Тхе Оригинал Син.


  Књизи Откровења серије.

Је ли било ан аппле?
(Прича о семена Серпент.)


William Branham.

Otk. 2:7,
“...Pobedniku ću dati da jede sa Drveta Života, Koje se nalazi u Božijem raju.”

Ovo je nagrada budućim pobednicima u svim dobima. Kada poslednji ratnički poklik bude oglašen, kad skinemo naše oklope, tada ćemo se odmarati u raju Božijem i naš deo će biti u Drvetu Života, zauvek. “Drvo Života.” Zar to nije divna govorna figura? Ono je spomenuto tri puta u Knjizi Postanka i tri puta u Knjizi Otkrivenja. U svih šest slučajeva to je isto drvo i simbolizuje istu stvar.

Ali šta je Drvo Života? Dakle, najpre bi trebali znati šta samo drvo uopšte predstavlja. U Brojevima (IV Moj.) 24:6, kao što je Valam opisao Izrael, on je rekao da su oni bili “Poput drva aloje što ih Gospod posadi.” Drvo se u Pismu poredi sa osobom, kao što je to u Psalmu 1. Dakle prema tome i Drvo Života treba biti osoba, a to je Isus.

A u Edenskom Vrtu su bila dva drveta koja su stajala u sredini vrta. Jedno je bilo Drvo Života, a drugo Drvo Znanja Dobra i Zla. Čovek je trebao živeti od Drveta Života; a nije trebao dirati drugo drvo jer bi u tom slučaju umro. Ali čovek je uzeo učešće u tom drugom drvetu, i kada je to učinio, kroz greh, smrt je ušla u njega i on je postao odvojen od Boga.

Dakle, ovo Drvo tamo nazad u Edenu, Drvo koje je bilo izvor života, je bio Isus. U Jovanu, od šeste do osme glave, Isus otkriva Sebe kao izvor Večnog Života. On je Sebe nazvao Hlebom sa neba. On je govorio o predanju Sebe te iznosi činjenicu ukoliko čovek bude jeo od Njega da nikada neće umreti. On je izjavio da je poznavao Abrahama, i da je pre Abrahama, ON BIO. On je prorokovao da će On Sam dati žive vode, od koje ako čovek pije nikada neće ožedneti, već će večno živeti. On je pokazao Sebe kao VELIKI JA JESAM. On je Hleb Života, Izvor Života, Jedan Večni, DRVO ŽIVOTA. On je bio tamo u Edenu u sred vrta kao što će biti i u sred raja Božijeg. Neki imaju ideju da su ova dva drveta u vrtu samo još dva više kao i ostala drva koje je Bog postavio u vrtu. Ali pažljivi učenik zna da to nije tako. Kada je Jovan Krstitelj vikao da je sekira postavljena kod korena svih drva, on nije govorio o jednostavnom prirodnom drveću, već o duhovnim principima. U I Jov. 5:11 se kaže: “A ovo je to SVEDOČANSTVO: Bog nam je dao život večni i taj je život u Njegovom Sinu.” Isus je rekao u Jovanu 5:40, “Ali vi nećete da donete ka Meni da primite život.” Tako, zapisana Reč Božija, jasno kaže i tvrdi da ŽIVOT, VEČNI ŽIVOT, jeste u Sinu. Nema drugog mesta. U I. Jov. 5:12, “Onaj ko ima Sina, ima ŽIVOT; a ko nema Sina Božijeg NEMA Života.” Vidite, pošto se Božiji izveštaj ne može promeniti, da bi se tome nešto dodalo ili oduzelo, izveštaj jasno tvrdi da je ŽIVOT U SINU...Pošto je to tako, onda TO DRVO U VRTU MORA BITI ISUS.

U redu. Ako je Drvo Života osoba, onda je i Drvo Znanja Dobra i Zla osoba TAKOdE. To ne može biti drugačije. Tako Taj Pravedan i Taj Zao su stajali jedan pored drugog u sred vrta Edenskog. Jezekilj 28:13, “U Edenu, vrtu Božijemu (Sotona) ti življaše.”

Ovde je mesto gde mi dobijamo pravo otkrivenje o “zmijinom semenu.” Ovde je ono što se stvarno dogodilo u Edenskom vrtu. Reč kaže da je Eva bila zavedena od zmijca. Ona je u stvari bila prevarena od strane zmijca. U knjizi Postanka 3:1 se kaže, “Zmija beše lukavija od sve zveradi što ih stvori Gospod Bog.” Ova zver je bila toliko bliska ljudskom biću (a ipak je bio samo životinja) da je mogao čak razmišljati i govoriti. On je bio uspravno biće i bio je nešto izmenu šimpanze i čoveka, ali bliže čoveku. Bio je toliko blizak ljudskom biću da se njegovo seme moglo, i pomešalo se sa tim ženskim i prouzrokovalo da ona začne. Kad se to dogodilo, Bog je prokleo zmijca. On je promenio svaku kost u telu zmijca tako da je morao puzati po zemlji poput zmije danas. Nauka može pokušavati sve što želi, ali ona neće pronaći kariku koja nedostaje. Zato se Bog postarao. Čovek je pametno biće i može nazreti neku udruženost izmenu čoveka i životinje i on to pokušava dokazati evolucijom. Ne postoji nikakva evolucija. Već čovek i životinja su se pomešali. To je jedna od Božijih tajni koja je ostala skrivena, ali evo ovde je ona otkrivena. To se dogodilo upravo tamo nazad u sred Edena kada se Eva okrenula od Života da prihvati Smrt.

Primetite šta im je Bog rekao u vrtu. Postanak (I Moj.) 3:15, “Neprijateljstvo Ja zamećem izmenu tebe i žene, i izmenu tvoga semena i njenog Semena, i Ono će ti glavu satirati, a ti ćeš Mu ujedati petu.” Ako mi prihvatimo Reč da je žena zaista imala Seme, onda je i zmijac sigurno isto tako morao imati seme. Ako je ženino Seme bio čovek-dete koji je došao mimo čoveka, onda je i zmijčevo seme trebalo doći po istom uzoru, i to je bio drugi mužjak koji je morao biti ronen mimo ljudskog muškog instrumenta. Nema studenta Biblije, koji ne zna da je ženino Seme bio Hrist koji je došao kroz Božiji instrument, odvojeno od ljudskog polnog odnosa. Takone je dobro znano da je prorokovano gaženje zmijčeve glave što je u stvari proroštvo koje se odnosi na Hrista što će biti ispunjeno na krstu protiv Sotone. Tamo na krstu Hrist je satirao Sotoninu glavu, dok je Sotona ujedao petu Gospodnju. Ovaj deo Pisma je otkrivenje toga kako je doslovno zmijčevo seme bilo posejano na zemlju, isto kao što mi imamo izveštaj u Luki 1:26-35, u kome je izložen tačan izveštaj o onome kako je ženino Seme došlo manifestujući se u fizičkom svetu odvojeno od instrumentalnosti muškarca. “Posle šest meseci posla Bog annela Gabriela u Galilejski grad nazvan Nazaret, ka devici zaručenoj s mužem iz Davidove kuće, kome je bilo ime Josip, a devici beše ime Marija. Kad anneo une k njoj, reče joj: Raduj, se milosti puna, Gospod je s tobom: blagoslovljena si ti menu ženama. I kada ga je videla, na te reči ona se prepade i poče razmišljati šta znači taj pozdrav. I anneo joj reče: Ne boj se, Marijo, jer si našla milost kod Boga. Evo, ti ćeš zatrudneti i roditi Sina, i daćeš mu Ime ISUS. On će biti velik, i zvaće se Sin Najvišega. Gospod Bog daće mu presto Davida, oca Njegovog. I On će vladati nad kućom Jakovljevom doveka. I kraljevstvu Njegovom neće biti kraja. Kako će to biti, reče Marija annelu, jer se ja ne sastajem sa mužem? Duh Sveti sići će na te, odgovori joj anneo, i sila Najvišeg zasenićete; zato će se dete koje ćeš roditi zvati Sveti Sin Božiji.” Kao što je ženino Seme doslovno bio Bog koji je reprodukovao Sebe u ljudskom telu, tako je i zmijčevo seme doslovno put kojim je Sotona našao mogućnost da sebi otvori vrata u ljudsku rasu. Sotoni je bilo nemoguće (jer je on samo STVORENO duh-biće) da on sebe reprodukuje na način na koji je Bog reprodukovao Sebe, tako izvještaj u Postanku nam kazuje kako je on proizveo njegovo seme i ubrizgao sebe u ljudski rod. Takone podsećam da je Sotona nazvan ‘zmija’. To je njegovo seme ili ubrizgavanje u ljudski rod o kojem govorimo.

Pre nego što je Adam ikada telesno upoznao Evu, zmijac je dao tu spoznaju sebe. I potomak koji je ronen iz te veze je bio Kain. Kain je bio (ronen od, začet) od “Zloga.” I Jovanova 3:12. Duh Sveti u Jovanu ni na jednom mestu nije mogao nazvati Adama “Zlim” (jer bi on to bio da je bio otac Kajinu), a na drugom mestu Adam je nazvan “Sinom Božijim” što je on bio po stvaranju. Luka 3:38. Kajin se izopačio u svom karakteru kao njegov otac, koji je doneo smrt, jedan ubica. Njegovo preziranje Boga kada se suočio sa Svemogućim u Postanku 4:5-9,13,14, pokazuje njega kao apsolutno čoveku nimalo sličnog u karakteristikama, čini se da to nadmašuje svaki izveštaj koji imamo u Pismu vezan za konfrontaciju Sotone sa Bogom. “Ali prema Kajinu i njegovoj žrtvi On nije imao respekta. I Kajin se vrlo razljutio, i njegovo lice se pomračilo. I Gospod je pitao Kajina: Gde ti je brat Abel? I on je odgovorio: Ne znam, jesam li ja čuvar moga brata?” I Kajin je rekao Gospodu: “Moja kazna je i odviše teška da je mogu nositi. Evo me teraš danas sa ovoga tla, i moram se skrivati od Tvoga lica; i biću begunac i skitnica na zemlji; da ko god me sretne može da me ubije.”

Primetite tačan put Božijeg izveštaja o ronenju Kajina, Abela i Seta. Postanak 4:1, “Adam pozna svoju ženu Evu; i ona zače, i rodi Kajina, pa reče, dobila sam čoveka od Gospoda. I ona ponovo rodi njegovog brata Abela.” Postanak 4:25, “Adam ponovo pozna svoju ženu, te ona rodi sina i dade mu ime Set...” Postoje TRI sina od DVA telesna akta, koje je Adam imao sa Evom. S obzirom da je Biblija tačna i savršena Reč Božija, ovde nema greške već nam je ova zabeleška za prosvetljenje. Pošto su tri sina bila ronena iz dva Adamova akta, ZASIGURNO znate da JEDAN od ove trojice NIJE BIO Adamov sin. Bog je ovo zabeležio na ovako tačan način da nam time pokaže nešto. Istina ovoga je da je Eva imala u svojoj utrobi DVA sina (blizanca) od RAZLIČITIH davalaca semena. Ona je nosila blizance, a sa Kajinom je začela nešto malo pre nego sa Abelom.

Прочитај пуни рачун у... EFEŠKO CRKVENO DOBA

Види ... Seme Zmijca.


   Писмо каже...

По томе се познају деца Божија и деца ђавоља: који год не твори правде, није од Бога, и који не љуби брата свог.

Јер је ово заповест, коју чусте испочетка, да љубимо један другог.

Не као што Каин беше од нечастивог и закла брата свог. И за који га узрок закла? Јер дела његова беху зла, а брата му праведна.

1 Jovanova 3:10-12Књига Откривења.
Цонтинуес на следећој страни.
(Доктрина на Ницолаитанс.)

Ако јабуке
направљене жене
схвате да онако наги,
да је вријеме да
поново прође јабуке.


Мистерија о Христа.

Енглески невслеттер сајт.

Књига Откривења.

 

Бог и наука.
- Аркеолоји.

Тхе Раптуре ис цоминг.

Главни учење на поруку.

Добра је вест.
Исус је умро за твоје грехе.

Крштења водом.

 
 

Шекина глори оф Богу.

Је гроб је празна
Он је жив.

Натприродно облак.

Cтране Ватрени Стуб.

Су претходнице.

Нојева барка.

Седам Црквених доба.

У Седам Печата.

Божић серију.

Живи Реч Cерије.

Ендтиме серија.

Бог има лично име.
Које је име Бога?

Акти оф је пророк.

Oбјаснио је Божанство.

Тхе Оригинал Син.
Је ли било ан аппле?

Библијски геолошки.

Митологија.

Кристијан хода серије.

Бог и историја серије
Индек - Данило.

То Жена Језебел.

Наше доба Лаодикија.

Hrist Izvan Crkve.

 

Доктрина на Ницолаитанс.

Смрт. Шта онда?

Тајна Вавилон.

Бог и наука.
Микробиологија.

Бог и наука.
Космологија.

Бог и наука.
Мит диносауруса.

Пророк је виндицатион.
Brak i razvod.
Бог и наука.
- Еволуција.

Божанско исцељење.

Археологија.
Содом и Гомора.

Армагедон.

Земљотрес пресуда.

Наш млади
Сунчев систем.

Vizija Sa Patmosa.

 

Наша порука листинг.

Доказ о Нојевог потопа.

Цлицк на имиџ да преузмете пуну величину сликом или ПДФ.


Acts of the Prophet.

(PDF Енглески)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Енглески)

А моунтаин бочни и
ружин бокор у снегу
у Кини.

Лилиес оф ватре.

Ватрени стуб - Хјустон 1950.

Светло на Пирамид Роцк.


Порука Хуб... Одаберите језик и преузимање бесплатне поруке из брат Бранхам.