Mndandanda wa Mauthenga a Chichewa patsamba lathu.


Tsitsani.

55-0117Momwe ngelo anadzera kwa ine olalikidwa ndi.
58-0927Nchifukwa chiyani ife sitiri chipembedzo?
58-0928EMbewu ya Serpenti.
58-1228Chifukwa Chiyani Betelehemu Wamng’ono?
59-0419AMbiri ya moyo wanga (W.Branham).
59-1216Kodi Mzimu Woyera Ndi Chiyani?
59-1217Kodi Mzimu Woyera Ndi Chiyani?
60-0925Tsiku Lija pa Gologota.
60-1204MChivumbulutso cha Yesu Khristu.
60-1204EMasomphenya a pa Patimo.
60-1205M’badwo wa Mpingo wa Aefeso.
60-1206M’badwo wa Mpingo wa Smurna.
60-1207M’badwo wa Mpingo wa Pergamo.
60-1208M’badwo wa Mpingo wa Tiyatira.
60-1209M’badwo wa Mpingo wa Sarde.
60-1210M’badwo wa Mpingo wa Filadelfeya.
60-1211EM’badwo wa Mpingo wa Laodikaya.
61-0319Chipembedzo cha Yezeberi.
61-0425BUmulungu Kufotokozedwa.
61-0730MMalangizo A Gabrieli Kwa Daniele
61-0730ECholinga Chofutukuka Pasanu Ndi Kamodzi Cha Gabrieli Kudzacheza kwa Daniele.
61-0806Sabata La Makumi Asanu Ndi Chiwiri La Daniele.
62-0311Nkhondo Yaikulu Imene Yakhala Ikumenyedwa.
62-1014MThunthu La Munthu Wangwiro.
62-1230EKodi Ichi Ndi Chizindikiro Cha Mapeto, Bwana?
63-0317MMulungu kudzibisa yekha mu kuphweka, ndiye nkudziwulula yekha momwemo.
63-0317ECholekanitsa pakati pa Mibadwo isanu ndi iwiri ya Mpingo ndi Zisindikizo Zisanu ndi Ziwiri.
63-0318Chisindikizo Choyamba.
63-0319Chisindikizo Chachiwiri.
63-0320Chisindikizo Chachitatu.
63-0321Chisindikizo Chachinai.
63-0322Chisindikizo Chachisanu.
63-0323Chisindikizo Chachisanu ndi Chimodzi.
63-0324MMafunso ndi Mayankho pa Zisindikizo.
63-0324EChisindikizo Chachisanu ndi Chiwiri.
63-0707MChitsutso.
63-0728Khristu ndi chinsinsi cha Mulungu woululidwa.
63-0901MChizindikiro.
63-1110MMiyoyo Yomwe Ili Mu Ndende Tsopano.
64-0321ELiwu La Chizindikiro.
64-0705Mbambande.
64-0726EZitsime Zong’aluka.
64-0802Kwawo kwa mtsogolo kwa Mkwati wa kumwamba ndi Mkwatibwi wa padziko.
65-0118Mbewu Ya Chisokonezo.
65-0124Ululu wa Kubala.
65-0219Lero Lemba iri Lakwanirisidwa.
65-0221EKodi Melkizedeki uyu ndi ndani?
65-0429EKusankha kwa Mkwatibwi.
65-0725MIwo odzozedwawo pa nthawi yotsiriza.
65-0801MMulungu wa m’badwo woipa uno.
65-0815Ndipo Osadziwa Izo Ayi.
65-0822MKhristu Akuwululidwa mu Mawu Ake Omwe.
65-0822EFyuluta ya munthu woganiza.
65-0829Edene wa Satana.
65-0911MPHAMVU YA MULUNGU YOSANDULIZA.
65-1128EPAMAPIKO A NKHUNDA YOYERA MWACHIPALE.
65-1204Mkwatulo.
65-1206ZOCHITIKA ZA MAKONO ZIMAMVEKA BWINO NDI UNENERI.

Dinani pa chithunzi tsitsani chachikulu chithunzi kapena PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Chingerezi)
 

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Chingerezi)

Kale...

Pambuyo...

Mbiri ya moyo wanga.

(PDF)

Momwe ngelo anadzera
kwa ine olalikidwa ndi.

(PDF)