Mwalandiridwa webusaiti utumiki a BNL.


Nkhani yabwino.
Yesu adafera
machimo ako.


Chingalawa cha Nowa.

Malongosoledwe a malo ndi mayeso kuchitidwa chingalawa cha Nowa kum'mawa kwa Turkey.

Kodi awa anali apulo?

Zoona za chimo
loyambirira.
Kodi awa anali apulo?


Chinsinsi cha Khristu.

Kodi munthu uyu ndani amene timamutcha Yesu Khristu? Kodi chinsinsi cha Mulungu ndi chiyani?
Kodi Melkizedeki uyu ndi ndani?


Weniweniwo phiri la Sinai.

Mulungu adatsika paphiripo ndipo mneneri adalandira malamulo khumi analembedwa pamiyala.

Weniweniwo phiri la Sinai.


 Mtambo wauzimu.

“Poyamba mudziwe kuti m’masiku otsiriza kudzafika anthu onyoza... Iwo adzati, “Kodi suja Ambuye analonjeza kuti adzabweranso? Nanga ali kuti?...”

Wina wafunsa Billy Graham funso... “Kodi Yesu akubwera pamtambo, kapena pahatchi yoyera?” Funso labwino. Adaganiza. Kenako anayankha “kavalo woyera.” Ichi ndiye chithunzi cha kubweranso kwa Khristu - Kulamulira ndi ulamuliro. Ndiye mtambo umalowa kuti?

Mtambo wauzimu.


Wamoyo Mawu mndandanda.

Wamoyo Mawu
mndandanda.


Tsiku Lija pa Gologota.

M'mandamo mulibe.
Iye ali wamoyo.


Ubatizo wamadzi.

Ubatizo wamadzi.
“Njira ndi iyi;
yendani m’menemo.”


Mkwatulo.

Mkwatulo ukubwera.


Zisindikizo Zisanu ndi ziwiri.

Chinsinsi cha okwerapamahatchi a apocalypse.
(Zisindikizo Zisanu ndi ziwiri.)


Mibadwo isanu ndi
iwiri ya mpingo.

M'bale Branham anasolola chithunzi ngati zimenezi mu mndandanda, “Mibadwo Isanu ndi iwiri ya Mpingo.” Pambuyo pake, Lawi la Moto linatsika, pamaso pa mazana a anthu, ndipo amapanga chithunzi chomwecho pakhoma la mpingo.
Otsimikiziridwa - ndi Lawi la Moto.


Buku la Chivumbulutso.

Mndandanda Buku
la Chivumbulutso.


Sodomu ndi Gomora.

Archaeology.
Mizinda phulusa wa Sodomu ndi Gomora anali kamodzi likulu la dera zobiriwira ulimi.

Kuzengedwa lero. Uthenga osankhika.
(PDF Chingerezi)

Masiku ano mayesero.
Mulungu akuimbidwa mlandu wa “kuswa lonjezo”.
Wotsutsa wamkulu: Lusifara.
Woweruza Mlendo: inu.
"Mlandu".

Quote...

Tsopano, ku mutu wanga, kuti ndiswere mmbuyo pa phunziro limene ine ndikufuna kuti ndilitenge pamenepo, mawu anai. Tiyeni tifotokoze, “kumeneko.” “Kumeneko,” mzinda woyera kwambiri mu dziko, Yerusalemu. “Kumeneko,” mzinda wachipembedzo kwambiri mu dziko. Kumeneko, “iwo,” anthu achipembedzo kwambiri mu dziko, pa phwando la chipembedzo, phwando la Paskha. “Kumeneko,” malo achipembedzo kwambiri, mzinda wachipembedzo kwambiri, bungwe lalikulukulu mwa mabungwe onse, mutu wa zinthu zonse, kumeneko, “iwo,” anthu achipembedzo kwambiri pa dziko lonse, anali atasonkhana kuchokera konsekonse mu dziko. Iwo “anamupachika,” imfa yochititsa manyazi kwambiri yomwe ikadakhalapo, kumupha, munthu akanakhoza kuphedwa nayo; wamaliseche, atamuvula zovala kuzichotsa pa Iye. “Iye ananyoza chitonzo.” Mtanda uli nako kasanza katakulungidwa pa Iye; koma iwo anamuvula zovala Zake. Yochititsa manyazi kwambiri...
“Kumeneko,” (mzinda wawukulukulu wachipembedzo,) “iwo,” (anthu achipembedzo kwambiri,) “anamupachika,” (imfa yamanyazi kwambiri,) “Iye,” (Munthu wofunika kwambiri.)

William Branham -   Chitsutso   63-0707M P33 (PDF)


Quote kuchokera
 Fyuluta ya munthu woganiza.


Chinsinsi cha Khristu.

Chingerezi Kalatayi
webusaiti.

Buku la
Chivumbulutso.

Mulungu ndi Sayansi
Index. - Archaeology.

Mkwatulo ukubwera.

Nkhani yabwino. Yesu
adafera machimo ako.

Ubatizo wamadzi.

 

Mtambo wauzimu.

Lawi la Moto.

Kuyenda kwa
Chikristu.

Mulungu ndi mbiriyakale
mndandanda Index.

M'mandamo mulibe.
Iye ali wamoyo.

Wamoyo Mawu
mndandanda.

Nthawi yotsiriza
mndandanda.

Mibadwo isanu ndi
iwiri ya mpingo.

Mndandanda wathu wa
uthenga.

Chingalawa cha Nowa.

Zisindikizo Zisanu
ndi ziwiri.

Dzina la Mulungu.

Tchimo loyambirira.
Kodi awa anali apulo?

Archaeology.
Sodomu ndi Gomora.

Mndandanda
Khrisimasi.

  Lemba linena...

kulengeza mofuwala za matamanbo anu ndi kuwuza onse za ntchito zanu zodabwitsa.

Masalimo 26:7Uthenga Hub... Sankhani chilankhulo chanu ndikutsitsa mauthenga aulere ochokera kwa M'bale Branham.