Grzechem pierworodnym.


  Księga Apokalipsy serii.

Czy był to przez jabłko?
(Opowieść o Nasienie węża.)


William Branham.

Obj. 2,7:
„... Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w pośrodku raju Bożego”.

To jest przyszła nagroda dla wszystkich, którzy przezwyciężają we wszystkich wiekach. Kiedy zabrzmi ostatnie wezwanie do boju, kiedy złożymy naszą zbroję, odpoczniemy w raju Bożym, a naszym udziałem stanie się Drzewo Życia, na zawsze!

„Drzewo Życia”. Czy to nie jest piękne wyrażenie? Ono jest wymienione trzy razy w 1. Mojż. i trzy razy w księdze Objawienia. Na wszystkich sześciu miejscach chodzi o to samo drzewo i przedstawia symbolicznie dokładnie tą samą rzecz. Lecz czym jest Drzewo Życia? Otóż, najpierw mielibyśmy się dowiedzieć, co przedstawia to drzewo. W 4. Mojż. 24,6. kiedy Balaam opisywał Izraela, on mówił, że byli „drzewami aloesowymi, które zasadził Pan. Drzewa poprzez całe Pismo odnoszą się do osób, podobnie jak w Psalmie 1. Zatem Drzewo Życia musi być Osobą Życia, a tą jest Jezus.

Otóż, w ogrodzie Eden znajdowały się dwa drzewa, które stały w jego środku. Jedno było Drzewem Życia, drugie było Drzewem Wiadomości Dobrego i Złego. Człowiek miał żyć korzystając z Drzewa Życia, ale nie miał się dotykać tego drugiego drzewa, ponieważ by umarł. Człowiek spożył jednak z tego drugiego drzewa, a kiedy to uczynił, wstąpiła weń śmierć na skutek jego grzechu, a on został oddzielony od Boga.

Natomiast tym Drzewem wówczas w ogrodzie Eden, tym Drzewem które było źródłem Życia, był Jezus. W ew. Jana, rozdział szósty aż do ósmego, Jezus przedstawia Samego Siebie jako Źródło Wiecznego Życia. On nazywa Samego Siebie Chlebem z nieba. On mówi o ofiarowaniu Siebie, a jeżeli by człowiek spożywał z Niego, to nigdy nie umrze. On orzekł, że znał Abrahama, i to, że zanim był Abraham, BYŁ ON. On prorokował, że On Sam da im żywą wodę, a kto by ją pił, nie będzie już nigdy pragnął, ale będzie żył na wieki. On pokazał Samego Siebie jako tego WIELKIEGO JAM JEST. On jest Chlebem Życia, źródłem Życia, Wiekuistym, DRZEWEM ŻYCIA. On był wówczas w Edenie w środku ogrodu, podobnie jak On będzie w środku raju Bożego.

Niektórzy wyobrażają sobie, że te dwa drzewa tam w ogrodzie, były tylko jednymi z wielu drzew, podobnymi do tych pozostałych drzew, które umieścił tam Bóg. Lecz ci, którzy uważnie studiują Biblię, wiedzą, że tak nie jest. Kiedy Jan Chrzciciel wołał, że siekiera jest przyłożona do korzeni wszystkich drzew, on nie mówił tylko o naturalnych drzewach, lecz o duchowych prawach. Otóż, w 1. Jana 5,11. jest powiedziane: „A takie jest to ŚWIADECTWO, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego.”

Jezus powiedział w ew. Jana 5,40: „Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot.” Zatem to świadectwo, Boże Słowo, oświadcza jasno i wyraźnie, że ŻYCIE, WIECZNE ŻYCIE jest w Synu. Nie ma go na żadnym innym miejscu. 1. Jana 5,12: „Kto ma Syna, ma ŻYWOT, kto nie ma Syna Bożego, NIE ma Żywota.” Otóż, ponieważ ten zapis nie może się zmienić, nic nie może być z niego ujęte, ani do niego dodane, więc to świadectwo stoi niewzruszone, że ŻYCIE JEST W SYNU ... A skoro tak jest, to tym DRZEWEM W OGRODZIE MUSI BYĆ JEZUS. W porządku. Jeżeli Drzewo Życia jest osobą, to Drzewo Wiadomości Dobrego i Złego jest osobą RÓWNIEŻ. Nie może być inaczej. Zatem Ten Sprawiedliwy i Złośnik stali tam w środku ogrodu Eden obok siebie. Ezech. 28,13a: „Ty (szatanie) byłeś w Edenie, w ogrodzie Bożym”.

Oto, gdzie otrzymujemy prawdziwe objawienie o „Nasieniu węża.” Oto, co się w rzeczywistości stało w ogrodzie Eden. Słowo mówi, że Ewa została oszukana przez węża. Ona została naprawdę uwiedziona przez węża. W 1. Mojż. 3,1. jest powiedziane: „Wąż był chytrzejszy niż wszystkie zwierzęta polne, które uczynił Pan Bóg”. To zwierzę było tak bardzo zbliżone do ludzkiej istoty, (a pomimo tego było tylko zwierzęciem), że potrafiło rozmyślać i mówić. Ono było wyprostowanym stworzeniem i było czymś między szympansem, a człowiekiem, lecz bardziej zbliżone do człowieka. Ono było tak bardzo zbliżone do ludzkiej istoty, że jego nasienie mogło się złączyć z nasieniem niewiasty, i tak się też stało, a to było powodem, że ona stała się brzemienną. Kiedy się to stało, Bóg przeklął węża. On zmienił każdą kość w ciele węża, tak że musi pełzać jako gad. Nauka może próbować wszystkiego, czegokolwiek tylko chce, ale nie znajdzie tego brakującego ogniwa. Bóg zatroszczył się o to. Człowiek w swej mądrości dostrzega związek między ludzką istotą i zwierzęciem i próbuje to udowodnić na podstawie ewolucji. Nie ma żadnej ewolucji, lecz człowiek i zwierzę złączyli się. To jest jedna z tajemnic Bożych, które pozostawały ukryte, lecz tutaj jest to objawione. Stało się to właśnie wówczas, w środku Edenu, kiedy Ewa odwróciła się od Życia, i przyjęła śmierć.

Zauważcie, co Bóg powiedział do nich w ogrodzie. 1. Mojż. 3,15: „I ustanowię nieprzyjaźń między tobą i kobietą, między twoim nasieniem a jej Nasieniem. Ono zdepcze ci głowę, a ty zetrzesz mu piętę.” Jeżeli mamy wiarę w to Słowo, że niewiasta miała Nasienie, to wąż z pewnością miał je również. Jeżeli Nasieniem niewiasty było dziecię-mężczyzna, zrodzony bez udziału mężczyzny, to nasienie węża musi powstać według tego samego wzoru; a to znaczy że dalszy (zapowiedziany) męski potomek musi zostać zrodzony bez pośrednictwa mężczyzny. Nie ma ani jednego studiującego Biblię, który by nie wiedział, że Nasieniem niewiasty był Chrystus, który przyszedł za pośrednictwem Boga, bez ludzkiego stosunku. Jest tak samo dobrze znane, że to przepowiedziane starcie głowy węża było w rzeczywistości proroctwem, dotyczącym tego, czego miał Chrystus dokonać na krzyżu przeciw szatanowi. Tam na krzyżu Chrystus miał zetrzeć głowę szatana, natomiast szatan miał zetrzeć Panu piętę.

To miejsce Pisma jest Objawieniem o tym, jak to nasienie węża zostało zasiane do ziemi, mianowicie tak, jak to mamy podane w ew. Łukasza 1,26-35, w którym jest podane dokładne sprawozdanie o tym, w jaki sposób Nasienie niewiasty doszło do fizycznej manifestacji, bez pośrednictwa mężczyzny. „A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida.

I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: Jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte, i będzie nazwane Synem Bożym„. Podobnie jak Nasieniem niewiasty był dosłownie Bóg, który zrodził Samego Siebie w ludzkim ciele, tak samo nasienie węża jest dosłownie sposobem, dzięki któremu szatan mógł wniknąć do ludzkiego rodzaju. Było to niemożliwe, by szatan, (bowiem on jest tylko STWORZONĄ duchową istotą) zrodził samego siebie w ten sam sposób, w jaki zrodził Siebie Bóg, więc w 1. Mojż. jest powiedziane, w jaki sposób on zrodził swoje nasienie i wprowadził się, albo wszczepił się do ludzkiej rasy. Przypomnijmy sobie również, że szatan jest nazwany „wężem.” Jest to jego nasienie, albo jego zarodek, wszczepiony do ludzkiego rodzaju. 0 tym teraz mówimy.

Zanim Adam poznał cieleśnie Ewę, to szatan poznał ją już przed nim. A tym, który narodził się z tego, był Kain. Kain był (narodzony, poczęty) z tego „Złośnika”. 1. Jana 3, 12. Duch święty w Janie nie mógłby na jednym miejscu nazwać Adama „Złośnikiem” (tak by bowiem było, gdyby był ojcem Kaina), a na drugim miejscu nazwać Adama „Synem Bożym”, którym on był dzięki stworzeniu. (Łukasz 3,38.) Kain okazał w końcu charakter swego ojca i spowodował śmierć - był mordercą. Jego bezczelny opór wobec Boga, kiedy stanął. twarzą w twarz przed Wszechmogącym w 1. Mojż. 4,5.9.13.14. przedstawia jego absolutnie nieludzkie cechy, i wydaje się, że to przewyższa nawet każde inne sprawozdanie, które mamy w Piśmie, dotyczące konfrontacji szatana z Bogiem. „Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Wtedy rzekł Pan do Kaina: Gdzie jest twój brat Abel? A on odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? Wtedy rzekł Kain do Pana: Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę się ukryć przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie.„

Zauważcie, w jak dokładny sposób Bóg podaje sprawozdanie o narodzeniu Kaina, Abla i Seta. 1. Mojż. 4,1: „Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla.” Mojż. 4,25: „I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu imię Set, ...” Są tutaj TRZEJ synowie, narodzeni z DWU aktów cielesnego poznania przez Adama. Ponieważ Biblia jest dokładnym i doskonałym Słowem Bożym, nie jest to błąd, ale sprawozdanie podane dla naszego wyjaśnienia. Ponieważ byli narodzeni TRZEJ synowie z dwu stosunków cielesnych Adama, wiemy Z CAŁĄ PEWNOśCIĄ, że JEDEN z nich NIE BYŁ synem Adama. Bóg to zapisał w taki dokładny sposób, aby nam coś pokazać. Prawdą jest, że Ewa miała w swoim łonie DWÓCH synów (bliźnięta) z dwu ODRĘBNYCH zapłodnień. Ona nosiła bliźnięta, przy czym poczęcie Kaina poprzedzało trochę poczęcie Abla.

Przeczytaj cały rachunek w... Efeski Wiek Kościoła.

Widzieć... Nasienie węża.Księga Apokalipsy.
Dalszy Ciąg dalszy na następnej stronie.
(Nauka Nikolaitów.)


Jeśli jabłka
dokonane kobiety
sobie sprawę,
że oni nadzy, nadszedł
czas, aby ponownie
zdać jabłka.


Kliknij na obrazek, aby pobrać pełną obrazek Rozmiar lub PDF.


Dzieje Proroka serii.

(PDFs)

Siedem Pieczęci.

 

Strona góry i
rosebush w śniegu,
w Chinach.

Lillies pożaru.

Słupie ognia
- Houston 1950.

Światło na piramidzie
skale.

Misterium Chrystusa.

Angielski Witryny Biuletynu.

Księga Apokalipsy.

 

Bóg i Nauka.
+ Archeologia.

Zachwycenie nadchodzi.

Główne nauczanie wiadomość.

Nadprzyrodzony Chmura.

Słupie ognia.

 

Dobre wieści.
Jezus umarł za twoje grzechy.

Chrzest wodny.

 
 

Grobowiec jest pusty.
On Zmartwychwstał.

Szekina Chwała Boga.

 

Się prekursorem.

Bóg jest Światło.

Dzieje Proroka serii.

Wyjaśnione Bóstwo

Siedem epok Kościoła.

Siedem Pieczęci.

Seria Boga i historia. Indeks - Daniela.

Seria chód chrześcijański.

Imię Boga.

Żyjące Słowo Seria.

Czasach ostatecznych
seria.

Seria Boże Narodzenia.

Korab Noego.
Małżeństwo i rozwód.
Bóg i Nauka.
- Ewolucja.

Grzechem
pierworodnym. Czy
był to przez jabłko?

Mitologia
Babilon, Źródło.

Pojawia się Anioł.

Głos Znaku.

Śmierć. Co wtedy?

Tajemnica Babilonu.

Bóg i Nauka.
Mikrobiologia.

Bóg i Nauka.
Kosmologia.

Usprawiedliwienie
Proroka.

Trzecie Pociągnięcie.

 

Nasz Lista Wiadomość.

Trzęsienie ziemi
wyroku.

Armagieddon.

 

Widzenie na wyspie
Patmos.

Dziś wypełniło
się to Pismo.

Nasz młody
Układ Słoneczny.

Bóg i Nauka.
Mit dinozaurów.

Dowody na powódź.

 

Geologia Biblijny.

Archeologia.
Sodomę i Gomorrę.

   Pisma Świętego mówi...

Po tem poznać dziatki Boże i dzieci dyjabelskie. Wszelki, który nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, i który nie miłuje brata swego.

Albowiem to jest poselstwo, któreście słyszeli od początku, abyśmy jedni drugich miłowali.

Nie jako Kain, który był z tego złośnika i zabił brata swego. A dlaczegoż go zabił? Iż uczynki jego złe były, a brata jego sprawiedliwe.

1 John 3:10-12Piasta Komunikat...Wybierz swój język i pobierz darmowe wiadomości od Brata Branhama.