Ekigambo ekihuriire.

  Ekigambo ekihuriire.

Orugyero Rw’omuntu Ohikiriire.


2 Petero 1:1-10

1. Nyowe Simooni Petero, omuhuuku kandi entumwa ya Yesu Kristo, naabahandiikira imwe abaahairwe okwikiriza kw'obuguzi bwingi nk'okwaitu, omu kuhikiirira kwa Ruhanga waitu kandi Omujuni waitu Yesu Kristo;
2. embabazi n'obusingye byongyerwe omuriimwe omu kumanya Ruhanga na Yesu Mukama waitu.
3. Emitwarize eshemereire Abakristaayo Ahakuba tureebire ngu amaani g'obwaruhanga bwe gakatuha ebintu byona ebishemereire amagara n'okutiina Ruhanga ahabw'okumanya Ogwo owaatweteire ekitiinisa kye n'oburungi bwe,
4. ebyamureeteire kuturaganisa eby'obuguzi bwingi kandi ebikuru munonga, ngu ahabw'ebyo murugye omu kujunda okw'omu nsi okurikureetwa okwetenga okubi, mubone kukwatanisa na Ruhanga omu buteeka bwe.
5. N'ahabw'ekyo mugire obweziriki bwingi; aha kwikiriza kwanyu mwongyereho emicwe emirungi; aha micwe emirungi yaanyu mwongyereho okwetegyereza;
6. aha kwetegyereza mwongyereho okwerinda; aha kwerinda mwongyereho okugumisiriza; aha kugumisiriza mwongyereho okutiina Ruhanga;
7. aha kutiina Ruhanga mwongyereho okukunda ab'eishe-emwe; kandi aha kukunda ab'eishe-emwe mwongyereho okukunda.
8. Kandi ebyo ku muraabe mubiine, byayongyera kuba bingi munonga, nibibazibira kuba abeeremwa nari abatarikwana byana omu by'okumanya Mukama waitu Yesu Kristo.
9. Ahakuba obuzirweho ebyo aba afiire amaisho, naareeba ebiri haihi, kandi aba ayebirwe ku yaashemeziibweho ebibi bye ebya ira.
10. N'ahabw'ekyo, B'eishe-emwe, mwongyere kwezirika kuhamya okwetwa kwanyu n'okutooranwa kwanyu; ahakuba ku muraatwaze mutyo, timurigwa biro byona;


A Christian's Nature.

Download... Orugyero Rw’omuntu Ohikiriire.


  Ekigambo ekihuriire....


>>(Akamanyiso)


There
He stands
as Judge with
flaming eyes
to mete out
judgment.Message Hub...Choose your Language and download Free Messages from Brother Branham