Nhau dzakanaka.
Jesu akafira
zvivi zvako.

  Mwari neSainzi akatevedzana Index.

Mwari neSainzi.

inotevera >>

Archeology 1.Gomo reSinai chairo.
Archeology 2.Sodhoma neGomora.

Mwari uye Nhoroondo.

<< yapfuura

inotevera >>

Dhanieri 2.
Dhanieri 5.
Chiroto chaNebhukadhinezari.
Mutambo waBeshazari.
Kuwa kweBabironi.
Dhanieri 7.
Dhanieri 8.
Zviroto zvaDhanieri.
Bhuku raEzira.Kuvakwa patsva kweTemberi.
Bhuku raNehemia.
Dhanieri 9.
Kuvakwazve kweJerusarema.
Kuuya kwaMesiasi.
Areka yaNoa.Tsvagurudzo dzazvino.

Archeology.


   Mwari neSainzi.

Gomo reSinai chairo.

MuSinai peninsula kune gomo iro rinodaidzwa kuti Gomo reSinai. Nekudaro gomo iri harizi iro iro rakaburuswa nashe pamusoro paro, kana pakawanikwa naMosesi mirawu gumi.

Gomo reSinai chairo riri muSaudi Arabia, uye kunyangwe paine paine nyongano nezvezita regomo iri, tichaitumidza "Jebel el Lawz", izvo Ron Wyatt, akiyorojisiti wekare, akaridana.

Jebel el Lawz, zvinoreva kuti “gomo reMarimondi”, haisi gomo rinoputika, zvisinei, dombo riri pamusoro pegomo kusviba uye rinoratidza zviratidzo zvekuve pasi pekupisa kukuru (yakanyungudutswa), uko Ishe vakaburukira pasi.


Gomo reSinai chairo.
(Mufananidzo - ArkDiscovery.com)

Pazasi pegomo iri pane chiverengero chakati chezvinyorwa, zvichiratidza kugara kwenguva yakati. Kune midweve pamatombo inoratidza mwari weIjipita Apis, nzombe, mwari wekubereka nesimba, (mhuru yakanyungudutswa?) uye zvakare menorah.

Iko hakuna kuwanikwa kune ino saiti, fenzi inokomberedza iyo, sezvo iri posvo yeuto reSaudi.


  Rugwaro runoti...

Gomo reSinai rakanga rakafukidzwa noutsi, nokuti Jehovha akanga aburukira pamusoro paro ari mumoto. Utsi hwakapfungaira huchikwira kumusoro soutsi hwakanga huchibva pavira romoto, gomo rose rakazungunuka nesimba guru,

uye inzwi rehwamanda rakanyanya kurira nokurira kukuru. Ipapo Mozisi akataura uye inzwi raMwari rikamupindura.

Jehovha akaburukira pamusoro peGomo reSinai uye akadana Mozisi kuti auye pamusoro pegomo. Saka Mozisi akakwirako.

Ekisodho 19:18-20


   Mvura kubva mudombo.

Meribha. Mvura kubva mudombo.


Mvura kubva mudombo.

(Mufananidzo... ArkDiscovery.com)

PaMeribha, pane dombo rine rakakura rakatsemuka pariri. Dombo iri 16 meters (kana kupfuura) kumusoro.

Mujinga padombo iri, pane humbowo hwekuyerera kukuru kwemvura, kwenguva yakareba.

Mwari akapa vanhu vake Israeri. nekuunza mvura kubva kunzvimbo isingaite, mvura iya yaigona kubva kwayakabvira.

Ndeupi ane simba anopa.

Ekisodho 17:6-7,
6 Ndichamira ipapo pamberi pako padombo riri paHorebhi. Urove dombo, uye mvura ichabuda pariri, kuti vanhu vanwe.” Saka Mozisi akaita izvi pamberi pavakuru vavaIsraeri.
7 Uye akatumidza nzvimbo iyi kuti Masa neMeribha nokuti vaIsraeri vakakavadzana naye uye nokuti vakaedza Jehovha vachiti, “Ko, Jehovha ari pakati pedu here kana kuti kwete?”

Mapisarema 78:15-16,
15 Akapamura ruware mugwenga akavapa mvura yakawanda seyamakungwa;
16 akabudisa hova dzemvura paruware akaita kuti iyerere seyenzizi.


Dzvanya pane mufananidzo kuti utore pasi yakazara saizi kana PDF.


William Branham
Life Story.

(PDF Chirungu)

How the Angel came
to me.

(PDF Chirungu)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Chirungu)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Chirungu)

Pamberi...

Pashure...

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Chirungu)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Chirungu)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Chirungu)

Marriage and Divorce.

(PDF Chirungu)


Meseji Hub...Sarudza mutauro wako uye dhawunirodha mameseji emahara kubva kuhama Branham.


Chakavanzika chaKristu.

Chirungu nhau yepamhepo webhusaiti.

Areka yaNoa.

Mwari neSainzi Index.
- Archeology.

Kubvutwa kuri kuuya.

Dzimwe dzidziso huru.

Nhau dzakanaka.
Jesu akafira zvivi zvako.

Kubhabhatidzwa Mumvura.

 

Gore rekudenga.

Shongwe yemoto.

Shekinah kubwinya kwaMwari.

Guva harina chinhu.
Iye mupenyu.

Zita raMwari.
Mwari anonzi ani?

Kurarama Shoko.

Nguva yekuguma
dzakatevedzana.

Chivi Chekutanga.
Yakanga iri apuro?

Mwari akatsanangura.

Mwari uye Nhoroondo
akatevedzana Index.

Kufamba
KwechiKristu
akatevedzana.

Rufu. Zvino ndodii?

Archeology.
Sodhoma neGomora.

  Rugwaro runoti...

Makomo akadengenyeka pamberi paJehovha, Iye weSinai, pamberi paJehovha, Mwari weIsraeri.

Vatongi 5:5Sainzi
rechokwadi
iri kutsvaga
Mwari.