Người công giáo đi bộ loạt Index.

  Người công giáo đi bộ loạt.

Tầm Vóc Của Một Người Trọn Vẹn.


2 Phi-e-rơ 1:1-10

1 Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ của Ðức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những kẻ cậy sự công bình của Ðức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa là Ðức Chúa Jêsus Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quí báu như của chúng tôi:
2 nguyền xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Ðức Chúa Trời và Ðức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta!
3 Quyền phép Ðức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính, khiến chúng ta biết Ðấng lấy vinh hiển và nhơn đức mà gọi chúng ta,
4 và bởi vinh hiển nhơn đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Ðức Chúa Trời.
5 Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhơn đức, thêm cho nhơn đức sự học thức,
6 thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tôn kính,
7 thêm cho tôn kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến.
8 Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta đâu.
9 Nhưng ai thiếu những điều đó, thì thành ra người cận thị, người mù; quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước.
10 Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã;


Bản chất của một Cơ đốc nhân.

Tải về... Tầm Vóc Của Một Người Trọn Vẹn.


  Người công giáo đi bộ loạt.


David Shearer.

Cuộc sống của một Kitô hữu phải bắt đầu bằng nền tảng của đức tin. Để nền tảng này, chúng tôi được khuyến khích bởi các Kinh thánh, để thêm những thứ sẽ gây ra cuộc sống của chúng ta sinh hoa trái mà Chúa mong muốn chúng ta có.

Và nó là giá trị cá nhân của chúng tôi, mà nguyên nhân chúng tôi làm việc hướng tới mục tiêu mà chúng tôi mong muốn đạt được.

Thế giới có những giá trị đặt ra những mục tiêu mà họ muốn đạt được. Mặc dù một số trong những điều không nhất thiết phải sai, họ có thể thay thế những giá trị mà Chúa mong muốn chúng ta có.

Nói chung, đây là những:
1. Chủ nghĩa duy vật. Mong muốn cho sự giàu có hơn.Một người có thể tìm cách đạt được điều này bằng cách giáo dục, thăng tiến trong công việc.
2. Danh tiếng / Nổi bật. Mong muốn được phổ biến, hoặc giỏi thể thao vv.
3. Giải trí. Tìm kiếm tất cả các cách thức của niềm vui.

Cơ đốc nhân có một hệ thống giá trị khác biệt, vì người đó lắng nghe những lời của Chúa trong Ma-thi-ơ chương 6:20-21.

20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.
21 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.


  Người công giáo đi bộ loạt.


Người công giáo đi bộ loạt.
Tiếp tục trên trang tiếp theo.
(Dấu hiệu.)


Ở đó, Ngài đứng
như Thẩm phán
với đôi mắt
rực lửa để
thực hiện phán
xét.


Mầu nhiệm Chúa Kitô.

Tiếng Anh Trang web bản tin.

Thuyền của Nô-ê.

Thiên Chúa và Khoa học. Khảo cổ học.

Sự sung sướng đang đến.

Giáo lớn của tin nhắn.

 

Tin tốt.
Chúa Giêsu đã chết
cho tội lỗi của bạn.

Nước Rửa Tội.

 
 

Vinh quang Shekinah
của Thiên Chúa.

Ngôi mộ trống
Ngài đã sống lại.

Đám mây siêu nhiên.

Cột lửa.

Thiên Chủ Đoàn lý giải.

Chữa lành thiêng liêng.

 

Bảy Thời Đại Hội Thánh.

Bảy Cái Ấn.
Hôn nhân và ly dị.
Người công giáo đi bộ loạt.

Tên của Thiên Chúa.

Cái chết.
Điều gì sau đó?

Kết thúc chuỗi
thời gian.

Loạt lời Hằng sống.

Loạt Giáng sinh.

Các tội nguyên tổ.
Nó là một quả táo?

Danh sách tin nhắn của chúng tôi.

Sô-đôm và Gô-mô-rơ.

   Kinh Thánh nói...

Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.

Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt.

Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Ðức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.

Hê-bơ-rơ 11:1-3


Nhấp chuột vào một hình ảnh tải về file PDF hoặc hình ảnh kích thước đầy đủ.


Ông là Tôi.

 

Chúa Kitô. Trong nến vàng.

3 cõi của con người.

Bảy kích thước.

Tầm Vóc Của Một Người Trọn Vẹn.
(PDF)

Cột lửa.
- Vai.


Trung tâm tin nhắn...Chọn ngôn ngữ của bạn và tin nhắn miễn phí tải về từ Anh Branham.