அசல் பாவம்.


  வெளிப்படுத்துதல் தொடரின் புத்தக.

அது ஒரு ஆப்பிள் இருந்ததா?
(சர்ப்பத்தின் வித்துவை கதை.)


William Branham.

இந்த கணக்கிற்கு (தமிழ்) படிக்கவும்...
எபேசிய சர்ச் வயது.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:7,
ஆவியானவர் சபைகளுக்குச் சொல்லுகிறதைக் காதுள்ளவன் கேட்கக்கடவன்; ஜெயங்கொள்ளுகிறவனெவனோ அவனுக்கு
தேவனுடைய பரதீசின் மத்தியிலிருக்கிற ஜீவவிருட்சத்தின் கனியைப் புசிக்கக்கொடுப்பேன் என்றெழுது.

"The Tree Of Life." Isn't that a beautiful figure of speech? It is mentioned three times in the Book of Genesis and three times in the Book of Revelation. In all six places it is the same tree and symbolizes exactly the same thing.

But what is the Tree Of Life? Well, first of all we would have to know what the tree itself stands for. In Numbers 24:6, as Balaam described Israel, he said they were "trees of lign aloes which the Lord hath planted." Trees throughout the Scriptures refer to persons, as in Psalms 1. Thus the Tree Of Life must be the Person of Life, and that is Jesus.

Now in the Garden of Eden there were two trees standing in the midst of it. One was the Tree Of Life, the other was the Tree of the Knowledge of Good and Evil. Man was to live by the Tree Of Life; but he was not to touch the other tree or he would die. But man did partake of the other tree, and when he did, death entered into him by his sin, and he became separated from God.

Now that Tree back there in Eden, that Tree which was the source of life, was Jesus. In John, chapters six through eight, Jesus sets Himself forth as the source of eternal life. He called Himself the Bread from heaven. He spoke of giving Himself and that if a man ate of Him he would never die. He proclaimed that He knew Abraham, and that before Abraham, He WAS. He prophesied that He Himself would give them living waters that if man drank he would never thirst again, but would live eternally. He showed Himself as the GREAT I AM. He is the Bread Of Life, the Well Of Life, the Eternal One, the TREE OF LIFE. He was back there in Eden in the midst of the garden even as He will be in the midst of the paradise of God.

Some have an idea that the two trees in the garden were just two more trees like unto the rest of those that God had placed there. But careful students know that this is not so. When John the Baptist cried that the axe was laid to the root of all trees, he was not talking of simply natural trees, but of spiritual principles. Now in I John 5:11 it says, "And this is the RECORD, that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son." Jesus said in John 5:40, "And ye will not come to Me, that ye might have life." Thus the record, God's Word, states plainly and clearly that LIFE, ETERNAL LIFE, is in the Son. It is no other place. I John 5:12, "He that hath the Son hath LIFE; and he that hath not the Son of God hath NOT Life." Now since the record cannot change, be taken from or added thereunto, then the record stands that THE LIFE IS IN THE SON... Since this is so, THE TREE IN THE GARDEN HAS TO BE JESUS.

All right. If the Tree Of Life is a person, then the Tree of the Knowledge of Good and Evil is a person ALSO. It can't be otherwise. Thus the Righteous One and the Wicked One stood side by side there in the midst of the Garden of Eden. Ezekiel 28:13a "Thou (Satan) hast been in Eden, the garden of God."

Here is where we receive the true revelation of the `Serpent's seed.' Here is what really happened in the Garden of Eden. The Word says that Eve was beguiled by the serpent. She was actually seduced by the serpent. It says in Genesis 3:1, "Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the Lord God had made." This beast was so close to a human being (and yet was pure animal) that he could reason and talk. He was an upright creature and was somewhat in between a chimpanzee and a man, but closer to a man. He was so close to being human that his seed could, and did mingle with that of the woman and cause her to conceive. When this happened, God cursed the serpent. He changed every bone in the serpent's body so that he had to crawl like a snake. Science can try all it wants to, and it won't find the missing link. God saw to that. Man is smart and he can see an association of man with animal and he tries to prove it out of evolution. There isn't any evolution. But man and animal did mingle. That's one of the mysteries of God that has remained hidden, but here it is revealed. It happened right back there in the midst of Eden when Eve turned away from Life to accept Death.

Notice what God said to them in the garden. Genesis 3:15, "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her Seed, It shall bruise thy head, and thou shalt bruise His heel." If we give credit to the Word that the woman did have a Seed, then the serpent must have surely had a seed also. If the Seed of the woman was a man-child apart from the man, then the seed of the serpent will have to be in the same pattern, and that is another male must be born apart from human male instrumentality. There is no student who does not know that the Seed of the woman was the Christ Who came by the instrumentality of God, apart from human intercourse. It is also just as well known that the predicted bruising of the serpent's head was in actuality a prophecy concerning what Christ would accomplish against Satan at the cross. There at the cross Christ would bruise the head of Satan, while Satan would bruise the heel of the Lord.

This portion of Scripture is the revelation of how the literal seed of the serpent was sown in the earth, even as we have the account of Luke 1:26-35, wherein is set forth the exact account of how the Seed of the woman came into physical manifestation apart from the instrumentality of the human male. "And in the sixth month the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth, To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin's name was Mary. And the angel came in unto her, and said, Hail, thou that art highly favoured, the Lord is with thee: blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God. And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a Son, and shalt call His Name JESUS. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto Him the throne of His father David: And He shall reign over the house of Jacob for ever; and of His kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also That Holy Thing Which shall be born of thee shall be called the Son of God." As the Seed of the woman was literally God reproducing Himself in human flesh, so the seed of the serpent is the literal way that Satan found he was able to open the door to himself into the human race. It was impossible for Satan (for he is only a CREATED spirit-being) to reproduce himself in the manner which God reproduced Himself, so the Genesis account tells how he produced his seed and introduced or injected himself into the human race. Also recall that Satan is called the `serpent.' It is his seed or injection into the human race we are speaking of.

Before Adam ever had carnal knowledge of Eve, the serpent had that knowledge ahead of him. And that one born of it was Cain. Cain was of (born of, begotten of) that "Wicked One". I John 3:12. The Holy Spirit in John could not in one place call Adam the "Wicked One" (for that is what he would be if he fathered Cain) and in another place call Adam the "Son of God" which he was by creation. Luke 3:38. Cain turned out in character like his father, a bringer of death, a murderer. His utter defiance of God when faced by the Almighty in Genesis 4:5,9,13,14, show him to be absolutely unhuman-like in characteristics, seeming even to surpass any account we have in Scripture concerning a confrontation of Satan by God. "But unto Cain and to his offering He had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother's keeper? And Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear. Behold, Thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from Thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me."

Notice the exact way the record of God sets forth the account of the births of Cain, Abel and Seth. Genesis 4:1, "And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel." Genesis 4:25, "And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth..." There are THREE sons born from TWO acts of carnal knowledge by Adam. Since the Bible is the exact and perfect Word of God, this is no mistake but a record for our illumination. Since THREE sons were born from TWO acts by Adam, you know POSITIVELY that ONE of those three WAS NOT the son of Adam. God has recorded this in this exact manner to show us something. The truth of the matter is that Eve had in her womb TWO sons (twins) from SEPARATE impregnations. She was carrying twins, with Cain's conception sometime previous to that of Abel's.

இந்த கணக்கிற்கு (தமிழ்) படிக்கவும்...
எபேசிய சர்ச் வயது.

பதிவிறக்க... Serpent Seed (PDF ஆங்கிலம்)வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தை.
அடுத்த பக்கத்தில் தொடர்கிறது.
பிலேயாமின் கோட்பாடுகள்பற்றிசெய்தி கேந்திரமாகவும்... உங்கள் மொழியை தேர்வு மற்றும் சகோதரன் பிரான்ஹாம் இருந்து இலவச செய்திகளை பதிவிறக்க.


ஆங்கிலம் செய்திமடல் வலைத்தளத்தில்.

வெளிப்படுத்துதல்
புத்தகம்.

நல்ல செய்தி.
உன் பாவத்திற் காக
இயேசு, இறந்தார்.

தேவத்துவத்தின்
விளக்கினார்.

தொன்மவியல்.

முதல் பாவம்.
அது ஒரு ஆப்பிள்
இருந்ததா?

பிலேயாமின்
கோட்பாடுகள்பற்றி.

தீர்க்கதரிசினியான
யேசபேல்.

எங்கள் வயது,
லவோதிக்கேயா.

அவரது சர்ச்
வெளியிலிருந்து
கிறிஸ்து.

நிக்கொலாய்
கோட்பாடுகள்பற்றி.

மர்ம பாபிலோன்.

PDF கள் அல்லது முழு
அளவு சித்திரத்தை பதிவிறக்கப் படத்தை கிளிக் செய்யவும்.


Acts of the Prophet.

(PDF ஆங்கிலம்)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF ஆங்கிலம்)

ஸ்னோவ்ய்
மலைப்பகுதியிலிருந்து
மற்றும் புஷ் உயர்ந்தது
சீனாவில்.

தீ அல்லிகள்.

ஹூஸ்டன் 1950
- தீ தூண்.

பிரமிடு பாறை மீது
ஒளி.

  புனித நூல்களை என்கிறார்...

இதினாலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னாரென்றும், பிசாசின் பிள்ளைகள் இன்னாரென்றும் வெளிப்படும்; நீதியைச்செய்யாமலும் தன் சகோதரனில் அன்புகூராமலும் இருக்கிற எவனும் தேவனாலுண்டானவனல்ல.

நாம் ஒருவரிலொருவர் அன்புகூர வேண்டுமென்பதே நீங்கள் ஆதிமுதல் கேள்விப்பட்ட விசேஷமாயிருக்கிறது.

பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து தன் சகோதரனைக் கொலைசெய்த காயீனைப் போலிருக்க வேண்டாம்; அவன் எதினிமித்தம் அவனைக் கொலைசெய்தான்? தன் கிரியைகள் பொல்லாதவைகளும், தன் சகோதரனுடைய கிரியைகள் நீதியுள்ளவைக ளுமாயிருந்ததினிமித்தந்தானே.

1 யோவான் 3:10-12


If apples made
women realise
they were naked,
it's time to pass
the apples again.