortredinge, waarin ons almal ons tye gehad het in die verlede, het Hy gestimuleer.”

Kyk na Paulus, toe Paulus 'n groot teoloog was. Maar toe hy van aangesig tot aangesig kom met daardie Woord, Jesus, het dit lewend geword. Hy het heel gou Lewend geword, omdat hy voorbestem is om dit te wees. Die.... Hy was deel van die Woord; en toe die Woord die Woord gesien het, was dit sy natuur. Al die gekloek van die henne, in die ortodokse kerke, het geen effek op hom gehad nie; hy het die Woord gesien. Dit was deel van hom. Hy was 'n arend. Hy was nie 'n hoender nie; hy was net op die plaaswerf saam met hulle. Maar hy was 'n arend om mee te begin.

Jy kan soms met mense praat in die strate, met hulle praat oor die Here, hulle lag reg in jou gesig. Wel, ons is veronderstel om dit te doen, in elk geval. Maar luister: “Daar is geen mens wat na my toe kan kom tensy My Vader hom eers trek nie.” God moet die trekwerk doen. Daar moet 'n Lewe wees. “En almal wat Hy My gegee het, sal na My toe kom.”

Hy het 'n voorsiening gemaak vir hulle wat verlos wil word. Hy het 'n voorsiening gemaak vir hulle wat genees wil word. En dan omdat Hy dit gedoen het, maak dit Hom ryk in barmhartigheid, soos Hy altyd ryk was in barmhartigheid. Dit moet wees, as jy Dit weier, is daar niks oor behalwe die Oordeel nie, want sonde moet geoordeel word.

Farao, toe hy ingegaan het in die see, as 'n na-aper, siende dat hy kon ingaan soos Moses gedoen het. Moses met sy leër, en Farao met sy leër, albei van hulle moes vergaan het in die see, soos dit gelyk het. Maar God, ryk in barmhartigheid, het 'n ontsnaproete gemaak vir die Hebreeuse kinders, (waarom?) want hulle het gevolg in die lyn van plig, hulle het gevolg volgens die Woord.
Nou dis die enigste manier om barmhartigheid te kry, is om die instruksies te volg wat God ons gegee het om na te volg. Dis die enigste manier wat Hy barmhartigheid kan betoon, is wanneer ons volg wat Hy gesê het om te doen.

Soos die klein debat nie lank gelede nie, met 'n prediker wat gesê het dat ek preek 'n apostoliese Doktriene in hierdie dag. Ek glo ek het daarvan gepraat 'n aand of twee gelede, of een of ander tyd, van hoedat hy gesê het: “Jy probeer spuit, in hierdie eeu, 'n apostoliese Doktriene.” Hy het gesê: “Die apostoliese eeu het opgehou, met die apostels.”

En ek het hom gevra: “Wel, glo jy die Woord?” Hy het gesê: “Ja.” Ek het gesê: “Openbaring 22:18 sê, dat: 'Wie ook al een Woord Hieruit sal wegneem, of een woord Daarby sal voeg, 'nie net twee woorde nie; een Woord, een Woord wegneem.” Het gesê: “Ek glo dit.”

Ek het gesê: “Dan kan ek jou sê waar die apostoliese eeu gegee is, die apostoliese Seëninge was vir die Kerk gegee; nou sê jy vir my waar God dit uit die Kerk uitgeneem het, deur die Woord. Jy kan dit nie doen nie; dis nie daar nie.” Ek het gesê: “Nou onthou, dat Petrus, op die Pinksterdag, hy was die bekendmaker van die apostoliese eeu. En hy het vir hulle almal gesê: 'Bekeer julle, en word gedoop in die Naam van Jesus Christus vir die vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte is aan julle, en aan julle kinders, en vir hulle wat verwyder is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep.'”

Nou as jy wil luister na die gekloek van een of ander denominasionele hen, en lewe daar terug in die dinge van die wêreld, dan wys dit dat daar iets verkeerd is. Want, Dit is die Woord. “Wie ook al wil, kan kom.” En as jy 'n wil het, behoort jy te kom. Maar as jy nie 'n wil het nie, dan is jy in 'n treurige toestand. Maar as jy 'n wil het om te kom, kom volg God se formule!

En Hy faal nooit om te vervul wat Hy belowe het nie. Ek was eens jonk, en nou is ek oud, ek het Hom nooit gesien faal in Sy Woord nie. Want, Hy kan enigiets doen, maar faal nooit nie. Hy kan nie faal nie. God kan nie. Dis onmoontlik vir God om te faal, en aanhou om God te wees.

Lees die volledige rekening in...
Die God Wat Ryk Is Aan Genade.


Die Verborgenheid van
Christus.

Engelse nuusbrief webwerf.

Die boek Openbaring.

 

God en Wetenskap
Indeks - Argeologie.

Die Wegraping kom.

 

Hoofonderrig van die
boodskap.

Die Goeie Nuus.
Jesus het gesterwe
vir jou sondes.

Waterdoop.

 
 

Die Bonatuurlike Wolk.

Vuurkolom.

Die graf is leeg.
Hy het opgestaan.

Die Shekinah heerlikheid van God.

Die Voorlopers.

God is Lig.

Die Handelinge van
die Profeet.

Die Godheid het verduidelik.

Die Sewe Kerk Eeue.

Die Sewe Seëls.

God en Geskiedenis
reeks Indeks - Daniël.

God en Wetenskap.
- Evolusie.

Bybelse Geologie.

 

Noag se Ark.

 

Die stem van die teken.

Oorspronklike sonde.
Was dit 'n appel?

Die naam van God.

Lewende woord reeks.

Die Eindtyd reeks.

Kersfees reeks.

Mitologie
Babilon, die bron.

Hierdie dag word
hierdie Skrif vervul.

Die Patmos Visioen.

 

Die Nikolaïete.

 

Doktriene Van Bileam.

Daardie Vrou Isébel.

Dood. Wat dan?

 

Verborgenheid Babilon.

God en Wetenskap.
Mikrobiologie.

God en Wetenskap.
Kosmologie.

God en Wetenskap.
Die Dinosaurus Mite.

'N Profeet se regverdiging.

Aardbewing oordeel.

Armagéddon.

Die Engel Verskyn.
Huwelik En Egskeiding.

Ons Boodskap Lys.

Argeologie.
S’dom en `Amorra.

  Die Skrif sê...

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.

Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.

Johannes 3:16-18


Klik op 'n prentjieOm die volle grootte foto of PDF af te laai.


Die Handelinge van
die Profeet.

Chapter 13.
God is Light

(PDF Engels)

'N Berg kant en
roosboom in die
sneeu in China.

Stature of a Perfect Man
(PDF)

William Branham
Life Story.
(PDF Engels)

How the Angel came
to me.
(PDF Engels)


Boodskap hub...Kies jou taal en aflaai gratis boodskappe van Broer Branham.