E talatupu'a 'o e tainasoa.

<< ki mu'a

ka hoko mai >>

  Ngaahi 'Otua pea mo e saienisi.

Fekau'aki mo e fanga tainasoa.


David Shearer.

Firstly, 'oku mo'oni ai e fanga tainasoa. Ka ko e talatupu'a ki he fanga tainasoa, ne nau pekia ai 'i he ta'u 'e 65 miliona kuo hili.

'Oku totonu, ko 'eni na'e hoko 'i ha meteor malohi 'a e mamani. E efu li ki he 'atakai, fakangalo'i 'a e la'aa, 'o fakatupu ai ha liliu lahi 'i he 'ea. Na'e fakatupu 'e he ta'u motu'a 'o e 'aisi ma'u mei ai e hono faka'auha 'o e fanga tainasoa.

Fanga tainasoa 'i he Tohi Tapu.

Ko ha folofola 'o onoponi 'a e fo'i lea ko e "Tainasoa", pea 'oku 'ikai ma'u ia 'i he'etau Tohi Tapu. Na'e faka'aonga'i 'e he Tohi Tapu 'a e fo'i lea ko e "Talakoni" ki he fanga manu 'o e fa'ahinga 'o e reptilian.

Kakai tangata mo e fanga tainasoa kaunga na'e 'i ai.

'I he Tohi 'a ngaue, 'oku 'i ai ha fakamatala 'o ha monumanu, 'e lava pe ke fakamatala'i ko ha tainasoa. 'Oku fakahaa'i 'e he kau tangata mo e fanga tainasoa kaunga na'e 'i ai. "...ʻaia kuo u ngaohi mo koe;..." [Vakai, lea 'i lalo.]


Fakatata 'o e maka.

'Oku 'i ai foki mo ha ngaahi ta valivali 'o e maka 'i he ngaahi feitu'u kehekehe 'i he mamani. 'I he Tonga-hihifo 'Amelika, 'oku 'i ai e ngaahi ta valivali 'o e maka 'i ha holisi 'o e 'Ana. 'Oku 'a ha tokolahi 'o e ngaahi ta valivali 'o e fanga tainasoa. ('Oku 'ikai ke nau fakatupu lililili - na'e 'a e kotoa 'o e ngaahi fakatata kehe 'o e fanga monumanu na'e 'i ai mo e tokotaha ta valivali. 'Uhinga 'oku 'ikai 'eni?)

Tainasoa DNA.

Kimui ni mai, kuo nau 'ilo 'a e fanga ki'i selo 'o e toto 'i loto he ngaahi hui 'o e tainasoa. Kapau te nau 'i he ta'u 'e 65 miliona motu'a, ko e totonu 'a e fa'ahinga ko 'eni 'a e kupu ke kuo kakato 'auha ia hono mama'o. Na'e ngaohi ia 'e he e fakamatala: "Te ke fakakaukau na'a nau pe ha ngaahi ta'u 'e afe motu'a, ke kumi 'a e me'a ni."

Mahalo pe 'oku nau ta'u si'i pe 'e afe motu'a.

Na'e anga fefe 'a e mate 'a e fanga tainasoa?

Kuo fakaha 'e he fakatotolo fo'ou ha fanga tainasoa lahi ohi 'a e ha lakanga fakaesino pau lolotonga 'ene mate, (lolotonga 'ufi'ufi 'aki e sediments). 'Oku fakahaa'i atu ai ko e tupu'anga 'o e mate, ko e 'e pupula pea fulutamakia. (asphyxiation).

Na'e tamate'i 'e he lomaki 'a e fanga tainasoa.

'Oku 'i ai ha me'a na'e hoko 'i he Tohi Tapu, kuo fekau ma'u pe 'a e lava ko e mate 'a e fanga tainasoa 'i he ko e founga 'eni - ko e lomaki 'a Noa. Na'e fakatupu 'e he me'a ko 'eni pea pehe ki hono tamate'i 'a e fanga tainasoa, e lekooti fossil. (Ko e lauimiliona 'o e ngaahi me'a mate, 'efihia 'i he maka sediments, 'i he funga 'o e mamani.)

Me'a mo'ui fakaonoponi 'oku ma'u fakataha mo e fanga tainasoa.


  Fossil 'o e mo'ui.
  Tuatara,(NZ)

Kuo ma'u 'o onoponi 'a e fanga manu mo e fanga ki'i 'akau 'i he funga maka lo ua, fakataha mo e fanga tainasoa. Ko 'eni 'oku ui ia ko "Ha ngaahi 'imisi 'o mo'ui". Ko e 'oku tala 'e ha ni'ihi 'o e ngaahi me'a ni kuo 'ikai liliu e 'i ha ta'u 'e 200 miliona tupu. ('Oku ui 'eni ko "Stasis")

Ko e halanga 'i he maka.


Fa'ahinga 'o e tangata
mo e taheu 'a e tainasoa.
'Imisi:  www.bible.ca

'Oku 'i ai ha feitu'u 'i he vaitafe Paluxy 'i Glen Lose, Tekisisi, 'i he feitu'u 'oku 'i ai ha ngaahi topuva'e tainasoa lahi 'i he ngaahi fo'i maka.

Fakataha mo e ngaahi me'a ni, (pea taimi 'e ni'ihi 'i he ngaahi topuva'e - 'i he tatau ko e “tu'unga”) 'oku 'i ai ha ngaahi topuva'e 'o e tangata.

Ko e ngaahi la'iva'e tainasoa na'e 'ikai ke kei molu 'i ha ta'u 'e miliona 65, tatali koe'uhi ko e ngaahi fa'ahinga 'o e tangata ke tanaki atu 'i he 'ao 'o e maka fakamomoa pea fakafefeka.

'Ikai tolonga fuoloa e 'alu'anga 'i he pelepela. Ke fakatolonga, nau kuo pau ke ke fakamalohia ai vave, 'i loto 'i ha 'aho. 'Oku tau 'ilo e 'otu hono hoko na'e tipositi e pa'anga he vave taha pea vave, hange ko ia kuo 'ikai holoa 'o e halanga. (ko ha me'a lomaki).

'Oku 'a e fanga manupuna 'o e fanga tainasoa?

'Oku 'i ai ha tala 'e fanga tainasoa hono fanga manupuna. 'Oku fai 'a e tala 'oku ngaahi me'afua, hono fulufulu. Ko 'eni kuo 'osi fakaongoongokovi'i, ka neongo ia, hange ko e ngaahi me'afua 'oku kehe 'aupito ia 'o e ngaahi fale mei he fulufulu. 'Oku fokotu'u 'a e ngaahi me'afua 'e "kili kato" ka 'oku fa'u 'a e fulufulu mei ha follicle lahi hange ko e 'ulu 'i he mammals.

'A e fanga manupuna 'oku mafana blooded, pea ha kehe 'aupito uesia 'a e, fakafehoanaki ki he fanga monumanu 'o e fonua. (kau ai e fanga tainasoa.)

'A e fanga manupuna kuo 'ilo'i 'i he tavalivali maka tatau pe ko ha fanga tainasoa, fakamo'oni'i na'e holo 'a e fanga manupuna 'i he taimi tatau mo e fanga tainasoa.


Na'e pehe 'e he folofola...


Job 40:15-22

“Ko eni, ke ke vakai ki he Piʻimote, ʻaia kuo u ngaohi mo koe; ʻoku ne kai mohuku ʻo hangē ko e fanga pulu:
Vakai, ʻoku ʻi hono fasiʻatuʻa ʻa hono mālohi, mo ʻene mafai ʻoku ʻi he pito ʻo hono kete.
ʻOku ne ueʻi hono iku ʻo hangē ko e sita: ko e uoua ʻo hono tenga ʻoku fefihitaki fakataha.
Ko hono ngaahi hui ʻoku tatau mo e ngaahi konga palasa mālohi; ʻoku tatau hono ngaahi hui mo e ngaahi vaʻa ʻaione.
Ko e lahi ia ʻoe ngaahi ngāue ʻae ʻOtua: ko ia naʻa ne ngaohi ia ʻoku ne faʻa fai ke fakaofi ʻene heletā kiate ia.
Ko e moʻoni, ʻoku tupu hake ʻi he ngaahi moʻunga ʻae meʻakai maʻana, ʻaia ʻoku fakavā ai ʻae ngaahi manu kotoa pē ʻoe ngoue.
ʻOku tokoto ia ʻi he lolo ʻakau malumalu, ʻi he lilolilo ʻoe kaho, mo e ngaahi ano.
Ko e ngaahi ʻakau malumalu ʻoku ʻufiʻufi ia ʻaki honau ata; ʻoku tuʻu takatakai ʻiate ia ʻae ngaahi uilou ʻoe vaitafe.


Lomi'i 'i ha imisi ke download 'a e lahi 'o e fonu 'o e fakatataa pe PDF.


E ngaahi ngaue
'a e palofita.
(PDFs)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Lea faka-Pilitania)

'I he 'ao...

Hili 'a e...

William Branham Life
Story.

(PDF Lea faka-Pilitania)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Lea faka-Pilitania)


Hub 'a e popoaki... Fili ho'o lea fakafonua pea download 'a e tau'ataina 'o e ngaahi popoaki mei he Misa Branham.

Kole fakamolemole 'i ai 'oku 'ikai ha ngaahi popoaki 'i ho'omou lea fakafonua 'i he hub 'o e popoaki.


Ko e me'a lilo 'o e Kalaisi.

Saiti 'i he lea faka-Pilitania 'o e ongoongo.

Ko e tohi 'o e Fakahaa.

'Oku 'ata e fonualoto.
'Oku ne mo'ui.

Shekinah naunau 'o e 'Otua

Ko e ha'ele mai 'a e kakato.

E 'ao taukakapa.

Pou afi.

Ko e ongoongo lelei.
Na'e pekia 'a Sisu koe'uhi ko ho'o angahala.

Ngaahi akonaki mahu'inga 'o e popoaki.

 

E fakamelomelo.

Ko e maama 'a e 'Otua.

Na'e fakamatala'i 'e he Tolu'i 'Otua.

Faifakamo'ui fakalangi.

 

Na'e ta'u 'a e Siasi 'e fitu.

Ko e me'a fakama'u 'e fitu.

'Asi mai 'a e 'angelo.

 

He ko e le'o 'o e faka'ilonga.

'Otua, pea mo e
Hisitolia - Taniela.

'Otua, pea mo e Saienisi.
- Anga 'o e liliu.

'Otua, pea mo e
Saienisi - Lotoloto.

'A'ake 'a Noa.

 

Ko e mate.
Ko e ha leva?

Me'a lilo Papilone.

 

'Otua, pea mo e Saienisi. Microbiology.

'Otua, pea mo e Saienisi. Cosmology.

'Otua, pea mo e Saienisi.
E talatupu'a 'o e tainasoa.

'A ha palofita, ko e fakamalohi.

 
 

Fakamaau 'a e mofuike.

Armageddon.

 

E ngaahi ngaue
'a e palofita.

Lotoloto.
Sotoma mo Komola.

 

Ko e taha 'o e
delusions lahi taha 'i he
hisitolia 'o hotau
palanite,
ko e 'a e Darwin
"tefito'i fakakaukau
'o e anga e liliu."