Le Toetu faasologa Faasino Upu.

Faasino Upu

e sosoo ai >>

Toetu - le Tusi Paia.
O le Toetu - le Molimau.
Pe na gaoia e le au soo le Tino o Iesu?

   Toetu - le Tusi Paia.

Toetu - le Tusi Paia.


David Shearer.

Valoaga o le Toetu.

Galuega 2:25-27.
25 Auā ua fai mai Tavita ia te ia, Na ou ilo atu le Alii i o‘u luma e le aunoa; auā o i lo‘u itu taumatau o ia, ina ne‘i faagaeetia a‘u.
26 O le mea lea ua fiafia ai lo‘u loto, ma olioli ai lo‘u laulaufaiva; e malolo ai foi lo‘u tino ma le faatalitali;
27 auā e te le tuua a‘u i le tuugamau; e te le tuu atu foi lou Tagata Paia ia oo i ai le pala.

Galuega 2:31.
ua muai iloa e ia, o lea ua na fai mai ai i le toe tu mai o le Keriso, ua le tuua o ia i le tuugamau, ua le oo foi le pala i lona tino.

Na valoia e Iesu Lona lava toetu.

Mataio 16:21
O ona po ia na amata ai e Iesu ona faailoa atu i ona soo, e tatau ona alu o ia i Ierusalema, e faatigaina foi i mea e tele e toeaina ma le au faitaulaga sili, ma le au tusiupu, e fasiotia foi o ia, e faatuina foi o ia i le aso tolu.

Mataio 17:22-23
22 Ua latou ui ane i Kalilaia, ona fetalai atu lea o Iesu ia te i latou, O le a tuuina atu le Atalii o le tagata i lima o tagata;
23 latou te fasioti foi ia te ia, a e toe faatuina o ia i le aso tolu. Ona matuā tiga ai lea o i latou.

Luka 9:22
E tatau ona tiga le Atalii o le tagata i mea e tele, ma ia lafoaiina e toeaina, ma faitaulaga sili, ma le au tusiupu, ia fasiotia foi; e faatuina foi o ia i le aso tolu.

Mareko 9:9
Ua o ifo i latou i le mauga, ona vavao atu lea o ia ia te i latou, ne‘i latou ta‘u atu i se tasi o mea sa latou vaaia, seia tu mai le Atalii o le tagata nai e ua oti.

Ua fesili tagata le talitonu ia Iesu...

Mataio 22:23,28.
23 O lea aso ua o mai ai ia te ia satukaio, o e taofi, e leai se toe tu;...
28 O lenei, a oo i le toe tu, o ai so latou o le toafitu e fai māna le avā? auā na fai avā uma ai.

Ua tali atu Iesu ia i latou...

Mataio 22:30-32.
30 Auā a oo i le toe tu latou te le fai avā, pe nofo tane, a e latou te pei o agelu a le Atua o i le lagi.
31 A o le toe tutū mai o e ua oti, tou te lei faitau ai ea le afioga a le Atua ia te outou, ua faapea mai,
32 O a‘u nei o le Atua o Aperaamo, o le Atua foi o Isaako, o le Atua foi o Iakopo? o le Atua e le se Atua ia o e ua oti, a o e ola.

Luka 20:37.
A o le faatuina o e ua oti, ua faailoa mai lea mea e Mose i le laau talatala i lona ta‘ua o le Alii o le Atua o Aperaamo, o le Atua foi o Isaako, o le Atua foi o Iakopo.

Le iʻuga o le le talitonu.

Luka 16:31.
Ua fai ane o ia ia te ia, Pe afai latou te le faalogo ia Mose ma le au perofeta, e ui lava ina tu mai se tasi nai e ua oti, latou te le mafafai lava.

O soo o molimau o le toetu.

Galuega 1:22.
e afua mai i le papatisoga a Ioane, e oo lava i le aso na aveina ae ai o ia nai ia te i tatou.

Galuega 2:30-33.
30 O lenei foi, auā o le perofeta o ia, ma ua iloa e ia na matuā tauto mai le Atua ia te ia, na te faatuina le Keriso mai lana fanau i la le tino, e tietie ai o ia i lona nofoālii;
31 ua muai iloa e ia, o lea ua na fai mai ai i le toe tu mai o le Keriso, ua le tuua o ia i le tuugamau, ua le oo foi le pala i lona tino.
32 O Iesu lava lena ua toe faatuina e le Atua; o molimau i matou uma i lena mea.
33 O lenei foi, ona ua siitia o ia i luga e le aao taumatau o le Atua, ma ua maua e ia mai le Tamā o le Agaga Paia na folafolaina, ua liligi ifo ai e ia lenei mea ua outou iloa ma faalogo ai nei.

Galuega 17:32.
Ua faalogo e i latou i le toe tu mai o e ua oti, ona tauemu mai ai lea o isi, a ua fai mai isi, Matou te toe faalogo atu ia te oe i lena upu.

Sa talitonu Paulo i le Toetu.

Galuega 23:6.
Ua iloa foi e Paulo o satukaio nisi o i latou, a o faresaio nisi, ona alaga lea o ia i le fono, Sema e, le au uso e, o a‘u nei o le faresaio, o le atalii o le faresaio; o le faamoemoe i le toe tu mai o e ua oti ua faamasinoina ai a‘u.

Galuega 23:8.
Auā e faapea le au satukaio, e leai se toe tu mai, e leai foi se agelu, po o se agaga; a ua taofi e le au faresaio i mea uma e lua.

Le molimau a Paulo i Felix.

Galuega 24:21.
Pe na o lea upu e tasi, na ou alaga atu ai ina o ou tu i o latou luma, O le toe tu mai o e ua oti ua faamasinoina ai a‘u e outou i le aso nei.

O se vaega o le Talalelei.

Luka 7:15.
Ona nofo ai lea i luga o le na oti, ua tautala; ona ia tuuina atu lea o ia i lona tinā.

Mataio 11:5.
ua pupula tauaso ma ua savavali pipili, ua faamamāina lepela ma ua logo tutuli, ua faatutūina o e na oti ma ua folafolaina foi le tala lelei i e matitiva.

Luka 7:22.
Ona tali atu lea o Iesu ia te i laua, ua faapea atu, Ina o atu ia oulua, ma faailoa atu ia Ioane o mea ua oulua vaai i ai, ma faalogo i ai; ua pupula tauaso, ua savavali pipili, ua faamamāina lepela, ua logo tutuli, ua faatutūina e na oti, ua folafolaina le tala lelei i e matitiva.

Galuega 4:2.
ua tiga i latou ona ua la a‘oa‘o atu i le nuu, ma tala‘i atu le toe tu mai ia Iesu nai e ua oti.

Galuega 4:33.
Ua molitino atu e le au aposetolo ma le mana tele i le toe tu mai o le Alii o Iesu; ua alofateleina foi i latou uma.

Galuega 17:18-19.
18 Ona finafinau mai lea o isi o le au fiapopoto o le itu aiga o Epikuro, ma le itu aiga o Setoiko; ua fai mai foi nisi, Pe ala i se a le fai mai o lenei tagata sii i le lau? a ua fai mai isi, Ai se folafola mai i atua ese; aua ua na folafola atu ia te i latou le tala lelei ia Iesu ma le toe tu mai.
19 Ua ave i latou ia te ia, ua ta‘ita‘i atu i Areopako, ua faapea mai, Se‘i matou iloa pe se a lenei mataupu fou ua e tautala a‘i?

O le faamaoniga o le Atua o Iesu.

Roma 1:4.
o le faasinotonuina mai o le Alo o le Atua o ia ma le mana, i la le agaga e paia lea, i le toe tu mai nai e ua oti;

Galuega 2:24.
o ia ua faatuina mai e le Atua, ua na tatala i puapuaga o le oti, auā na le mafai ona taofiina ai o ia.

O lo tatou faamoemoe lenei...

Roma 6:5.
Auā afai ua faatasia i tatou i le faatusa i lona maliu, e faapea foi i tatou i lona toe tu mai.

Galuega 24:15.
o loo ia te au le faamoemoe i le Atua, ua taofia foi e i latou nei, o le a toe tutū mai e ua oti, o e ua amiotonu atoa ma e ua amioletonu.

1 Peteru 1:3.
Ia faafetaia le Atua, le Tamā o lo tatou Alii o Iesu Keriso, o le na fanaufouina i tatou ona o lona alofa tele, ina ia iu i le faamoemoe ua ola, i le toe tu mai o Iesu Keriso nai e ua oti,

1 Tesalonia 4:13-14.
13 Ou te loto ina ia outou iloa, le au uso e, i le mataupu i e o momoe, ina ne‘i outou faanoanoa, pei o isi e leai so latou faamoemoe.
14 Auā afai tatou te talitonu, ua maliu Iesu ma toe tu mai, e faapea foi ona aumaia e le Atua faatasi ma ia e o momoe ona o Iesu.

Afai e leai se toetu lea ua le aoga le faatuatua.

1 Korinito 15:12-13.
12 Afai foi ua tala‘iina Keriso ua ia toe tu mai nai e ua oti, pe faapefea ona fai mai o isi o outou, e leai se toe tu mai o e ua oti?
13 A e afai e leai se toe tu mai o e ua oti, po ua le toe faatuina mai Keriso;

1 Korinito 15:16-19.
16 Auā afai e le toe tutū mai e ua oti, po ua le toe faatuina ma Keriso.
17 Afai foi ua le toe faatuina Keriso, ua faaleaoga lo outou faatuatua, ua nofo sala pea outou;
18 i le ma lea foi, ua fano e ua momoe ia Keriso.
19 Afai e gata i lenei olaga mea tatou te faamoemoe i ai ia Keriso, ua sili lo tatou malaia i tagata uma lava.

O le uluai agasala o le mafuaaga pe aisea na toe faatuina mai Keriso.

1 Korinito 15:21.
Auā ua oo mai le oti talu le tagata, ua oo mai foi le toe tutū o e ua oti talu le tagata.

1 Korinito 15:42-43.
42 E faapea foi le toe tutū mai o e ua oti; eluluina ma le pala, e toe faatuina mai ma le le pala;
43 e luluina ma le matagā, e toe faatuina mai ma le matagofie; e luluina ma le vaivai, e toe faatuina mai ma le malosi;

Le manao o Paulo...

Filipi 3:10-11.
10 ina ia ou iloa o ia, ma le mana o lona toe tu mai, ma ia faatasi a‘u i ona tiga, ona ua faatusaina a‘u ia te au i lona maliu,
11 pe mafai lava ia te au ona oo atu i le toe tu mai o e ua oti.

O se aoaoga faavae autu o le faatuatua.

Eperu 6:1-3.
1 O le mea lea ina tatou tuua ai ia o mataupu muamua a Keriso, a ia tatou faaoo atu i le faaatoatoaga; aua le toe tuuina i lalo le faavae o le salamo i galuega e oti ai, ma le faatuatua i le Atua,
2 o le mataupu i papatisoga, ma le faaee atu o lima, ma le toe tutū mai o e ua oti, ma le faamasinoga e faavavau.
3 Tatou te faia foi lena mea, pe a finagalo i ai le Atua.

Toetu na tupu i le tuanai.

Eperu 11:35.
na maua mai e fafine o latou tagata oti ina ua toe tu mai; na faataugaina nisi, ua le talia e i latou le olataga, ina ia maua e i latou le toe tu mai e sili ona lelei;

Mataio 27:52-53.
52 ua avanoa foi tuugamau, ua toe tutū mai foi tino o tagata paia e toatele na momoe,
53 na mavae foi lona toe tu mai, ona latou o mai ai lea nai tuugamau, ma latou o atu i le aai paia, ua iloa i latou e tagata e toatele.

Na talitonu Mareta i le Toetu.

Ioane 11:24-27.
24 Ua fai mai Mareta ia te ia, Ua ou iloa e toe tu mai lava ia i le toe tu i le aso gataaga.
25 Ua fetalai atu Iesu ia te ia, O a‘u nei o le toe tu ma le ola; o lē faatuatua mai ia te au, e ui lava ina oti, a e ola lava ia.
26 O tagata ola uma o e faatuatua mai ia te au, e le oti lava e oo i le faavavau; po ua e talitonu mai ea i lena mea?
27 Ona faapea mai lea o ia ia te ia, Ioe, le Alii e, ua ou talitonu lava, o oe le Keriso le Alo o le Atua, o lē maliu mai i le lalolagi.

Ua faatuina Lasalo i luma o molimau...

Ioane 12:1.
Ua maliu atu Iesu i Petania, a o toe ono aso i le fai ai le paseka, sa i ai Lasalo na oti, na ia toe faatu ia te ia nai e ua oti.

Ioane 12:9.
Ua iloa e le motu o tagata Iutaia e toatele, ua i ai o ia i lea mea; ona o atu ai lea o i latou; e le ona o Iesu lava, a ia latou iloa foi Lasalo, na ia toe faatuina nai e ua oti.

Ioane 12:17.
Ona molimau ai lea o le motu o tagata sa latou i ai ma ia, ina ua valaauina e ia o Lasalo nai le tuugamau, ma toe faatu mai ia te ia nai e ua oti.

O le papatisoga e faatusa i le Toetu.

1 Peteru 3:21.
O le faatusa foi lea mea o le papatisoga, o loo faaola mai ai nei ia i tatou, (e le o le faateaeseina o le eleele o le tino, a o le tali a le loto fuatia ifo lelei i le Atua,) i le toe tu mai o Iesu Keriso;

Toetu - o se mea e tupu i le lumanai.

2 Timoteo 2:18.
o i laua ia ua sese i le upu moni, o loo faapea ane, Ua mavae lava le toe tu; ua faaliliu ese ai nisi tagata i le faatuatua.

Taui na tuuina atu i le Toetu.

Luka 14:14.
e manuia ai oe; auā latou te le mafaia ona taui mai ia te oe; a e tauia oe i le toe tutū mai o e amiotonu.

Luka 20:35-36.
35 a o e ta‘uaogaina ia maua e i latou lea olaga, ma le toe tu mai o e ua oti, latou te le fai avā, pe nofo tane;
36 e le mafai foi ona toe oti o i latou; auā ua latou tutusa ma agelu; o fanau foi i latou a le Atua, o tagata o le toe tu.

Ioane 5:29.
o e na amio lelei, e toe tutū i le ola; a o e na amio leaga, e toe tutū i le faasala.

2 Toetu Lautele.

Faaaliga 20:5-6.
5 a o e totoe o e ua oti, e lei toe ola i latou seia atoa ia tausaga e afe. O le uluai toe tu lena.
6 Amuia mona ua paia le ua i ai se tofi i le uluai toe tu; e le oo foi le pule a le oti faalua ia te i latou, a e avea i latou ma faitaulaga a le Atua ma Keriso, latou te fai ma tupu foi faatasi ma ia i tausaga e afe.


O le mealilo a Keriso.

Website puletini Igilisi.

Le Atolaau o Noa.

Le Atua ma le saienisi faasologa Faasino Upu.

O le a maua i tatou-luga.

Aoaoga autu o le feʻau.

 

Tala lelei. Na maliu Iesu mo lau agasala.

Papatisoga i le vai.

 

Le Ao.

Le Afi faaniutu.

Le mamalu o le Shekinah o le Atua.

Ua avanoa le tuugamau.
Ua toetu o ia.

Tagata muamua.

 

O le Malamalama lava le Atua.

Le Atua ma le saienisi.
O le tala fatu tinosauro.

Na faamalamalama mai e le Aiga Atua.

Le Suafa o le Atua.

O le a le suafa o le Atua?

Ākeoloki.
Sotoma ma Komoro.

  Fai mai le mau...

Auā e te le tuua a‘u i le tuugamau; e te le tuu atu lou tagata paia ia oo i ai le pala.

Salamo 16:10


Kiliki i luga se ata e sau ai le ata atoa poʻo le PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Igilisi)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Igilisi)

Muamua...

Ina ua mavae...

William Branham
Life Story.

(PDF Igilisi)

How the Angel came
to me.
(PDF Igilisi)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Igilisi)

God, Hidden and
Revealed in simplicity.

(PDF Igilisi)


Hub feʻau... Filifili lau gagana ma sii savali saoloto mai Uso Branham.

Faatoesega - e leai ni savali i lau gagana i luga o le Hub feʻau.