Indicele serii de Învierea.

   Seria Învierea.

Învierea - Scripturile.


David Shearer.

Profeţia înviere.

Faptele Apostolilor 2:25-27.
Căci David zice despre El: ,,Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentrucă El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea, mi se bucură inima, şi mi se veseleşte limba; chiar şi trupul mi se va odihni în nădejde: căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor, şi nu vei îngădui ca Sfîntul Tău să vadă putrezirea.

Faptele Apostolilor 2:31.
Despre învierea lui Hristos a proorocit şi a vorbit el, cînd a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor, şi trupul lui nu va vedea putrezirea.

Isus profecies propria Sa înviere.

Matei 16:21
De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrînilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorît, şi că a treia zi are să învieze.

Matei 17:22,23
Pe cînd stăteau în Galilea, Isus le -a zis: ,,Fiul omului trebuie să fie dat în mînile oamenilor. Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.`` Ucenicii s'au întristat foarte mult.

Luca 9:22
Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrîni, de preoţii cei mai de seamă şi de cărturari, să fie omorît, şi a treia zi să învieze.

Marcu 9:9
Pe cînd se pogorau de pe munte, Isus le -a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, pînă va învia Fiul omului dintre cei morţi.

Cei necredincioşi îl întreabă pe Isus...

Matei 22:23,28.
În aceeaş zi, au venit la Isus Saducheii, cari zic că nu este înviere. Ei I-au pus următoarea întrebare:... La înviere, nevasta căruia din cei şapte va fi ea? Fiindcă toţi au avut -o de nevastă.

Isus le răspunde...

Matei 22:30-32.
Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Cît priveşte învierea morţilor, oare n'aţi citit ce vi s'a spus de Dumnezeu, cînd zice: ,Eu sînt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui Iacov?` Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi ci al celor vii.``

Luca 20:37.
Dar că morţii înviază, a arătat însuşi Moise, în locul unde este vorba despre ,Rug`, cînd numeşte pe Domnul: ,Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.`

Rezultatul necredinţei.

Luca 16:31.
Şi Avraam i -a răspuns: ,Dacă nu ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.``

Discipolii sunt martori ai învierea.

Faptele Apostolilor 1:22.
Cu începere dela botezul lui Ioan pînă în ziua cînd S'a înălţat El dela noi, să fie rînduit, unul care să ne însoţească drept martor al învierii Lui.

Faptele Apostolilor 2:30-33.
Fiindcă David era prooroc, şi ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurămînt că va ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a proorocit şi a vorbit el, cînd a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor, şi trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi sîntem martori ai lui. Şi acum, odată ce S'a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu, şi a primit dela Tatăl făgăduinţa Duhului Sfînt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.

Faptele Apostolilor 17:32.
Cînd au auzit ei de învierea morţilor, unii îşi băteau joc, iar alţii au zis: ,,Asupra acestor lucruri te vom asculta altădată.``

Pavel a crezut în învierea.

Faptele Apostolilor 23:6.
Pavel, ca unul care ştia că o parte din adunare erau Saduchei, iar alta Farisei, a strigat în plin Sobor: ,,Fraţilor, eu sînt Fariseu, fiu de Fariseu; din pricina nădejdii în învierea morţilor sînt dat în judecată.``

Faptele Apostolilor 23:8.
Căci Saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe cînd Fariseii le mărturisesc pe amîndouă.

Mărturia lui Pavel la Felix.

Faptele Apostolilor 24:21.
Afară numai doar de strigătul acesta, pe care l-am scos în mijlocul lor: ,,Pentru învierea morţilor sînt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră.``

Este parte a Evangheliei.

Luca 7:15.
Mortul a şezut în capul oaselor, şi a început să vorbească. Isus l -a dat înapoi maicii lui.

Matei 11:5.
Rbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sînt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.

Luca 7:22.
Şi, drept răspuns, le -a zis: ,,Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut şi auzit: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sînt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.

Faptele Apostolilor 4:2.
Foarte necăjiţi că învăţau pe norod, şi vesteau în Isus învierea din morţi.

Faptele Apostolilor 4:33.
Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.

Faptele Apostolilor 17:18-19.
Unii din filosofii epicurieni şi stoici au intrat în vorbă cu el. Şi unii ziceau: ,,Ce vrea să spună palavragiul acesta?`` Alţii, cînd l-au auzit că vesteşte pe Isus şi învierea, ziceau: ,,Pare că vesteşte nişte dumnezei străini.`` Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag, şi au zis: ,,Putem să ştim care este această învăţătură nouă, pe care o vesteşti tu?

Este dovada divinităţii lui Isus.

Romani 1:4.
Iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,

Faptele Apostolilor 2:24.
Dar Dumnezeu L -a înviat, deslegîndu -I legăturile morţii, pentrucă nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.

Este speranţa noastră...

Romani 6:5.
În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr'o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr'o înviere asemănătoare cu a Lui.

Faptele Apostolilor 24:15.
şi am în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi.

1 Petru 1:3.
Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie,

1 Tesaloniceni 4:13-14.
U voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, cari n'au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.

Dacă nu există nici o învierea, atunci credinţa este zadarnică.

1 Corinteni 15:12,13.
Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi, că nu este o înviere a morţilor? Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n'a înviat.

1 Corinteni 15:16-19.
Căci, dacă nu înviază morţii, nici Hristos n'a înviat. Şi dacă n'a înviat Hristos, credinţa voastră este zădarnică, voi sînteţi încă în păcatele voastre, şi prin urmare şi cei ce au adormit în Hristos, sînt pierduţi. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci sîntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!

Păcatul iniţial este motivul pentru care Hristos a fost crescut.

1 Corinteni 15:21.
Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor.

1 Corinteni 15:42,43.
Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este sămănat în putrezire, şi înviază în neputrezire; este sămănat în ocară, şi înviază în slavă; este sămănat în neputinţă, şi înviază în putere.

Dorinţa lui Pavel...

Filipeni 3:10,11.
Şi să -L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi.

O doctrină fundamentală a credinţei.

Evrei 6:1-3.
De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos, şi să mergem spre cele desăvîrşite, fără să mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte, şi a credinţei în Dumnezeu, învăţătura despre botezuri, despre punerea mînilor, despre învierea morţilor şi despre judecata vecinică. Şi vom face lucrul acesta, dacă va voi Dumnezeu.

În trecut au avut loc reînvieri.

Evrei 11:35.
Femeile şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi; unii, ca să dobîndească o înviere mai bună, n'au vrut să primească izbăvirea, care li se dădea, şi au fost chinuiţi.

Matei 27:52,53.
Mormintele s'au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor cari muriseră, au înviat. Ei au ieşit din morminte, după învierea lui, au intrat în sfînta cetate, şi s'au arătat multora.

Marta a crezut în Învierea.

Ioan 11:24-27.
,,Ştiu``, I -a răspuns Marta, ,,că va învia la înviere, în ziua de apoi.`` Isus i -a zis: ,,Eu sînt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?`` ,,Da, Doamne,`` I -a zis ea, ,,cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.``

Lazăr a ridicat în faţa martorilor...

Ioan 12:1.
Cu şase zile înainte de Paşte, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, care fusese mort, şi pe care îl înviase din morţi.

Ioan 12:9.
Mare mulţime de Iudei au aflat că Isus era în Betania; şi au venit acolo, nu numai pentru Isus, ci ca să vadă şi pe Lazăr, pe care -l înviase din morţi.

Ioan 12:17.
Toţi ceice fuseseră împreună cu Isus, cînd chemase pe Lazăr din mormînt şi -l înviase din morţi, mărturiseau despre El.

Botezul reprezintă Învierea.

1 Petru 3:21.
Icoana aceasta închipuitoare vă mîntuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,

Învierea - un eveniment viitor.

2 Timotei 2:18.
Cari s'au abătut dela adevăr. Ei zic că a şi venit învierea, şi răstoarnă credinţa unora.

Recompense la Învierea.

Luca 14:14.
Şi va fi ferice de tine, pentrucă ei n'au cu ce să-ţi răsplătească; dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi.``

Luca 20:35,36.
Dar cei ce vor fi găsiţi vrednici să aibă parte de veacul viitor şi de învierea dintre cei morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Pentrucă nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii. Şi vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii.

Ioan 5:29.
şi vor ieşi afară din ele. Ceice au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar ceice au făcut răul, vor învia pentru judecată.

2 învierii generale.

Apocalipsa 20:5-6.
Ceilalţi morţi n'au înviat pînă nu s'au sfîrşit cei o mie de ani. Aceasta este întîia înviere. Fericiţi şi sfinţi sînt ceice au parte de întîia înviere! Asupra lor a doua moarte n'are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani.


Misterul lui Hristos.

Site-ul Buletinul
informativ Engleză.

Cartea Apocalipsa.

 

Dumnezeu şi Ştiinţă
- Arheologie.

Că Răpirea va aparea în.

Principalele învăţături
ale mesajului.

Nor supranaturale.

Stâlpul de Foc.

Vestea cea Bună.
Isus a murit pentru
păcatele tale.

Botezul Apei.

 
 

Slava Shekinah a lui
Dumnezeu.

 

Monumentul funerar este
gol. El este in viata.

Precursoarele.

Dumnezeu e lumină.

Cele Şapte Epoci
ale Bisericii.

Cele Şapte Peceţi.

Seria de Crăciun.

Faptele profetului.

Dumnezeu şi Istorie
serie Index - Daniel.

Seria umblarea
Creştină.

Numele lui Dumnezeu.

Seria Cuvinte Vii.

Seria timpul sfârşitul.

Dumnezeirea
Explicată.

Arca lui Noe.

Geologie Biblice.

Înger Apare.

Voce a semnului.

Pacat original.
A fost un mar?

Mitologie.
Sursa - Babilon.
Căsătorie şi Divorţ.
Dumnezeu şi Ştiinţă
- Evolutia.

Acea Femeie Izabela.

 

Epoca noastră,
Laodiceea.

Cristos În Afara
Bisericii.

Învăţătura Nicolaiţilor.

 

Moarte. Ce atunci?

Misterul Babilonul.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Microbiologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Cosmologie.

Dumnezeu şi Ştiinţă.
Mitul de dinozauri.

Justificarea unui profet.

Judecata Cutremur.

Armaghedon.

Arheologie.
Sodoma şi Gomora.

Vindecarea Divină.

Astăzi această
Scriptură este
împlinită.

Tânărul nostru sistem
solar.

 

Lista noastră de
mesaje.
Dovezi de Potop.

   Din Scriptură Spune...

Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca prea iubitul Tău să vadă putrezirea.

Psalmi 16:10


Click pe imagine pentru a descarca imagini full size sau PDF.


Acte de profetul.

(PDFs)

Chapter 9
The Third Pull

(PDF Engleză)

Înainte de...

După...

Povestea Vieţii Mele
(W.Branham)
(PDF)

Cum a venit Îngerul
la mine
(PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Engleză)

Dumnezeu Se ascunde
În Simplitate...

(PDF)


Hub Mesaj...Alegeţi limba şi descărcaţi gratuit mesaje de la fratele Branham.