Maulosi a Danieli 1.

<< m'mbuyomu

lotsatira >>

  Mndandanda Mulungu ndi mbiriyakale.

Maufumu a Amitundu.


David Shearer.

Loto la Nebukadinezara.

Mu Danieli 2, Mulungu anapatsa Nebukadinezara, mfumu ya Babeloni maloto a fano lowopsa. Danieli adamasulira malotowa - Nebukadinezara anali mutu wagolide, gawo la chifuwa linali siliva, ufumu wa Amedi ndi Aperisi, ntchafu za mkuwa, ufumu wa Girisi, wachinayi, miyendo yachitsulo, anali ufumu wa Roma. Mapazi anali osakaniza chitsulo ndi dongo. Kunalibenso maufumu enanso (osati Britain, Russia, USA, Chitchaina). Wachinayi adapita njira yonse mpaka ku zala. Ichi ndi chinsinsi. Zitsulo zomwe zimagwiritsidwa ntchito kuyimira maufumu makhalidwe anali zotsika mtengo, komanso kuchuluka kwambiri kuuma.

Maufumu awa anali zotsatira pamalingaliro a anthu. Ababulo, Aperisi, Agiriki, ndi Aroma atikhudza lero. Ufumu wachinayi unapita njira yonse mpaka Ufumu wa Kristu ukhazikitsidwe, (Mwala wodulidwa m'phiri), Kodi zinachitika bwanji? Ufumu wa Roma wachikunja anakhala papa ufumu wa Roma. Chinthu chidwi, mu Pankhondo yozizira, amuna awiri sanagwirizane mu UN. Mmodzi anali Russian Khrushchev kutanthauza dongo, winayo, American Eisenhower, kutanthauza Iron amagwira ntchito. Chitsulo ndi dongo silingathe kusakaniza. Khrushchev kuchotsa nsapato yake ndi kugunditsa tebulo ndikupanga mfundo. Tili kumapazi a fanolo ife tiri pafupi ndi Ufumu wa Mulungu khazikitsa.


  Danieli 2 Chifanizo chagolide.

Danieli 2 Chifanizo chagolide.

Babuloni wa loto la Nebukadinezara anaimiridwa ngati ufumu wagolidi. Babuloni anali ndi golide wambiri. Kachisi wa Marduk, m'modzi wa akachisi ku Babeloni anali ndi guwa la nsembe lagolide ndi mpando wachifumu, ili matani 8 ndi theka la golide. Mkati mwa kachisiyu adakutidwa ndi golide.


    Danieli 2 Chifanizo
    ndi Danieli 7 Nyama.

Nebukadinezara atakhazikitsa kupembedza fano lalikulu, izo zinapangidwa onse a golide. Amafuna kuti ufumu wake (wagolide) ukhale ufumu wamuyaya, ngakhale Daniel anamuuza wina angatenge kuti ndi malo.

Mulungu amatchula mzinda wa Babulo kukhala mzinda wagolide mu Yesaya 14:4,

mudzayankhula monyogodola mfumu ya Babuloni kuti, Wopsinja uja watha! Ukali wake uja watha!

Izi zidanenedwa za Babuloni zaka zambiri Babulo asanakhale mzinda waukuluwo mu ulamuliro wa Nebukadinezara. Anthu a nthawi Yesaya ayenera kuti ankaganiza “Mneneri adalakwitsa.”

Mkango.

Chifaniziro wina Babulo anali Mkango. Chipata chachikulu mu Babuloni unali kutchedwa Ishtar chipata. Apa panali zithunzi 120 za mikango yagolide. Palinso anapezeka m'mabwinja, ziboliboli ambiri a mikango.

Chipata cha Ishtar chidasokonekera ndikupita ku Germany m'ma 1800, komwe amangidwanso ndipo ikuwonetsedwa mu Pergamon Museum, mu Berlin.

Mulungu adatchulanso ku Babuloni ngati mkango mu Yeremiya 50:17-18,

17 “Aisraeli ali ngati nkhosa zomwe zabalalika pothamangitsidwa ndi mikango. Mfumu ya ku Asiriya ndiye inayamba kuwapha Aisraeliwo. Wotsiriza anali Nebukadinezara mfumu ya ku Babuloni amene anachita ngati kuphwanya mafupa ake.”
18 N’chifukwa chake Yehova Wamphamvuzonse, Mulungu wa Israeli akuti, “Ndidzalanga mfumu ya ku Babuloni pamodzi ndi dziko lake monga momwe ndinalangira mfumu ya ku Asiriya.”

Ulosi umenewu unali komanso zaka zambiri pamaso Nebukadinezara anapita kwa ulamuliro.


  Danieli 5. Phwando la Belisazara.

Danieli 5. Phwando la Belisazara.

Mu Danieli chaputala 5, phwando la Belisazara lalembedwa. Belisazara anali mdzukulu wa Nebukadinezara.

Iye anatenga ziwiya zagolide, zomwe zidatengedwa kuchokera ku Yerusalemu, kuti akagwiritse ntchito m'chipani chake, Danieli 5:4‭-‬5,

4 Akumwa vinyo, anatamanda milungu yagolide ndi siliva, yamkuwa, chitsulo, yamtengo ndi mwala.
5 Mwadzidzidzi zala za dzanja la munthu zinaonekera ndi kulemba pa khoma, pafupi ndi choyikapo nyale m’nyumba yaufumu. Mfumu inapenyetsetsa dzanjalo pamene limalemba.

Kulambira kwawo kunali a zachuma awo wotukuka ndipo pamene anali kumwa, zala za dzanja la munthu lidawoneka ndikulemba pakhoma.

Palibe amene akanakhoza kutanthauzira zolembedwazo, chifukwa chake Danieli adayitanidwa kuti akutanthauzire mawuwo, Danieli 5:25‭-‬28,

25 “Mawu amene analembedwa ndi awa: MENE, MENE, TEKELI, PARASINI.
26 “Zimene mawuwa akutanthauza ndi izi: Mene: Mulungu wawerenga masiku a ufumu wanu ndipo wauthetsa.
27 Tekeli: Inu mwayesedwa pa sikelo ndipo mwapezeka kuti mukuperewera.
28 Parasini: Ufumu wanu wagawidwa ndi kupatsidwa kwa Amedi ndi Aperezi.”


  Kugwidwa kwa Babuloni.

Kugwidwa kwa Babuloni.

Phwando la Danieli chaputala 5 chikuchitika, Aperezi ambiri, Koresi, iye kupatutsa mtsinje wa Firate, zomwe zidayenda kupyola mu mzinda wa Babuloni. Danieli 5:30,

Usiku womwero Belisazara, mfumu ya anthu a ku Babuloni, inaphedwa, ndipo Dariyo Mmedi analanda ufumuwo ali ndi zaka 62.

Pali ulosi wa m'Baibulo motere. (Yesaya 45:1),

Yehova akuyankhula ndi wodzozedwa wake Koresi amene anamugwira dzanja lamanja kuti agonjetse mitundu ya anthu ndi kuwalanda mafumu zida zawo zankhondo, ndi kutsekula zitseko kuti zipatazo zisadzatsekedwenso ndi ichi:

Ulosi uwu chinayankhulidwa Koresi, zaka 150 Asanabadwe, ndipo anamutcha dzina lake.

Pambuyo kusintha kwambiri kuyenda kwa mtsinjewo, Gulu lankhondo la Koresi linabwera kudzera mu zipata zam'mtsinje, ndi kugwidwa kwa Babuloni. Belisazara anaphedwa.


  Lemba linena...

ndipo anati: “Litamandike dzina la Mulungu ku nthawi za nthawi; nzeru ndi mphamvu zonse ndi zake.

Amasintha nthawi ndi nyengo; amakweza mafumu ndipo amawatsitsanso. Amapatsa nzeru kwa anzeru ndi chidziwitso kwa ozindikira zinthu.

Amavumbulutsa zinthu zozama ndi zobisika; amadziwa zimene zili mu mdima, ndipo kuwunika kumakhala ndi Iye.”

Danieli 2:20-22

<< m'mbuyomu

lotsatira >>


Sayansi
yeniyeni
- kupeza
Mulungu.