Ендтиме серија.

  Ендтиме серија.

Pomazanici zadnjeg vremena.


William Branham.

Прочитај пуни рачун у...
Pomazanici zadnjeg vremena.

Mateju 24:23-24,
23 Ako vam tada neko kaže: 'Evo Hrista ovde', ili: 'Eno Ga onde', ne verujte.
24 Jer, pojaviće se lažni Hristosi i lažni proroci i činiće velike znake i čuda da bi, ako mogu, čak i izabrane zaveli.

Želim da primetite ovde u Mateju 24., da je Isus koristio izraz hristosi: h-r-i-s-t-o-s-i, hristosi, ne Hrist, već hristosi, množina, ne jednina: hristosi. Radi toga reč “Hrist” znači “Pomazanik.” Pa ako su pomazani, onda neće biti samo jedan, već mnogo pomazanih: pomazanici. Vidite? Drugim rečima, da je On želeo to objasniti tako da bi mi to više ili manje bolje razumeli, On bi rekao: “U zadnjim danima pojaviće se lažni pomazanici.” Dakle, to skoro izgleda nemoguće. Vidite? Izraz pomazanici... No, primetite sledeće reči: “i lažni proroci”: p-r-o-r-o-c-i, množina.

Dakle, pomazanik je: “neko sa porukom.” I jedini način kako poruka može biti izneta je preko nekog ko je pomazan; i to bi bio prorok-pomazanik. “Pojaviće se lažno pomazani učitelji.” Prorok uči šta mu je poruka: pomazani učitelji, pomazani učitelji sa lažnim učenjem, pomazanici: hristosi, množina; proroci, množina. I ako postoji tako nešto kao što je Hrist, jednina, onda će ovi morati biti pomazanici čija će proroštva njihovog učenja biti drugačija, zato što su oni pomazanici, pomazani.

Dakle, ovo je lekcija nedeljne škole; želimo pokušati ove stvari stvarno da dovedemo do raspleta kroz Pismo, a ne na način da je neko još nešto rekao o tome, već samo čitajući Pismo. Vi možete reći: “Kako to može biti?” Hoće li pomazanici... Šta su oni bili? Hristosi: h-r-i-s-t-o-s-i, pomazani hristosi i lažni proroci: pomazanici, ali i lažni proroci. Isus je rekao da kiša pada i na pravedne i na nepravedne. Dakle, neko bi mi mogao reći: “Da li veruješ da pomazanje na tim ljudima znači da su pomazani Svetim Duhom?” Da, gospodine, pravi Sveti Duh je na osobi, a ipak su lažni. Dobro, slušajte pažljivo šta je On rekao: “I oni će pokazati znake i čudesa, tako da će to pokušati prevariti same izabrane ako bi to bilo moguće.” A oni su pomazani sa pravim Svetim Duhom. Znam da to zvuči veoma ludo, no uzećemo vreme da bi to objasnili kroz Reč da je to apsolutno TAKO KAŽE GOSPOD, ta Istina.

-----
Mateju 5:45,
45 da biste bili deca Oca svoga koji je na Nebu: jer On čini da sunce sija i na zle i... na dobre, i šalje kišu na pravedne i nepravedne.
(Kiša dolazi i na zle isto kao i na dobre.)

Jevrejima 6:7-8,
7 Zemlja... (Slušajte!)... zemlja koja se napila kiše što na nju često pada i koja rađa biljke korisne onima za koje se i obrađuje, prima Božji blagoslov;
8 a ona koja donosi trnje i čičkove, ne vredi ništa i blizu je prokletstvu - na kraju će biti spaljena.

-----
Dakle, uporedite to sa Matejom 5:45 ponovo. Primetite, Isus je rekao da kiša i sunce dolaze na zemlju, da to Bog šalje da bi se spremila hrana i ostalo za ljude na zemlji. Kiša je poslata radi hrane, biljaka. Ali i kukolj i korov se nalaze na njivi, i primaju istu stvar. Ista kiša koja čini da pšenica rađa je ista ta kiša koja daje korovu da raste.

-----
Dakle, radi toga, kiša koja pada na zemaljsko prirodno rastinje je tip Duhovne Kiše koja daje Večni Život, koja pada na Crkvu; mi to nazivamo Rana Kiša i Kasna Kiša. I to je kiša izlivanja Božjeg Duha koju On izliva na Svoju Crkvu.

Primetite, ovde postoji jedna veoma čudna stvar. Vidite? Kada ta semena odlaze pod zemlju, kako god tamo dospela, bila su trnje od početka. Ali tamo je pšenica koja je bila posejana... A biljke su od početka bile biljke. I svaka biljka ponovo proizvodi samu sebe, pokazujući da je ona bila takva u originalnom početku. “I oni će prevariti Izabrane ako bi to bilo moguće,” jer i na njih dolazi ista Kiša, isti blagoslov, pokazujući iste znake, ista čuda. Vidite? “Oni će prevariti, ili prevariće i Izabrane ako bi to bilo moguće.” Dakle, trnje ne može sebi pomoći sebi što je trnje, a niti pšenica može pomoći sebi što je pšenica; to je ono što je Stvoritelj svakog od njih odredio u početku. To su Izabrani.

-----
Dakle, Sunce izlazi i sazreva pšenicu. Dakle, ne može sve odjednom sazreti. Kako se odvija sazrevanje, ono neprestano sazreva dok ne dođe do pune zrelosti. Tako je to danas sa Crkvom. Ona je počela u vremenu svog ranog detinjstva tamo nazad u mračnim dobima kada se nalazila pod zemljom. Ona je sada izrasla u zrelost. I mi to savršeno možemo videti, kako Bog uvek kroz prirodu... Vi ne možete narušiti prirodu. U tome je stvar danas. Mi bacamo bombe i tamo u okean, lomeći je i rasturajući je svuda sa atomskim bombama. Vi samo lomite još više te zemlje sve vreme, bacajući po njoj. Sečete šume, oluje će vas oduvati. Pregrađujete reke, one će vas poplaviti. Vi morate pronaći Božji način kako da uradite stvari i da ostanete u tome. Mi smo denominizirali ljude u crkve i organizacije; i pogledajte šta smo dobili. Ostanite na putu koje je određeno od Boga što se toga tiče.

Ali, da li vidite, On šalje kišu (vraćamo se našoj temi) na pravedne i nepravedne. Isus vam sada ovde u Mateju 24. kaže da će to biti znak kraja vremena. Dakle, ako ovaj znak bude znan samo na kraju vremena, onda to mora biti nakon otvaranja tih Pečata. Vidite? To je znak kraja. To će biti, kada se ove stvari budu dešavale, to će biti na kraju vremena. I biće jedan znak, dakle, da Izabrani ne bi bili zbunjeni u ovim stvarima. Da li vidite? Onda to mora biti otkriveno, razotkriveno.

Obratite pažnju, oboje, i pšenica i korov žive od istog Pomazanja sa Neba. I oboje se raduju zbog Toga. Sećam se toga što se tiče tamo tog događaja kod Grinove Vodenice. Video sam tu viziju, i tamo je bila velika njiva, i bila je skroz uzorana. I tamo se prvo pojavio sejač. Želim da ova slika bude pred vašim očima. Pogledajte ko je prvi izašao, i šta se zatim dešava. I kako je ovaj Čovek u belom došao na zemlju da poseje seme... A onda iza Njega došao je čovek, u crnom odelu, izgledao je veoma sumnjivo, šunjajući se iza njega sejući semena. I pošto se ovo dešavalo... Onda sam video kako su oba useva nikla. I kako su nikli, jedno je bila pšenica a drugo je bio korov. I onda je naišla suša, onda kada-izgledalo je kao da su obe grupe imale pognute glave i vikale za kišom. A onda je naišao veliki oblak nad zemlju, i počela je kiša. A pšenica je podigla glavu i rekla: “Slava Gospodu. Slava Gospodu.” A i korov se podigao i povikao: “Slava Gospodu. Slava Gospodu.” Isti rezultati, oboje je propadalo, oboje je venulo. A onda se pšenica podigla i bila žedna. I pošto je to bilo na istom polju, u istoj bašti, na istom mestu, pod istim pljuskom, tamo se podigla pšenica i tamo se podigao i kukolj od iste stvari.

Obratite pažnju Isto vodeno pomazanje donosi pšenicu, i donosi korov. Isti Sveti Duh koji pomazuje Crkvu, što im daje želju za spasavanjem duša, koji im daje silu za čudesa, To pada i na nepravedne isto kao i na pravedne: taj isti Duh. Dakle, vi to ne možete učiniti na drugi način i shvatiti Mateja 24:24. On je rekao: “Pojaviće se lažni hristosi,” lažni pomazanici, pomazani sa originalnom stvari, ali lažni proroci toga, lažni učitelji toga. Šta to čini da jedan čovek želi biti lažni učitelj nečega što je Istina? Dakle, mi ćemo stići za par trenutaka i do žiga zveri, videćete da je to denominacija. Vidite, vidite? Lažni učitelji, lažni pomazanici, pomazani hristosi, ali lažni učitelji. To je jedini način kako to možete videti.

-----
Obratite pažnju Ali to je ono što oni proizvode što vam pokazuje razliku. “Po njihovim rodovima,” Isus je rekao: “poznaćete ih.” Ljudi ne beru grožđe sa čkalja, čak i ako je čkalj u vinovoj lozi. To bi moglo biti moguće, ali će to rod reći. Šta je rod? Reč zarod za određeno vreme; to je ono što to jeste, njihovo učenje. Učenje o čemu? Učenje o dobu, koje je to vreme-ljudske doktrine, denominacijske doktrine, ali-ili Božja Reč za to vreme. Dakle... Vreme tako brzo prolazi, da... Mi bi se mogli dugo vremena na tome zadržati, ali sam siguran da vi koji ste ovde prisutni, i siguran sam da i vi kroz naciju možete videti ono što vam pokušavam reći, jer mi ne moramo još mnogo duže da se zadržimo na tome.

Ali mogli ste videti da pomazanje dolazi na nepravedne, na lažne učitelje, i to prouzrokuje da oni rade tačno ono što im je Bog rekao da ne rade; ali oni će učiniti tačno ono što im je Bog rekao da ne čine; no oni će to svakako učiniti. Zašto? Oni tome ne mogu pomoći. Kako će jedan čkalj biti bilo šta drugo nego čkalj? Bez obzira koliko će dobre kiše padati na to, to mora biti čkalj. To je razlog što je Isus rekao da će biti toliko slični da će to zavesti i same izabrane (koji su u korenu), kada bi to bilo moguće. Ali to nije moguće. Pšenica ne može činiti ništa nego da rodi pšenicu; to je sve što ona može roditi.

Прочитај пуни рачун у...
Pomazanici zadnjeg vremena.


Цлицк на имиџ да преузмете пуну величину сликом или ПДФ.


Акти оф је пророк.

(ПДФs)

Pomazanici zadnjeg
vremena.
(ПДФ)

MOJA ŽIVOTNA
PRIČA
W. Branham.
(ПДФ)

KAKO MI SE JAVIO
ANĐEO...
(ПДФ)


Порука Хуб... Одаберите језик и преузимање бесплатне поруке из брат Бранхам.


Мистерија о Христа.

Енглески невслеттер сајт.

Књига Откривења.

 

Бог и наука.
- Аркеолоји.

Тхе Раптуре ис цоминг.

Главни учење на поруку.

Добра је вест.
Исус је умро за твоје грехе.

Крштења водом.

 
 

Шекина глори оф Богу.

Је гроб је празна
Он је жив.

Натприродно облак.

Cтране Ватрени Стуб.

Су претходнице.

Нојева барка.

Седам Црквених доба.

У Седам Печата.

Божић серију.

Живи Реч Cерије.

Ендтиме серија.

Бог има лично име.
Које је име Бога?

Акти оф је пророк.

Oбјаснио је Божанство.

Тхе Оригинал Син.
Је ли било ан аппле?

Библијски геолошки.

Митологија.

Кристијан хода серије.

Бог и историја серије
Индек - Данило.

То Жена Језебел.

Наше доба Лаодикија.

Hrist Izvan Crkve.

 

Доктрина на Ницолаитанс.

Смрт. Шта онда?

Тајна Вавилон.

Бог и наука.
Микробиологија.

Бог и наука.
Космологија.

Бог и наука.
Мит диносауруса.

Пророк је виндицатион.
Brak i razvod.
Бог и наука.
- Еволуција.

Божанско исцељење.

Археологија.
Содом и Гомора.

Армагедон.

Земљотрес пресуда.

Наш млади
Сунчев систем.

Vizija Sa Patmosa.

 

Наша порука листинг.

Доказ о Нојевог потопа.

   Писмо каже...

I sedmi andjeo zatrubi i postaše veliki glasovi na nebesima govoreći: Posta carstvo sveta Gospoda našeg i Hrista Njegovog, i carovaće va vek veka.

Apokalipsa 11:15