Czasach ostatecznych seria.

  Czasach ostatecznych seria.

Pomazańcy w czasach ostatecznych.


William Branham.

Przeczytaj cały rachunek w...
Pomazańcy w czasach ostatecznych.

Mateusza 24:23-24,
23 Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie.
24 Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych.

Zwróćcie uwagę, że u Mat. 24. Jezus użył słowa: chrystusowie - c-h-r-y-s-t-u-s-o-w-i-e chrystusowie, nie Chrystus, ale chrystusowie w liczbie mnogiej, nie w liczbie pojedynczej - chrystusowie. Tak, więc słowo Chrystus oznacza „Pomazaniec”. A więc, jeżeli to jest Pomazaniec, nie będzie tylko jeden, ale wielu pomazańców - Pomazańców. Czy rozumiecie? Innymi słowy, gdyby pragnął przed nami wyłożyć to w taki sposób, byśmy mogli temu w mniejszym lub większym stopniu zrozumieć, byłby powiedział: „W ostatecznych czasach powstaną fałszywi pomazańcy”. Otóż, może się to wydawać zupełnie, niemożliwą rzeczą... Określenie pomazańcy. Lecz zwróćcie uwagę na następne słowa: „I fałszywi prorocy” - p-r-o-r-o-c-y - wielu.

Otóż, pomazańcem jest ten, kto „posiada poselstwo”. A jedyny sposób, w jaki poselstwo może być przyniesione, zależy od tego pomazańca; to będzie prorok, pomazaniec. „Powstaną fałszywi pomazańcy, nauczyciele”. Prorok uczy na podstawie swojego poselstwa. Namaszczeni nauczyciele, lecz ludzie namaszczeni fałszywą nauką. Pomazańcy, chrystusowie - wielu; prorocy- wielu. O ile mamy do czynienia z taką istotą jak Chrystus, (jeden), to oni będą pomazańcami, lecz ich proroctwo i nauka będą niezgodne, są, bowiem pomazańcami, namaszczonymi.

Otóż, jest to lekcja szkoły niedzielnej. Pragniemy wam to próbować pokazać w konkretny sposób na podstawie Pisma, nie na podstawie czyichś uwag odnośnie tego, lecz na podstawie czytania Pisma. Możecie zapytać: „Czy to jest możliwe”? „Czy mogą namaszczeni?... Kim oni są”? Chrystusami, c-h-r-y-s-t-u-s-a-m-i, namaszczonymi chrystusami i fałszywymi prorokami. Pomazańcami, lecz fałszywymi prorokami. Jezus powiedział, że deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Otóż, ktoś może ci zarzucić: „Czy wierzysz w to, że namaszczenie spoczywające na tych ludziach jest namaszczeniem Ducha świętego?” Tak, panowie. Prawdziwy Duch święty jest na tych osobach, a pomimo tego są fałszywi! Słuchajcie uważnie i patrzcie na to, co powiedział: „Będą czynić znaki i cuda, aby zwieść o ile można i wybranych”. Oni są namaszczeni autentycznym Duchem świętym! Wiem, że to brzmi głupio, lecz chcemy poświęcić nasz czas i wyjaśnić to na podstawie Słowa, aby to było absolutnie: „TAK MÓWI PAN”, prawda.

-----
Mateusza 5:45,
45 Bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi a deszcz spada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych,
(deszcz spada tak samo na złych jak i dobrych).

Żydów 6:7-8,
7 Albowiem... (słuchajcie!)... Ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga.
8 Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie.

-----
Otóż, porównajcie to z Mat. 5:45. Zwróćcie uwagę, Jezus mówi, że deszcz i słońce przychodzi na ziemię, a Bóg posyła je w tym celu, by przygotować pokarm i to, co jest potrzebne dla ludzi na ziemi. A deszcz jest posyłany na pokarm roślinom. Lecz kąkol i chwasty, które znajdują się na polu, otrzymują to samo. Ten sam deszcz, który daje wzrost pszenicy, daje także wzrost dla chwastów.

-----
Tak, więc deszcz, który spada na te naturalne rośliny na ziemi, jest przedobrazem duchowego deszczu, który daje żywot wieczny, i który spada na Kościół; a my nazywamy to wczesnym deszczem i późnym deszczem. Jest to deszcz, który zlewa się z Ducha świętego na Jego Kościół.

Zauważcie, mamy do czynienia z bardzo dziwną sprawą. Czy rozumiecie? Kiedy to nasienie pada do gleby, pomimo tego, iż się tam znajduje, jest ono nasieniem ciernia. Ale jeżeli nasienie pszenicy pada do gleby... Zioła są ziołami od początku. A każde zioło rozmnaża się i okazuje, czym ono było od początku. „I będą zwodzić wybranych, gdyby to było możliwe”, bowiem oni otrzymują ten sam deszcz, to samo błogosławieństwo, okazują te same znamiona i cuda. Czy widzicie? „Będą zwodzić, lub chcieć zwieść wybranych, gdyby to było możliwe”. Otóż, cierń nie może za to, że jest cierniem, a pszenica nie może za to, że była od początku pszenicą; to właśnie Stwórca obojga z nich zadecydował tak na początku. To jest wybór.Ten sam deszcz...

-----
Otóż, słońce świeci na ziemię, a ziarno dojrzewa. Ono nie może przyprowadzić do dojrzałości wszystko w jednej chwili. Ono dojrzewa. Ono dochodzi do dojrzałości, aż do chwili, kiedy kształtuje się pełny kłos. To samo jest dzisiaj z Kościołem. Rozpoczął na sposób niemowlęcia w ciemnych wiekach, kiedy znajdował się pod ziemią, a obecnie dorasta do dojrzałości. Możemy jasno oglądać, w jaki sposób Bóg na przykładzie natury... Naturę nie sposób naruszyć. My to jednak czynimy w obecnym czasie. Wypuszczamy do oceanu bomby, kruszymy naturę i rozrywamy przy pomocy bomby atomowej. Ciągle, przybywa zanieczyszczenia, które na nią rzucamy, ścinamy drzewa, a w końcu nas porwą wiatry. Robimy zapory na rzekach a one przebiorą. Trzeba poznać Bożą drogę postępowania i trzymać się jej. W kościołach potworzyliśmy z ludzi denominacje i organizacje; spójrzcie, cośmy osiągnęli! Trzymajmy się drogi, którą przewidział Bóg.

Lecz, jak widzicie, ON posyła deszcz, (z powrotem do tematu),na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Jezus mówi nam w ew. Mat. 24, że to będzie znakiem czasów ostatecznych. Otóż, jeżeli ten znak może być oglądany tylko w czasach ostatecznych, może to nastać dopiero po otwarciu pieczęci. Czy rozumiecie? To jest znakiem końca. To znaczy, kiedy te rzeczy będą się dziać, to jesteśmy na końcu czasu. Będzie to znakiem, by wybrani nie mieli w tych sprawach zamętu. Czy to widzicie? A zatem musi to zostać objawione, odsłonięte.

Zwróćcie uwagę, zarówno pszenica jak i chwasty żyją dzięki temu samemu namaszczeniu z nieba. Obaj radują się z niego. Przypomina mi się wydarzenie, które przeżyłem pewnego dnia w Greens Mill, odnośnie, którego pragnę coś powiedzieć. Oglądałem widzenie, w którym widziałem wielką ziemię w kształcie takiego dysku. Najpierw wyszedł siewca. Pragnę wam to przedstawić. Obserwujcie, co stało się najpierw a co później. Kiedy ten Mąż w białym odzieniu obchodził w koło ziemię, siejąc nasienie... Za nim wyszedł mężczyzna w czarnym odzieniu, przypominający złodzieja i pełznął za Nim, siejąc chwasty. Kiedy się to stało... Potem oglądałem, jak wykiełkowało jedno i drugie nasienie. A kiedy one wzeszły, jedno było pszenicą a drugie kąkolem. Potem przyszła susza a oboje miały głowy pochylone i wołały o deszcz. Następnie pojawiła się nad ziemią wielka chmura i zaczął padać deszcz Pszenica podniosła się i mówiła: „Chwała Panu, chwała Panu”! A chwasty podniosły się i krzyczały: „Chwała Panu! Chwała Panu!” Te same rezultaty. Oba ginęły, oba bliskie zaniku, a potem przychodzi spragniona pszenica, dzieje się to na tym samym polu, w tym samym ogrodzie, na tym samym miejscu, pod tą samą rynną, przychodzi pszenica a w ten sam sposób przychodzi kąkol. Uważajcie, to samo namaszczenie, ta sama namaszczona woda, która rodzi pszenicę, rodzi i chwasty.

Ten sam Duch święty, który namaszcza Kościół i daje pragnienie po zbawieniu dusz, daje moc ku czynieniu cudów, ten sam spada na niesprawiedliwych - ten sam Duch. Otóż, nie może być inaczej, jeżeli mamy zrozumieć Mat. 24:24. On powiedział: „Powstaną fałszywi chrystusowie, fałszywi pomazańcy”, będą namaszczeni czymś autentycznym, lecz będą fałszywi, fałszywymi prorokami i fałszywymi nauczycielami tych spraw., Co powoduje, że człowiek chce być fałszywym nauczycielem prawdy? Otóż, wkrótce będziemy rozważać o znamieniu bestii. A zobaczycie, że to jest denominacja. Czy rozumiecie? Fałszywi nauczyciele, fałszywi pomazańcy, namaszczeni chrystusowie, lecz fałszywi nauczyciele. Jedynie w ten sposób możecie to zrozumieć.

-----
Zwróćcie uwagę. Jeżeli to, co oni rodzą, mówi o czymś innym, „na podstawie ich owocu...” Jezus powiedział: „poznacie ich”. Gron winnych człowiek nie zbiera z ostu, chociaż oset może być w krzewie winnym. To byłoby możliwe, lecz owoc nam to udowodni. Czym jest owoc? Jest Słowem, owocem na tą godzinę. O to chodzi - Jest to ich nauka. Jaka nauka? Nauka na dany czas, mówiąca o tym, jaki to czas - nauka ludzka, doktryna denominacyjna, lub też Słowo Boże na dany czas. Otóż... Czas upływa tak prędko, że... Moglibyśmy tu stać przez długi czas, lecz jestem przekonany o tym, że wy, obecni tutaj, oraz wy wszyscy zgromadzeni w tym kraju rozumiecie temu, co wam pragnę powiedzieć. Nie mamy już, bowiem zbyt dużo czasu, aby się przy tym dłużej zatrzymywać.

Możecie, więc oglądać, iż namaszczenie spoczywa na niesprawiedliwych, fałszywych nauczycielach i powoduje, że oni czynią dokładnie to, co Bóg zakazał czynić; a oni czynią to pomimo wszystkiego. Dlaczego? Oni za to nie mogą. Jak może oset być czymś innym niż ostem? Choćby jakakolwiek ilość dobrego deszczu pokropiła go, on pozostanie ostem. Z tego powodu Jezus powiedział, że oni będą tak blisko siebie, aby zwieść wybranych, (którzy są w korzeniach); o ile by to było tylko możliwe. Ale to jest niemożliwe. Pszenica nie jest w stanie zrodzić nic innego niż pszenicę, nic innego nie potrafi zrodzić.

Przeczytaj cały rachunek w...
Pomazańcy w czasach ostatecznych.


   Pisma Świętego mówi...

I zatrąbił Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i królować będzie na wieki wieków.

Apokalipsa 11:15Piasta Komunikat...Wybierz swój język i pobierz darmowe wiadomości od Brata Branhama.


Misterium Chrystusa.

Angielski Witryny Biuletynu.

Księga Apokalipsy.

 

Bóg i Nauka.
+ Archeologia.

Zachwycenie nadchodzi.

Główne nauczanie wiadomość.

Nadprzyrodzony Chmura.

Słupie ognia.

 

Dobre wieści.
Jezus umarł za twoje grzechy.

Chrzest wodny.

 
 

Grobowiec jest pusty.
On Zmartwychwstał.

Szekina Chwała Boga.

 

Się prekursorem.

Bóg jest Światło.

Dzieje Proroka serii.

Wyjaśnione Bóstwo

Siedem epok Kościoła.

Siedem Pieczęci.

Seria Boga i historia. Indeks - Daniela.

Seria chód chrześcijański.

Imię Boga.

Żyjące Słowo Seria.

Czasach ostatecznych
seria.

Seria Boże Narodzenia.

Korab Noego.
Małżeństwo i rozwód.
Bóg i Nauka.
- Ewolucja.

Grzechem
pierworodnym. Czy
był to przez jabłko?

Mitologia
Babilon, Źródło.

Pojawia się Anioł.

Głos Znaku.

Śmierć. Co wtedy?

Tajemnica Babilonu.

Bóg i Nauka.
Mikrobiologia.

Bóg i Nauka.
Kosmologia.

Usprawiedliwienie
Proroka.

Trzeci Ciągnąć.

 

Nasz Lista Wiadomość.

Trzęsienie ziemi
wyroku.

Armagieddon.

 

Widzenie na wyspie
Patmos.

Dziś wypełniło
się to Pismo.

Nasz młody
Układ Słoneczny.

Bóg i Nauka.
Mit dinozaurów.

Dowody na powódź.

 

Geologia Biblijny.

Archeologia.
Sodomę i Gomorrę.

Kliknij na obrazek, aby pobrać pełną obrazek Rozmiar lub PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Angielski)

Pomazańcy w czasach
ostatecznych.
(PDF)

Mój życiorys
(William Branham)

(PDF)

Wizyta i polecenie
anioła
(PDF)