Kết thúc chuỗi thời gian.

  Kết thúc chuỗi thời gian.

Những Người Được Xức Dầu Vào Thời Kỳ Sau Rốt.


William Branham.

Đọc các tài khoản trong...
Những Người Được Xức Dầu Vào Thời Kỳ Sau Rốt.

Ma-thi-ơ 24:23-24,
23 Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. 24 Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.

Tôi muốn anh em lưu ý tại đây trong Ma-thi-ơ 24, Chúa Jêsus đã sử dụng thuật ngữ “những Christ,” C-h-r-i-s-t-s, “những Christ.” Không phải Đấng Christ, nhưng “những Christ,” số nhiều, không phải số ít. “Những Christ.” Do đó, từ Christ có nghĩa “Đấng được xức dầu.” Thế thì nếu đó là “được xức dầu,” sẽ có không phải chỉ một, nhưng nhiều, người được xức dầu, “những người được xức dầu.” Hiểu không? Mặt khác, nếu Ngài muốn chia nhỏ nó ra để chúng ta không nhiều thì ít hiểu rõ hơn, Ngài sẽ phán, “Trong những ngày sau rốt sẽ có những người được xức dầu giả, dấy lên.” Vậy thì, điều đó dường như không thể được, đấy, những từ về “được xức dầu.” Nhưng để ý chính những từ kế tiếp, “và những tiên tri giả” (p-r-o-p-h-e-t-s), số nhiều.

Vậy thì, người được xức dầu, là, “người có một sứ điệp.” Và cách duy nhất sứ điệp có thể được mang ra là bởi một người được xức dầu, và đó sẽ là một tiên tri, được xức dầu. “Sẽ có những Giáo sư giả, được xức dầu dấy lên.” Một tiên tri giảng dạy sứ điệp của ông là gì. Những Giáo sư được xức dầu, nhưng những người được xức dầu với những sự dạy dỗ giả dối. Những người được xức dầu, “những Christ,” số nhiều; “những tiên tri,” số nhiều. Và nếu có việc như một - một Đấng Christ như vậy, số ít, thì những người nầy sẽ phải là “những người được xức dầu,” mà lời tiên tri của họ về những gì họ đang giảng dạy sẽ khác hẳn, bởi vì họ là những người được xức dầu, được xức dầu.

Vậy thì, đó là một bài học trường Chúa nhật, chúng tôi muốn - muốn cố gắng mang điều này đến một sự bày tỏ thực sự, bởi Kinh thánh, không phải bởi những gì người nào khác đã nói về nó, nhưng chỉ đọc lời Kinh thánh. Anh em có thể nói, “Làm sao điều này có thể được? Những người được xức dầu sẽ...” Họ là gì? “Những Christ” (C-h-r-i-s-t-s), được xức dầu. “Những Christ, và những tiên tri giả.” Những người được xức dầu, nhưng là những tiên tri giả! Chúa Jêsus phán, rằng, “Mưa rơi xuống trên người công bình và không công bình.” Bây giờ, ai đó có thể nói với tôi, “Anh có tin rằng sự xức dầu đó trên những người đó có nghĩa rằng đó là sự xức dầu của Đức Thánh Linh không?” Vâng, thưa quí vị, Chúa Thánh Linh chân thật của Đức Chúa Trời trên một người, và tuy nhiên họ là giả. Nào hãy nghe kỹ và xem Ngài đã nói gì. “Và họ sẽ tỏ ra những dấu kỳ phép lạ, đến nỗi điều đó sẽ lừa dối chính những người được Chọn nếu có thể được.” Và họ được xức dầu bằng Đức Thánh Linh chân thật. Tôi biết điều này nghe có vẻ rất dại dột, nhưng chúng ta sẽ tranh thủ thời gian và giải thích nó bằng Lời, mà đó tuyệt đối là LỜI CHÚA PHÁN VẬY, Lẽ thật.

-----
Ma-thi-ơ 5:45,
45 Hầu cho các ngươi có thể làm con cái của Cha các ngươi ở trên trời: bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ và... kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng... kẻ độc ác.
(Mưa trên kẻ gian ác cũng như kẻ nhân lành.)

Hê-bơ-rơ 6:7-8,
Vì, (lắng nghe) đám đất... nhờ mưa đượm nhuần trên nó, mà sinh ra cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng những phước lành từ Đức Chúa Trời:
Nhưng đất nào chỉ sinh ra những cỏ rạ... gai góc thì bị bỏ, và hầu bị rủa; cuối cùng phải bị đốt.

-----
Bây giờ, so sánh những câu đó với Ma-thi-ơ 5:45 lần nữa. Lưu ý, Chúa Jêsus phán mưa và mặt trời đến trên đất, rằng Đức Chúa Trời sai đến để chuẩn bị thức ăn và các thứ cho các dân tộc trên đất. Cơn mưa được ban đến để có thức ăn, cỏ cây. Nhưng những cỏ cú, cỏ dại, mọc trên cánh đồng, cũng nhận giống như vậy. Cùng một cơn mưa làm cho lúa mì lớn lên cũng chính là cơn mưa làm cỏ dại lớn lên.

-----
Vậy, do đó, mưa xuống trên rau quả tự nhiên của đất, là một hình bóng cơn mưa Thuộc linh ban cho Sự sống Đời đời, tưới xuống cho Hội thánh, vì chúng ta gọi đó là cơn mưa đầu và cơn mưa cuối cùng. Vả đó là cơn mưa, tuôn tràn Thánh Linh của Chúa Trời, trên Hội thánh Ngài.

Chú ý, đó là một điều rất lạ lùng tại đây. Hiểu không? Khi hạt giống đi vào trong lòng đất, dẫu chúng có vào đó theo cách nào, khởi đầu là những cái gai. Nhưng lúa mì đã đi vào lòng đất ở đó, và cỏ cây, bắt đầu là cỏ cây. Mỗi cỏ cây, tự tái sản xuất lại, cho thấy rằng nó đã có trong khởi đầu nguyên thuỷ. “Chúng sẽ dỗ dành chính những người được Chọn nếu có thể được,” vì chúng nhận được cùng cơn mưa, cùng ơn phước, tỏ cho thấy những dấu kỳ, phép lạ tương tự. Hiểu không? “Họ sẽ lừa dối, hay sẽ lừa dối những người được Chọn nếu có thể được.” Vậy thì, một cái gai không thể nào không phải là cái gai, và lúa mì cũng không thể tránh khỏi là lúa mì; đó là những gì Đấng Sáng tạo của mỗi loài đã quyết định vào thuở ban đầu. Đó là những người được Chọn. Cùng một cơn mưa!

-----
Vậy thì mặt trời đi ngang qua làm chín hạt. Bây giờ, nó không làm chín nó ngay lập tức. Vì nó đang tiếp tục, tăng trưởng, nó chín liên tục cho đến lúc hạt giống trĩu hạt. Cũng giống như vậy, ngày nay, với Hội thánh. Nó đã bắt đầu thuở sơ sinh, trở lại trong thời kỳ tối tăm nằm dưới lòng đất. Giờ đây nó đã trưởng thành. Chúng ta có thể nhìn thấy nó, một cách hoàn hảo, cách mà Đức Chúa Trời luôn luôn thực hiện qua thiên nhiên... Anh em không thể xáo trộn thiên nhiên. Đó là nan đề ngày nay. Chúng ta đang thả những quả bom ngoài đại dương, phá vỡ thiên nhiên và làm nó nổ tung bằng quả bom nguyên tử. Anh em chỉ đang làm đất long ra nhiều hơn luôn mọi lúc, rồi bị rơi vào đó. Anh em chặt cây; những trận bão sẽ lấy mạng anh em. Ngăn đập dòng sông; nước sẽ tràn lên. Anh em phải tìm đường lối Đức Chúa Trời về việc thực hiện các thứ và sống trong đó. Chúng ta đã đưa dân sự vào trong những hệ phái trong những Giáo hội và các tổ chức; hãy nhìn những gì chúng ta có được! Hãy ở trong đường lối sắm sẵn của Đức Chúa Trời về điều đó.

Nhưng, anh em thấy, “Ngài ban mưa đến,” trở lại với đề tài của chúng ta, “trên người công bình và gian ác.” Chúa Jêsus bảo anh em tại đây lúc này, trong Ma-thi-ơ 24, đó sẽ là một dấu hiệu vào thời đại sau rốt. Vậy thì, nếu dấu hiệu này chỉ được biết vào thời đại sau rốt, thì nó sẽ phải xảy ra sau sự mở ra của các Ấn đó. Hiểu không? Đó là dấu hiệu kỳ chung kết. Điều đó sẽ xảy ra, khi những điều này xảy ra, nó sẽ có ở kỳ cuối cùng. Và nó sẽ là một dấu hiệu, lúc này, để những người được Chọn sẽ không bị hoang mang trong những điều này. Anh em hiểu điều đó không? Thế thì, nó được khải thị, bày ra.

Để ý. Cả lúa mì và cỏ dại sống bởi cùng một sự Xức dầu từ Trời. Cả hai vui hưởng qua Nó. Tôi nhớ điều này, nhắc lại với một trường hợp trên đó ngày ấy ở nhà máy xay Green (Green's Mill*). Tôi - tôi thấy khải tượng đó xuất hiện. Và có một quả đất vĩ đại, hết thảy như một cái đĩa (and it had been all disced up*). Trước tiên, một Người Gieo Giống đi đến. Tôi muốn giữ lại điều này trước anh em. Hãy quan sát những gì đến trước, rồi những gì theo sau đó. Và khi Người này mặc đồ trắng đi vòng quanh quả đất, để gieo giống, thì có một người xuất hiện phía sau người, mặc đồ đen, trông rất gian xảo, lén lút đi dọc theo phía sau, gieo những cỏ dại. Rồi khi điều này xảy ra, thì tôi thấy cả hai vụ mùa mọc lên. Và khi chúng lớn lên, một là lúa mì và kia là cỏ dại. Và có cơn hạn hán xảy đến, mà khi, trông giống như, cả hai đều gục đầu xuống kêu gào xin cho mưa. Rồi có một đám mây lớn trên bầu trời, và mưa xuống. Lúa mì mọc lên và nói, “Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa!” Cỏ dại cũng ngẩng lên và hô, “Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa!” Cùng những kết quả. Cả hai đều hư mất, cả hai biến đi. Sau đó, lúa mì xuất hiện và khát nước. Vì nó ở cùng trong cánh đồng, cùng đám ruộng, cùng một chỗ, cùng một nguồn nước, cùng lớn lên, lúa mì và cỏ lùng lớn lên bởi cùng chính một sự việc giống nhau. Để ý. Cùng một dòng nước xức dầu sinh ra lúa mì, cũng sinh ra cỏ lùng.

Cùng một Thánh Linh xức dầu cho Hội thánh, ban cho họ lòng ham muốn cứu những linh hồn, ban cho họ những quyền phép để thực hiện những phép lạ, Nó giáng trên người công bình cũng như người không công bình. Đồng chính Thánh Linh đó! Vậy thì, anh em không thể tạo nó theo cách khác mà hiểu được Ma-thi-ơ 24:24. Ngài Phán, “Sẽ có những christ giả dấy lên,” những người được xức dầu, giả. Được xức bằng Thánh Linh chân chính, nhưng là những tiên tri giả về Nó, những Giáo sư giả của Nó. Điều gì khiến cho một người muốn trở thành 1 Giáo sư giả của điều gì đó là Lẽ thật? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào dấu hiệu con thú trong một vài phút, và anh em sẽ thấy đó là hệ phái. Hiểu không? Những Giáo sư giả; giả, những người được xức dầu. Những Christ được xức dầu, nhưng là những Giáo sư giả. Đó là cách duy nhất anh em có thể thấy được nó.

-----
Để ý, nhưng đó là những gì họ sản sinh mà bảo cho anh em biết sự khác biệt. “Các ngươi nhờ những trái nó,” Chúa Jêsus Phán, “mà nhận biết được.” “Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai,” mặc dù bụi tật lê có thể ở ngay trong vườn nho? Điều đó có thể xảy ra, nhưng trái sẽ bảo cho biết. Bông trái là gì? Lời, dành cho trái cho đúng mùa. Đó là nó là gì, sự giảng dạy của họ là gì. Sự giảng dạy về điều gì? Sự giảng dạy về mùa, thì giờ nào. Giáo lý loài người, giáo lý hệ phái, nhưng, hoặc Lời Chúa cho đúng thì không? Bây giờ, thời gian trôi đi thật nhanh, mà chúng ta có thể chịu đựng điều đó một thời gian dài, nhưng tôi tin chắc anh em có mặt tại đây, và tôi tin chắc anh em ở trên khắp nước, có thể hiểu những gì tôi đang cố gắng nói với anh em, vì chúng ta không có nhiều thời gian lâu hơn để ở lại chỗ đó.

Nhưng anh em có thể nhìn thấy sự Xức dầu đến trên người không công bình, những Giáo sư giả, khiến cho họ hoàn toàn làm những gì Đức Chúa Trời đã bảo đừng làm; nhưng họ sẽ làm, dù thế nào đi nữa. Tại sao? Họ không thể tránh được. Làm sao bụi tật lê có thể là cái gì khác ngoài bụi tật lê? Cho dù mưa có đượm nhuần nó nhiều đến bao nhiêu đi nữa, nó vẫn phải là bụi tật lê. Đó là lý do Chúa Jêsus Phán, “Chúng sẽ thật rất gần gũi đến nỗi sẽ dỗ dành chính những người được Chọn,” mà ở trong cội rễ, “nếu có thể được,” nhưng nó không thể. Lúa mì không thể làm bất kỳ điều gì ngoài chỉ sinh ra lúa mì; nó chỉ có thể sanh ra lúa mì thôi.

Đọc các tài khoản trong...
Những Người Được Xức Dầu Vào Thời Kỳ Sau Rốt.


Mầu nhiệm Chúa Kitô.

Tiếng Anh Trang web bản tin.

Thuyền của Nô-ê.

Thiên Chúa và Khoa học. Khảo cổ học.

Sự sung sướng đang đến.

Giáo lớn của tin nhắn.

 

Tin tốt.
Chúa Giêsu đã chết
cho tội lỗi của bạn.

Nước Rửa Tội.

 
 

Vinh quang Shekinah
của Thiên Chúa.

Ngôi mộ trống
Ngài đã sống lại.

Đám mây siêu nhiên.

Cột lửa.

Thiên Chủ Đoàn lý giải.

Chữa lành thiêng liêng.

 

Bảy Thời Đại Hội Thánh.

Bảy Cái Ấn.
Hôn nhân và ly dị.
Người công giáo đi bộ loạt.

Tên của Thiên Chúa.

Cái chết.
Điều gì sau đó?

Kết thúc chuỗi
thời gian.

Loạt lời Hằng sống.

Loạt Giáng sinh.

Các tội nguyên tổ.
Nó là một quả táo?

Danh sách tin nhắn của chúng tôi.

Sô-đôm và Gô-mô-rơ.

   Kinh Thánh nói ...

Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Ðấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời.

Khải-huyền 11:15


Nhấp chuột vào một hình ảnh tải về file PDF hoặc hình ảnh kích thước đầy đủ.


Acts of the Prophet

(PDF Tiếng Anh)
 

Những Người Được
Xức Dầu Vào Thời
Kỳ Sau Rốt.
(PDF)

Tiểu Sử Của Tôi.
William Branham.

(PDF)

Thiên Sứ Đã Đến Với
Tôi Như Thế Nào Và
Sự ủy Thác Của Ngài.

(PDF)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Tiếng Anh)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Tiếng Anh)


Trung tâm tin nhắn...Chọn ngôn ngữ của bạn và tin nhắn miễn phí tải về từ Anh Branham.