Usprawiedliwienie proroka.


  Dzieje Proroka serii.

Usprawiedliwienie proroka.


Pearry Green.

W Księdze Wyjścia 3:13-14 widzimy, kto ogłosił Mojżesza prorokiem, gdy zstąpił do dzieci Izraela:

13 I rzekł Mojżesz do Boga: Oto, ja pójdę do synów Izraelskich, i rzekę im: Bóg ojców waszych posłał mię do was: Jeźli mi rzeką: Które jest imię jego? Cóż im odpowiem?
14 Tedy rzekł Bóg do Mojżesza: Będę który Będę. I rzekł: Tak powiesz synom Izraelskim: Będę posłał mię do was.

Kto usprawiedliwiony Mojżesza? Czy oddali głos i zgodzili się, że był prorokiem? Czy Faraon wstał i oświadczył, że jest prorokiem posłanym od Boga? Nie, Mojżesz został potwierdzony tym, co powiedział mu Bóg i to było wszystko, że Mojżesz miał iść dalej. Ale pamiętajcie, że dzieciom Izraela obiecano wyzwoliciela. Tak więc po tym, jak Mojżesz wyprowadził ich z Egiptu i przez Morze Czerwone, poprosił Boga, aby nakarmił ich przepiórkami i manną, otrzymał Dziesięć Przykazań cudownie wyrytych w kamieniu i dawał im raz za razem Słowo Pana, wciąż było wielu, którzy nie wierzyli, że jest Bożym człowiekiem. Jak coś takiego może być? Po prostu dlatego, że chcieli, aby ktoś go usprawiedliwił. Pytali, skąd mieli wiedzieć, że Słowo Boże przyszło do Mojżesza. Po tym wszystkim, co widzieli, nie powinno być żadnych wątpliwości, a jednak wątpili. Mieli wiarę w Boga i Jego przestrzeganie Jego Słowa, jednak nie mogli uwierzyć, że Mojżesz był prorokiem Boga w obliczu przytłaczających dowodów, że został do nich posłany przez Boga. Byli po prostu ślepi.

Pamiętaj, KTO usprawiedliwił Jana Chrzciciela? Przejdźmy przez to jeszcze raz, aby nie było wątpliwości.

Kiedy ludzie poszli zapytać Jana, „kim był”, jak powiedziano w Jana 1:19, ludzie byli świadomi proroctwa Malachiasza 4:5-6a. Niewątpliwie wiedzieli też o słowie, które dotarło do ojca Jana, zanim Jan się urodził: jak on wyjdzie w „duchu Eliasza” i obrócił serca „ojców do dzieci”. Teraz mogą być tylko dwa powody, dla których Jan udzielił negatywnej odpowiedzi na pytanie ludzi, czy był Eliaszem. Albo pytali go, czy był Eliaszem z innego wersetu Pisma, niż odnosił się do niego, albo nie znał tego słowa. Ale mogę udowodnić, że Jan znał Słowo, ponieważ kiedy zaczęli go pytać: „Czy jesteś tym prorokiem?” Jan wiedział, że odnoszą się do proroka obiecanego przez Mojżesza w Pwt 18. Jego zaprzeczenie wtedy było tym, że był prorokiem, o którym Mojżesz powiedział, że będzie podobny do niego. W końcu Jan umieszczony się w Jana 1:22-23,

To jest napisane...
22 Rzekli mu tedy: Któżeś jest, żebyśmy odpowiedź dali tym, którzy nas posłali? Cóż wżdy powiadasz o sobie?
23 Rzekł: Jam jest głos wołającego na puszczy: Prostujcie drogę Pańską, jako powiedział Izajasz prorok.

Jan znał Słowo wystarczająco dobrze, by wiedzieć, że Izajasz powiedział w Księdze Izajasza 40:3, że ktoś przyjdzie. „Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, prostą czyńcie na pustyni ścieszkę Boga naszego.” Wiedział też, że Malachiasz 3:1 mówi: „Przygotuj przede Mną drogę”, jak powiedział również prorok Izajasz. Mimo to Jan zaprzeczał, że jest Eliaszem. Wiedział, że miał zwrócić serca „ojców ku dzieciom”, ponieważ proroctwo to otrzymał jego ojciec Zachariasz. Jan wiedział również, że był w duchu Eliasza, więc możliwe, że pytali go, czy jest Eliaszem z Malachiasza 4 kto miał zwrócić serca „dzieci ku ojcu” przed „wielkim i strasznym” dniem Pana? Oczywiście odpowiedział im, że nie jest „tym Eliaszem”. Ale kto potwierdził Jana? Ludzie byli bardzo zainteresowani kim on jest, ale kto wstał i powiedział im? Sam im powiedział, kim jest, jak zapisano w Jana 1:23,

Przeczytajmy to jeszcze raz...
23 Rzekł: Jam jest głos wołającego na puszczy: Prostujcie drogę Pańską, jako powiedział Izajasz prorok.

Kto potwierdził Chrystusa? Łukasza 9:18-20 stwierdza...
18 I stało się, gdy się on sam osobno modlił, że z nim byli uczniowie; i pytał ich mówiąc: Kimże mię być powiadają ludzie?
19 A oni odpowiadając rzekli: Janem Chrzcicielem, a drudzy Elijaszem, a drudzy mówią, iż prorok niektóry z onych starych zmartwychwstał.
20 I rzekł im: A wy kim mię być powiadacie? A odpowiadając Piotr rzekł: Chrystusem, onym Bożym.

W innej relacji Jezus odpowiedział:
„...Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonaszowy! bo tego ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech... a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go:”

To daje nam pierwszą wskazówkę co do windykacja proroka. Przychodzi przez objawienie. I przychodzi przez tego proroka, który się usprawiedliwia. Słowo Boże potwierdza, że jest Słowem Bożym. Mojżesz ogłosił się prorokiem Boga. Jan Chrzciciel powiedział, że to o nim mówił Izajasz, a Jezus nauczał Swoich uczniów, że jest Chrystusem.
----

Ale w Jana 10:36-38 Jezus mówi to...
36 A mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, żem rzekł: Jestem Synem Bożym?
37 Jeźliż nie czynię spraw Ojca mego, nie wierzcież mi.
38 A jeźliż czynię, chociażbyście mnie nie wierzyli, wierzcież uczynkom, abyście poznali i wierzyli, żeć Ojciec jest we mnie, a ja w nim.

Jezus powiedział im, że jeśli nie możecie uwierzyć w to, co wam mówię, to wierzcie w to, co widzicie, że robię. Teraz nie ma innego windykacja dla proroka Bożego: PIERWSZY, powie ci, kim jest. PO DRUGIE, wykona dzieła, do których jest posłany. W ten sposób można powiedzieć prorokowi wysłanemu od Boga.

Otóż, jeśli istnieje prorok przed nadejściem „wielkiego i strasznego” dnia Pańskiego, w duchu Eliasza, są pewne prace, których będzie się od niego wymagać. Jego dzieła zostaną wykonane jako jedno w duchu Eliasza. On „zwróci serca dzieci z powrotem do ojców” Wypełni Mateusza 17:11, gdzie Jezus mówi, że „przywróci wszystko”. W niektórych tłumaczeniach ten fragment brzmi: „On naprawi to, co poszło w błąd”.
----

Księga Objawienia mówi, że ten ostatni wiek, wiek Laodycejski, ma posłańca, który powie im, że są „nędzni, nieszczęśliwi, biedni, ślepi i nadzy” i o tym nie wiedzą. W Księdze Objawienia 10:7 ten posłaniec jest określany jako Siódmy Anioł i mówi, że: „Ale we dni głosu Anioła siódmego, gdy będzie trąbił, dokona się tajemnica Boża, jako opowiedział sługom swoim prorokom.”

Tak więc istnieje określona praca, którą Prorok z Malachiasza 4 ma wykonać. Nie zostanie potwierdzony przez denominację. Większość się z nim nie zgodzi, ale będzie wiedział, kim jest. Będą tacy, którzy go zobaczą, a nie poznają, ale będą też tacy, którzy mają tego samego ducha, co ci, którzy przyjęli Jezusa przez Jego uczynki, mówiąc w Jana 7:31. „...Chrystus gdy przyjdzie, izaż więcej cudów uczyni nad te, które ten uczynił?”

Ale kiedy ten prorok z Malachiasza 4 przyjdzie z duchem Eliasza, aby przywrócić wszystko i dokończyć Tajemnicę Bożą, świat nie będzie go godny, tak jak nie byli godni dawnych proroków. Większość ludzi będzie skłonna mieć tyle religii i domagać się tak wielu praw, że będą ślepi na nawiedzenie.

Ten człowiek przyjdzie, czyniąc tylko dobro. Przyjdzie wypełniając Pismo, niosąc przesłanie dla wybranych, Oblubienicy Chrystusa, ale będzie znienawidzony przez przywódców religijnych. Będą manifestować tego samego ducha, co ci, którzy stali u stóp krzyża i mówili: „Innych ratował, ale siebie nie może zbawić”. Każdy ruch, jaki wykona ten prorok, będzie służył ludzkości, a jednak będzie krytykowany, źle rozumiany i odrzucany z powodu doktryny, którą przynosi. Wyświęcony na proroka od łona matki, jak wszyscy prorocy, jego przyjście poprzedzi powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa - a On przyjdzie w duchu Eliasza.

Przetłumaczone wyciągi z...
The Acts of the Prophet - Chapter 2
- Of whom the world is not Worthy.


  Pisma święte mówi...

Zaiste on niemocy nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił; a myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony.

Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych; kaźń pokoju naszego jest na nim, a sinością jego jesteśmy uzdrowieni.

Izajasza 53:4,5


Kliknij na obrazek, aby pobrać pełną obrazek Rozmiar lub PDF.


Dzieje Proroka.

(PDFs)

Rozdział 9
Trzecie Pociągnięcie.

(PDF)

Przed...

Po...

Mój życiorys
(William Branham)

(PDF)

Wizyta i polecenie
anioła
(PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Angielski)

Małżeństwo i rozwód.

(PDF)


Piasta Komunikat...Wybierz swój język i pobierz darmowe wiadomości od Brata Branhama.


Misterium Chrystusa.

Angielski Witryny Biuletynu.

Księga Apokalipsy.

 

Bóg i Nauka.
+ Archeologia.

Zachwycenie nadchodzi.

Główne nauczanie wiadomość.

Nadprzyrodzony Chmura.

Słupie ognia.

 

Dobre wieści.
Jezus umarł za twoje grzechy.

Chrzest wodny.

 
 

Grobowiec jest pusty.
On Zmartwychwstał.

Szekina Chwała Boga.

 

Się prekursorem.

Bóg jest Światło.

Dzieje Proroka serii.

Wyjaśnione Bóstwo

Siedem epok Kościoła.

Siedem Pieczęci.

Seria Boga i historia. Indeks - Daniela.

Seria chód chrześcijański.

Imię Boga.

Żyjące Słowo Seria.

Czasach ostatecznych
seria.

Seria Boże Narodzenia.

Korab Noego.
Małżeństwo i rozwód.
Bóg i Nauka.
- Ewolucja.

Grzechem
pierworodnym. Czy
był to przez jabłko?

Mitologia
Babilon, Źródło.

Pojawia się Anioł.

Głos Znaku.

Śmierć. Co wtedy?

Tajemnica Babilonu.

Bóg i Nauka.
Mikrobiologia.

Bóg i Nauka.
Kosmologia.

Usprawiedliwienie
proroka.

Trzecie Pociągnięcie.

 

Nasz Lista Wiadomość.

Trzęsienie ziemi
wyroku.

Armagieddon.

 

Widzenie na wyspie
Patmos.

Dziś wypełniło
się to Pismo.

Nasz młody
Układ Słoneczny.

Bóg i Nauka.
Mit dinozaurów.

Dowody na powódź.

 

Geologia Biblijny.

Archeologia.
Sodomę i Gomorrę.