Die doktriene van die Nikolaïete.


  Boek van Openbaring reeks.

Die Pérgameense kerktydperk.


William Branham.

Openbaring 2:15,
So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïete, wat Ek haat.

Julle sal onthou dat ek in die Efésiese tydperk gewys het dat die woord, Nikolatein, kom van twee Grieks woorde: Nikao wat beteken oorwin, en Lao beteken die geestelikes. Nikolatein beteken: “om die geestelikes te oorwin”. Nou hoekom is dit so 'n verskriklike ding? Dit is verskriklik omdat God nooit Sy kerk in die hande van 'n uitverkore leierskap geplaas het wat beweeg met politieke ingesteldheid nie. Hy het Sy kerk in die sorg van God-gevulde, Gees-gevulde, Woord-lewend manne geplaas wat die mense lei deur hulle die Woord te voer. Hy het nie die mense in klasse geplaas sodat die massas gelei word deur 'n heilige priesterdom nie. Dit is waar dat die leierskap heilig moet wees, maar dan moet die hele gemeente so wees. Verder, daar is geen plek in die Woord waar priesters of predikers of so tussen God en die mense bemiddel nie, nog is daar 'n plek waar hulle geskei is in hulle aanbidding van die Here. God wil hê almal moet saam Hom liefhê en dien. Nikolaïsme vernietig daardie beginsels maar in plaas daarvan skei dit die predikers van die mense en maak die leiers heersers in plaas van diensknegte.

Nou hierdie doktriene het in werklikheid begin as 'n daad in die eerste eeu. Dit wil voorkom of die probleem in twee woorde lê: 'ouderlinge' (presbiters) en 'opsigters' (biskoppe). Hoewel die Skrif wys dat daar verskeie ouderlinge in elke kerk is, sommige het begin (Ignatius onder hulle) om te leer dat die idee van 'n biskop was een van meerderwaardigheid of outoriteit en beheer oor die ouderlinge.

Nou die waarheid van die saak is die woord 'ouderling' dui op wie die persoon is, terwyl die woord 'biskop' dui op die amp van dieselfde man. Die ouderling is die man. Biskop is die amp van die man. 'Ouderling' het altyd en sal altyd eenvoudig verwys na 'n mens se kronologiese ouderdom in die Here. Hy is 'n ouderling, nie omdat hy uitverkies of verordineer is nie, ens., maar omdat hy OUER IS. Hy is meer getemper, onderrig, nie 'n nuweling nie, betroubaar as gevolg van ondervinding en lank staande bewys van sy Christelike ondervinding.

Maar nee, die biskoppe het nie by die briewe van Paulus gebly nie, maar hulle het liewer na Paulus se verslag gegaan die tyd toe hy die ouderlinge van Efése na Miléte geroep het in Handelinge 20. In vers 17 vir die rekord: “ouderlinge” is geroep en toe in vers 28 is hulle genoem opsieners (biskoppe). En hierdie biskoppe, (sonder twyfel polities gesind en angstig vir mag) het aangedring dat Paulus die betekenis gegee het dat 'opsieners' meer was as die plaaslike ouderling as offisiële kapasiteit net in sy eie kerk. Vir hulle was 'n biskop nou een met uitgebreide gesag oor baie plaaslike leiers. So 'n konsep was nóg Skriftuurlik nóg histories, tog selfs 'n man met die stand van Polycarp het geleun na so'n organisasie.

Dus, wat begin het as 'n daad in die eerste eeu was 'n letterlike doktrine gemaak en so is dit vandag. Biskoppe eis steeds mag om mense te beheer en deel met hulle soos hulle wil, en plaas hulle waar hulle so wil in die bediening. Dit ontken die leierskap van die Heilige Gees Wie gesê het: “Skei My Paulus en Barnabas vir die werk waartoe ek hulle geroep het,” Dit is anti-Woord en anti-Christus.

Mattheus 20:25-28,
Maar Jesus het hulle na Hom geroep en gesê: Julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen. maar so moet dit nie onder julle wees nie; maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees; net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie.

Mattheüs 23:8-9,
Maar julle, laat jul nie Rabbi noem nie, want een is julle leermeester: Christus, en julle is almal broeders. En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want een is julle Vader, Hy wat in die hemele is.

Ten einde dit selfs meer duidelik te maak, laat ek Nikolaïsme verduidelik op hierdie manier. Julle onthou dat in Openbaring 13:3 sê dit, En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan.

Nou ons weet dat die gewonde kop was die heidense Roomse Ryk, daardie groot politieke wêreld krag. Hierdie kop het weer opgekom as die “Rooms Katolieke geestelike ryk”. Kyk nou versigtig hierna. Wat het politieke heidense Rome gedoen wat die basis van haar sukses was? Sy: het 'verdeel en oorwin.' Dit was die saad van Rome-verdeel en oorwin. Haar yster tande het geskeur en opgeëet. Wie sy geskeur en opgeëet het kon nie weer opstaan soos toe sy Carthage verwoes het en haar gesaai het soos sout. Dieselfde ystersaad het in haar gebly toe sy as die vals kerk opgestaan het, en haar beleid het dieselfde gebly-verdeel en oorwin. Dit is Nikolaïsme en God haat dit.

Nou dit is 'n alom bekende historiese feit dat toe hierdie fout in die kerk ingekom het, het mans begin wedywer vir die amp van biskop met die gevolg dat hierdie posisie gegee is aan die meer geleerde en materieël-progressiewe en polities-ingestelde manne. Menslike kennis en program het begin om die Goddelike wysheid se plek oor te vat en die Heilige Gees het nie langer beheer nie. Hierdie was inderdaad 'n tragiese euwel, want die biskoppe het begin volhou dat dit nie meer 'n opregte Christelike karakter vat óf om die Woord of die rituele te bedien in die kerk nie want dit was die beginsels en die seremonie wat getel het. Dit het bose manne toegelaat (verlei) om die kudde te skeur.

Met die mensgemaakte doktriene van die ophef van biskoppe tot 'n plek nie verleen aan hulle in die Skrif nie, die volgende stap was die uitdeel van gegradeerde titels wat opgebou het in 'n godsdienstige hiërargie; want spoedig was daar aartsbiskoppe oor biskoppe en kardinale oor die aartsbiskoppe en teen die tyd van Boniface die derde was daar 'n pous oor almal, die Pous.

Wat met die Nikolaiteinse doktriene en die samesmelting van Christendom met Babilonisme moes die eindresultate wees wat Eségiël gesien het in Hoofstuk 8:10, Ek gaan toe in en kyk-en daar was allerhande afbeeldinge van afskuwelike kruipende en viervoetige diere, en allerhande drekgode van die huis van Israel wat al rondom op die muur uitgesny was.

Openbaring 18:2,
En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery,

Nou hierdie Nikolaïtein doktriene, hierdie reël wat gevestig was in die kerk het nie te goed afgegaan met 'n klomp van die mense nie want hulle kon die vreemde briewe of opstel lees oor die Woord geskryf deur een of ander goddelike persoon. So wat het die kerk gedoen? Hulle het die regverdige leraars geekskommunikeer en die boekrolle verbrand. Hulle het gesê: “Dit vereis 'n spesiale geleerdheid om die Woord te lees en te verstaan. Want selfs Petrus het gesê dat baie dinge wat Paulus geskryf het was moeilik om te verstaan.” Deur die Woord weg te vat van die mense, het dit gou gebeur dat die mense net geluister het na wat die priester te sê gehad het, en gedoen wat hy vir hulle gesê het. Hulle het dit God genoem en Sy heilige Woord. Hulle het die verstand en lewens oorgeneem van die mense en hulle die diensknegte gemaak van 'n despotiese priesterdom.

Nou as julle bewys wil hê dat die Katolieke Kerk die lewens en verstand vereis van die mense, luister net na die edik van Theodosius X. Theodosius se Eerste Edik.

Hierdie edik het uitgekom onmiddellik nadat hy gedoop is deur die Eerste Kerk van Rome. “Ons drie keisers wil dat ons onderdane standvastig voldoen aan die godsdiens wat geleer is deur Sint Petrus aan die Romeine, wat geloofwaardig bewaar was deur tradisie en wat nou bely word deur die pous, Damasus van Rome, en Petrus, biskop van Alexandrië, 'n man van Apostoliese heiligheid volgens die institusie van die Apostels, en die doktriene van die Evangelie; laat ons glo in een Godheid van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees, van gelyke majesteit in die Heilige Drie-Eenheid. Ons beveel dat die aanhangers van hierdie geloof Katolieke Christene genoem word; ons brandmerk al die sinnelose volgelinge van die ander godsdienste met die berugte naam van ketters, en verbied hulle geheime byeenkomste deur die naam van kerke te veronderstel. Afgesien van die kondemnasie van goddelike geregtigheid, moet hulle die hewige straf verwag wat ons gesag, gelei deur hemelse wysheid nodig sal vind om op te lê...”

Die vyftien strafbare wette wat hierdie keiser ingestel het in soveel jare het die evangeliese van al die regte om hulle godsdiens te leef ontneem, het hulle van alle siviele dienste uitgesluit, en het hulle gedreig met boetes, konfiskasie, verbanning en selfs in sommige gevalle, dood.

Weet julle wat? Ons is vandag oppad daarheen.

Die Romeinse Katolieke Kerk noem haarself die Moederkerk. Sy noem haarself die eerste of oorspronklike kerk. Dit is absoluut korrek. Sy was die oorspronklike Eerste Kerk van Rome wat teruggeval het en in sonde ingegaan het. Sy was die eerste wat georganiseer het. In haar was gevind die dade en dan die doktriene van Nikolaïtisme. Niemand sal ontken dat sy 'n moeder is nie. Sy is 'n moeder en het dogters voortgebring. Nou 'n dogter kom uit 'n vrou. 'n Vrou getooi in rooi sit op die sewe heuwels van Rome. Sy is 'n hoer en het dogters gebaar. Daardie dogters is die Protestante kerke wat uit haar gekom het en het toe reguit teruggegaan in organisasie en Nikolaïtisme. Hierdie Moeder van die dogter-kerke is 'n hoer genoem. Dit is 'n vrou wat ontrou aan haar huweliksbeloftes was. Sy was met God getroud en het toe met die duiwel ontug gepleeg en in haar hoerery het sy dogters voortgebring wat net soos sy is. Hierdie moeder en dogter kombinasie is anti-Woord, anti-Gees en daarom anti-Chris. Ja, ANTICHRIS.

Nou voordat ek te ver vooruit gaan wil ek noem dat hierdie vroeë biskoppe gedink het dat hulle bo die Woord was. Hulle het vir mense gesê hulle kan hulle sondes vergewe met belydenis van daardie sondes. Dit was nooit die waarheid nie. Hulle het begin babas doop in die tweede eeu. Hulle het in werklikheid herlewing doop gebruik. Geen wonder mense is vandag deurmekaar nie. As hulle toe so deurmekaar was, so naby aan Pinkster, nou is hulle in 'n mees desperate toestand, synde omtrent 2000 jaar weg van die oorspronklike waarheid af.

O, Kerk van God, daar is net een hoop. Kom terug na die Woord en bly daarby.

Lees die volledige rekening in...
Die Pérgameense kerktydperk.


  Die Skrif sê...

Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.

Hebreërs 8:10


Die boek Openbaring.
Gaan voort op volgende bladsy.
(Doktriene Van Bileam.)


God het
baie titels...
maar Hy het net
een menslike naam
en die naam
is Jesus.


Die Verborgenheid van
Christus.

Engelse nuusbrief webwerf.

Die boek Openbaring.

 

God en Wetenskap
Indeks - Argeologie.

Die Wegraping kom.

 

Hoofonderrig van die
boodskap.

Die Goeie Nuus.
Jesus het gesterwe
vir jou sondes.

Waterdoop.

 
 

Die Bonatuurlike Wolk.

Vuurkolom.

Die graf is leeg.
Hy het opgestaan.

Die Shekinah heerlikheid van God.

Die Voorlopers.

God is Lig.

Die Handelinge van
die Profeet.

Die Godheid het verduidelik.

Die Sewe Kerk Eeue.

Die Sewe Seëls.

God en Geskiedenis
reeks Indeks - Daniël.

God en Wetenskap.
- Evolusie.

Bybelse Geologie.

 

Noag se Ark.

 

Die stem van die teken.

Oorspronklike sonde.
Was dit 'n appel?

Die naam van God.

Lewende woord reeks.

Die Eindtyd reeks.

Kersfees reeks.

Mitologie
Babilon, die bron.

Hierdie dag word
hierdie Skrif vervul.

Die Patmos Visioen.

 

Die Nikolaïete.

 

Doktriene Van Bileam.

Daardie Vrou Isébel.

Dood. Wat dan?

 

Verborgenheid Babilon.

God en Wetenskap.
Mikrobiologie.

God en Wetenskap.
Kosmologie.

God en Wetenskap.
Die Dinosaurus Mite.

'N Profeet se regverdiging.

Aardbewing oordeel.

Armagéddon.

Die Engel Verskyn.
Huwelik En Egskeiding.

Ons Boodskap Lys.

Argeologie.
S’dom en `Amorra.

Klik op 'n prentjieOm die volle grootte foto of PDF af te laai.


Acts of the Prophet.

(PDF Engels)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engels)

'N Berg kant en
roosboom in die
sneeu in China.

Lillies van vuur.

Die Vuurkolom.
- Houston 1950.

Lig -op 'n piramide
rots.


Boodskap hub...Kies jou taal en aflaai gratis boodskappe van Broer Branham.