Maulosi a Danieli 2.

<< m'mbuyomu

lotsatira >>

  Mndandanda Mulungu ndi mbiriyakale.

Loto la Danieli.


David Shearer.

Danieli 7.

Chinthu choyamba cholembedwa kuti Danieli anaona loto isanafike phwando la Belisazara wa Danieli 5.
(Chaka choyamba cha ufumu wa Belisazara wa ku Babuloni, Danieli akugona pa bedi lake analota maloto ndipo anaona masomphenya... Danieli 7:1)

M'malo mwake mphepo zinai zinapangitsa zirombo zinayi kuti zituluke munyanja.

Mphepo zinayi m'Malemba zimayimira nkhondo ndi ndewu. Zamoyo zinai zomwe zimabuka kuyimira maufumu anayi omwe tidawona mu Danieli chaputala 2. [Izi si mayiko wamba, koma dziko wolamulirayo mphamvu.] Woyamba ndi mkango wokhala ndi mapiko a chiwombankhanga ndipo mtima wa munthu (oipa kwambiri), ndipo akuimira Babulo kachiwiri.

Lachiwiri ndi chimbalangondo chokhota, ndi 3 nthiti mwa izo ndi mano. Mgwirizano wa Amedi ndi Aperisi sanali wofanana ndi Aperisiya wamphamvu kwambiri ankalamulira. Nthiti mano ake nyama zina (maiko). Anayamba kugonjetsa kwawo mbali zitatu, kumadzulo, (547 B.C.), kumpoto, Babuloni, (539 B.C.) ndi kumwera, Egypt (525 B.C.)

Chirombo chachitatu chinali ngati nyalugwe. (Chilombo chachangu kwambiri). Uku kunali Greece pansi pa Alesandro. Anali ndi mitu inayi, yomwe Alesandro atamwalira, amuna anayi ake analanda ufumu wake.

Malemba amapereka tsatanetsatane wa chirombo chachinayi, Danieli 7:7,

“Zitatha izi, m’masomphenya anga usiku, ndinaonanso chirombo chachinayi chitayima patsogolo panga. Chinali choopsa, chochititsa mantha ndi champhamvu kwambiri. Chinali ndi mano akuluakulu a chitsulo. Chimati chikatekedza ndi kumeza adani ake kenaka chinapondereza chilichonse chotsala. Ichi chinali chosiyana ndi zirombo zoyambirira zija, ndipo chinali ndi nyanga khumi.


    Danieli 2 Chifanizo
    ndi Danieli 7 Nyama.

Malemba limatchula zirombo izi monga mafumu, ndi chamoyo chachinayi makamaka ngati Danieli 7:17-21 limati:

17 ‘Zirombo zikuluzikulu zinayi zija ndi maufumu anayi amene adzaoneka pa dziko lapansi.
18 Koma oyera mtima a Wammwambamwamba adzalandira ufumu ndipo udzakhala nawo mpaka muyaya, inde ku nthawi zonse.’
19 “Kenaka ndinafuna kudziwa tanthauzo lenileni la chirombo chachinayi chija, chimene chinali chosiyana ndi zinzake zonse ndi choopsa kwambiri, cha mano ake achitsulo ndi zikhadabo zamkuwa; chirombo chimene chinapweteka ndi kumeza zinazo ndi kupondaponda chilichonse chimene chinatsala.
20 Ndinafunanso kudziwa za nyanga khumi za pa mutu pake ndiponso ina ija, nyanga imene inaphuka pambuyo pake ndi kugwetsa zitatu zija. Imeneyi ndi nyanga ija yokhala ndi maso ndi pakamwa poyankhula modzitamandira, ndipo inkaoneka yayikulu kupambana zina zonse.
21 Ndikuyang’anitsitsa, nyanga imeneyi inathira nkhondo anthu oyera mtima ndi kuwagonjetsa,

Chamoyo chachinayi ndi Roma.

Chinsinsi cha nyanga khumi.

Roma anagonjetsa dziko kudziwika kwa England ano, Europe, kupita ku Middle East.

Izi zinaphatikizapo “anthu” khumi, mogwirizana ndi mayiko amakono otsatirawa.

Anglo SaxonChingerezi
FranksFrench
BurgundiansSwiss
SueviChipwitikizi
VisigothsSpanish
LombardsChitaliyana
HunsAjeremani
Herili(zinatha)
Vandals(zinatha)
Ostrogoths(zinatha)

Izi zidapangitsa nkhondo kumenyane ndi Roma ndi mu njirayi, 3 mwa “anthu” awa anathetsedwa. Otsala “anthu” mawonekedwe zimene ife lero kuitana Europe.

Kuyerekezera ndi Danieli 2.

Ufumu wachitsulo wa Danieli 2 amalota, ogawanika ndipo chitsulo chinapitirira miyendo yakumanzere ndi kumanja kwa fanolo.

Ufumu wa Roma udagawika awiri pamene Konstantine adasuntha likulu lake ku mzinda watsopano, Constantinople - Tsiku zatsopano Istanbul. Izi zidapanga mizinda ikuluikulu iwiri, ndipo pafupifupi maufumu awiri, a kum'mawa ndi kumadzulo. Chikhalidwechi, komabe, cha onse onse anali “achitsulo”.

Nyanga yaying'ono imakwera.

“Nyanga yaying'ono” yomwe ikwera imayimira ufumu wa Roma.


  Danieli 8. Nkhosa yamphongo ndi Iye mbuzi.

Danieli 8. Nkhosa yamphongo ndi Iye mbuzi.


David Shearer.

Mu chaputala 8 cha vesi 1, Mulungu adapatsa Danieli masomphenya ena zamoyo ziwiri zachilendo zikutuluka mu mtsinje Ulai.

Pali zilombo ziwiri zokha chifukwa ufumu wa ku Babuloni watsala pang'ono kutha posachedwa.

Chilombo choyamba ndi nkhosa yamphongo yokhala ndi nyanga ziwiri. Awa ndi Mgwirizano wa Amedi wa Aperesi, ndi nyanga ziwiri, wamkulu kwambiri kuwuka komaliza. Izi zikupangitsa chithunzi cha Ufumuwu, kuonetsanso, mphamvu yayikulu ya Aperisi. Nkhosa iyi ikukankhira (Ogonjetsa) kumadzulo, kumpoto, ndi kumwera.

Mu Danieli 8:5-7, tikuwona iye mbuzi, (akuimira Greece) kuwuluka, (mwachangu kwambiri), amaphwanya nyanga za nkhosa zamphongo, (zigwetsa ufumu wa Aperezi), koma pamene anali wamkulu nyanga yake (Alexander the Great) idasweka. Nyanga zinayi nyamuka kunja kwake, (mkulu wankhondo a Alexander) ndi kuchokera kwa iwo inatuluka “nyanga yaying'ono”.

Baibulo imapereka tanthauzo la nyama zoyambira mu Danieli 8, vesi la 20.

20 Nkhosa yayimuna ya nyanga ziwiri imene unayiona, ikuyimira mafumu a Amedi ndi Aperezi.
21 Mbuzi yayimuna ija ndi mfumu ya Agriki, ndipo nyanga yayikulu pakati pa maso ake aja ndi mfumu yoyamba.


  Danieli 8. Nyanga yaying'ono.

Danieli 8. Nyanga yaying'ono.

Pali mafotokozedwe ambiri za “nyanga yaying'ono” iyi, ndi kuchokera Danieli 8, vesi 10-12, zikuwonekeratu kuti ndi Ufumu wa Roma.

10 Inakula mpaka inafikira gulu lankhondo la kumwamba, ndipo inagwetsera ena a gulu lankhondolo ndi ena a gulu la nyenyezi ku dziko lapansi ndi kuwapondaponda.
11 Inadzikuza yokha mpaka kufikira kwa mfumu ya gululo: inathetsa nsembe zimene zinkaperekedwa tsiku ndi tsiku, ndipo inagwetsa nyumba yake yopatulika.
12 Gulu lake la nkhondo linathetsa nsembe zoperekera machimo za tsiku ndi tsiku; chipembedzo choonadi chinaponderezedwa pansi. Nyangayi inapambana mu zonse zimene inachita.

Anali Roma amene anawononga kachisi ku Yerusalemu, ndipo anapangitsa kuti nsembeyo ichotsedwe, ndipo adadzikuza yekha motsutsana ndi kalonga. (Khristu).

<< m'mbuyomu

lotsatira >>Uthenga Hub... Sankhani chilankhulo chanu ndikutsitsa mauthenga aulere ochokera kwa M'bale Branham.