'A'ake 'a Noa.

<< ki mu'a

ka hoko mai >>

  Ngaahi 'Otua pea mo e hisitolia.

Feitu'u 'o e 'a'ake 'a Noa


David Shearer.

Fakamahamahalo lahi kuo ne feinga ke kumi 'a e 'a'ake 'a Noa, kau ai ha tokolahi 'oku nau pehe na'a nau ma'u ia, ka kuo fakaha ia ke hoko ko frauds.

Na'e pehe 'a e Tohi Tapu...
"Pea naʻe toka ʻae vaka ʻi he ngaahi moʻunga ʻo ʻAlalate, ʻi hono fitu ʻoe māhina, ʻi he ʻaho ʻe hongofulu ma fitu ʻoe māhina." Senesi 8:4.

Kei hokohoko atu pe 'a e veesi 5, Pea naʻe fakasiʻisiʻi maʻuaipē ʻae ngaahi vai ʻo aʻu ki hono hongofulu ʻoe māhina: naʻe ha hake ʻae tumutumu ʻoe ngaahi moʻunga ʻi hono hongofulu māhina, ʻi he ʻuluaki ʻaho ʻoe māhina.

'I he taimi na'e hoko mai 'a e 'a'ake ke malolo, Mt Ararat na'e 'ikai ko e me'a ko ia he 'aho ni. Ko e 'uhinga he 'oku 'a e fakamatala ko 'eni na'e 'ikai ke 'asi 'a e ngaahi mo'unga kae 'oua kuo 2 pea ha mahina 'e taha mei ai, ka mei he malolo 'a e ngaueue 'a e puha tapu feitu'u he 'aho ni, Mt Ararat, tu'u 16945 ft mei he fukahi tahi, 'e lava ke mahino mamata ki ai.

Mei he feitu'u 'oku toki mahino lelei ange ia 'i he ngaahi mo'unga 'oku langa ia 'i he Mt Ararat. i.e. 'Oku sedimentary 'a e 'otu mo'unga takatakai ai, ko mo'unga Mt Ararat.

Na'e 'ikai pehe 'a e Tohi Tapu na'e malolo 'a e 'a'ake 'i Mt Ararat, ka 'i he ngaahi mo'unga 'o e feitu'u ko ia.

E tu'u'anga 'o e feitu'u 'a e 'a'ake 'oku meimei 30 km fakatonga 'o Mt Ararat, ofi ki he kau'afonua 'o Toake mo 'Iulani, pea 'ikai ke mama'o mei he kolo na'e ui ko e Güngören. 'Eni 'oku fakatokanga'i 'e he pule'anga Toake ko e tu'u'anga 'o e 'a'ake, pea 'oku 'i ai 'a e ngaahi faka'ilonga 'o e hala 'oku fakahaa'i ai 'eni. ('A e Nuh 'o e 'a'ake). Nuh ko e hingoa hono (Papilone) ki he Noa.


'A'ake 'a Noa?.

Ko e fakafekau'aki 'o e ngata'anga 'e taha 'o e me'a ko 'eni.
N 39.26.475
E 44.14.108


  Sivi'i 'i he tu'u'anga 'o e 'a'ake.

Fe'auhi hono sivi'i.

Ko e ha magnetometer ko ha me'angaue ke fua e ngoue 'o e fakamakinito 'o e mamani. ('Oku angamaheni 'aki ke faka'aonga'i ia ke kumi 'a e submarines he vai, pea ai e hala ukamea, fakakehe'i e mala'e fakamakinito ki'i, feitu'u ke faka'ata ke hoko.)

'Oku fakahaa'i 'e he ngaahi sivi 'o e magnetometer 'oku fakahoko 'i he ngaahi feitu'u 'o e tu'u'anga 'o e 'a'ake, fakakehe'i, 'o fakahaa'i ai 'oku 'i ai lolotonga 'a e ukamea.

Sivi'i e leita (radar)

'Oku fakahaa'i 'e he sivi'i ko 'eni 'i he taimi 'oku hoko ai 'a e ngaahi liliu 'i he density. 'Oku fakahaa'i 'e ha sipinga angamaheni, 'a e laine loloa tatau, pea kolosi he laine ko 'eni, hange ko e me'a 'oku ala 'amanaki atu mei he bulkheads 'a e 'akau mo e ngaahi konga tefito 'o ha fa'unga hange ko e vaka.

Tefito'i sipinga 'o ha sivi.

Kuo fakahaa'i 'e he ngaahi sipinga 'o e tefito'i he 'ao 'o e ngaahi 'akau fossilized, ngaahi konga 'o e deer antler, fakataha mo e lou'ulu kuo 'osi 'ilo ko e kau ki ha pusi, (Leopard) 'a ia 'oku 'ikai ko ha kakai tu'ufonua 'o e feitu'u. 'Oku 'i ai foki mo ha fa'o fossilized 'oku Sikuea 'i he fotunga. Pehe 'oku 'eni 'oku fatongia 'aki 'a e ngaahi laukonga 'a e magnetometer ma'u.

Ta 'o e ngaahi sivi.

Kuo fai 'a e fakafehoanaki 'o e ngaahi ta ta mei 'olunga 'o 'ave 'i he fakamahamahalo kehekehe. 'Eni 'o fakahaa'i mai kuo taito 'a e fonua takatakai hifo he tafungofunga. Ko e hoko ko faka'ali'ali ange e 'a'ake konga 'i he ngaahi e ngaahi taa, ka neongo ia, kuo 'ikai hiki pea foki. E hu koloa lalahi pea mo e lahi 'o e fa'unga ko hono tauhi ke malohi 'i he tu'unga.

Ngaahi sivi fakaesino.

'Oku 515ft 'i 6 'a e loloa 'o e 'a'ake. Lahi 'o e faile 'o e 'a'ake 'a Noa 'o hange ko hono fakamatala'i 'i he Tohi Tapu, Senesi 6:15, “Pea ko eni ʻae anga ʻo hono ngaohi, Ko hono lōloa ʻoe vaka ko e hanga ʻe onongeau, ko hono māukupu ko e hanga ʻe teau pea ko hono māʻolunga ko e hanga ʻe onongofulu.” Ko 'eni 'o e size ko e tofu pe 'o e totonu, kapau 'oku faka'aonga'i 'a e Faka-'Isipite faka'ei'eiki hanga 'e taha (mm 'e 524), ke fika'i e loloa.


  Ngaahi faka'ilonga kehe.

Stabilization - taula ha ongo fo'i maka.

'Oku 'i ai ha tokolahi 'o e ngaahi fo'i maka, 'i ha laine hangatonu lelei pe 'ikai mama'o mei he feitu'u tuku'anga 'a e 'a'ake. Ko 'eni 'oku fakamatala'i ia ko e ngaahi maka 'o e taula.


Ha fo'i maka 'a e taula.

Ha fo'i maka 'a e taula ko ha fu'u maka lahi, lahi 'i he tafa'aki 'e taha, fasi'i 'i ha taha kehe, mo ha fo'i ava 'i 'olunga, tuku ke ke fakapipiki ki he maea. Te fakafekiki 'e ha tokolahi 'o e ngaahi me'a ni 'a e ipu, 'i he aake lahi pea mahalo te ke fie ma'u ai. 'Oku nau tokolahi va'e 'i ma'olunga (8 pe lahi ange), lalahi lahi ange e taula 'a e ngaahi fo'i maka ko ia 'oku angamaheni 'aki ke ma'u 'a e.

Ko kinautolu foki 'eni 'i he ngaahi maile lahi (75ml pe lahi ange) mei he tahi ofi taha pe e 'oseni.

Noa 'e kuo tukuange 'eni ne faka'au ke ke faka'ata 'a e 'a'ake ke heka ma'olunga ange ia 'i he vai, kimu'a pea ne ha'u ki ha toenga.


  'Oku pehe 'e he Webmaster...

Ko e ha e me'a hono hoko.

Na'e fie ma'u 'e he saiti ko 'eni 'a e lahi ange 'a e sivi, mo keli lalahi 'oku hoko ko e sitepu hono hoko, ke fakapapau'i 'a e 'uhinga 'o e mahu'inga 'o e fua na'e ma'u ai 'e. 'Eni 'e 'ikai ngofua 'e he pule'anga Toake ta'e ha takafi tu'uma'u 'i he saiti.


  Fakatupu 'o e Musiume.

Tatau tofu pe ia 'o e 'a'ake 'a Noa

'Oku 'i ai ha tatau 'a e lahi 'o e fonu 'o e 'a'ake 'a Noa 'i he Musiume 'o e fakatupu, 'i 'Amelika.

'Oku fakahaa'i 'e he ngaahi founga langa 'e malava, ki ha vaka lahi ko 'eni.

Images 'i he angalelei 'a...
http://www.answersingenesis.org


Langa 'a e 'a'ake
tatau tofu pe.

Vaka 'o onoponi.
Fua tatau.

Sivi 'a e sipinga 'o e 'a'ake.

Sivi 'a e sipinga 'o e 'a'ake.

  Na'e pehe 'e he folofola...

Pea naʻe manatu ʻae ʻOtua kia Noa, mo e meʻa moʻui kotoa pē, mo e fanga manu kotoa pē ʻaia naʻe ʻi he vaka mo ia: pea naʻe pule ʻe he ʻOtua ke ʻalu atu ʻae matangi ʻi he funga ʻo māmani, pea naʻe matuku ai ʻae ngaahi vai;

Naʻe tāpuni foki ʻae ngaahi matavai ʻoe moana mo e ngaahi matavai ʻoe langi, pea naʻe taʻofi ʻae ʻuha mei he langi;

Senesi 8:1,2

<< ki mu'a

ka hoko mai >>


Ko e me'a lilo 'o e Kalaisi.

Saiti 'i he lea faka-Pilitania 'o e ongoongo.

Ko e tohi 'o e Fakahaa.

'Oku 'ata e fonualoto.
'Oku ne mo'ui.

Shekinah naunau 'o e 'Otua

Ko e ha'ele mai 'a e kakato.

E 'ao taukakapa.

Pou afi.

Ko e ongoongo lelei.
Na'e pekia 'a Sisu koe'uhi ko ho'o angahala.

Ngaahi akonaki mahu'inga 'o e popoaki.

 

E fakamelomelo.

Ko e maama 'a e 'Otua.

Na'e fakamatala'i 'e he Tolu'i 'Otua.

Faifakamo'ui fakalangi.

 

Na'e ta'u 'a e Siasi 'e fitu.

Ko e me'a fakama'u 'e fitu.

'Asi mai 'a e 'angelo.

 

He ko e le'o 'o e faka'ilonga.

'Otua, pea mo e
Hisitolia - Taniela.

'Otua, pea mo e Saienisi.
- Anga 'o e liliu.

'Otua, pea mo e
Saienisi - Lotoloto.

'A'ake 'a Noa.

 

Ko e mate.
Ko e ha leva?

Me'a lilo Papilone.

 

'Otua, pea mo e Saienisi. Microbiology.

'Otua, pea mo e Saienisi. Cosmology.

'Otua, pea mo e Saienisi.
E talatupu'a 'o e tainasoa.

'A ha palofita, ko e fakamalohi.

 
 

Fakamaau 'a e mofuike.

Armageddon.

 

E ngaahi ngaue
'a e palofita.

Lotoloto.
Sotoma mo Komola.

 

Kapau 'oku 'ikai
fakamaau 'e he 'Otua
'etau angahala,
'e ha'isia ai ke hiki hake
'a Sotoma mo Komola
'o kole fakamolemole
kiate kinautolu.Hub 'a e popoaki... Fili ho'o lea fakafonua pea download 'a e tau'ataina 'o e ngaahi popoaki mei he Misa Branham.

Kole fakamolemole 'i ai 'oku 'ikai ha ngaahi popoaki 'i ho'omou lea fakafonua 'i he hub 'o e popoaki.