Oorspronklike sonde. Die Boom Van Lewe.


  Boek van Openbaring reeks.

Oorspronklike sonde. Was dit 'n appel?
(Die Slang se Saad.)


William Branham.

Openbaring 2:7,
“...Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die Boom Van die Lewe wat binne-in die paradys van God is.”

Hierdie is die toekomstige beloning vir alle oorwinnaars van alle tydperke. Wanneer die laaste uitroep vir die stryd verkondig is, wanneer ons wapenrusting neergelê is, dan sal ons rus in die paradys van God en ons deel sal die Boom van die Lewe wees, vir ewig.

“Die Boom Van Lewe.” Is dit nie 'n pragtige beeldspraak nie? Dit word drie maal in die Boek van Génesis en drie keer in die Boek van Openbaring genoem. In al ses plekke is dit dieselfde boom en simboliseer presies dieselfde ding.

Maar wat is die Boom Van die Lewe? Wel, eerste van alles sal ons moet weet waarvoor die boom self staan. In Numeri 24:6, soos Bileam Israel uitgebeeld het, het hy gesê hulle was “bome soortgelyk aan aalwyne wat die Here geplant het.” Bome deur die Skrifte verwys na persone, soos in Psalm 1. Dus die Boom Van Lewe moet die Persoon van Lewe wees, en dit is Jesus.

Nou in die Tuin van Eden was daar twee bome wat in die middel gestaan het. Een was die Boom Van Lewe, die ander was die Boom van die Kennis van Goed en Kwaad. Mens moes lewe volgens die Boom Van Lewe; maar hy moes nie die ander boom aanraak nie anders sou hy sterf. Maar mens het van die ander boom geniet, en toe hy het, het die dood ingekom deur sy sonde, en hy is afgesonder van God.

Nou daardie Boom terug daar in Eden, daardie Boom wat die bron van lewe was, was Jesus. In Johannes, hoofstukke ses tot agt, stel Jesus Homself voor as die bron van die ewige lewe. Hy het Homself genoem die Brood van die hemel. Hy het gepraat van om Homself te gee en dat as 'n mens van Hom sou eet sou hy nooit sterf nie. Hy het verkondig dat Hy Abraham geken het, en dat voor Abraham was, WAS Hy. Hy het geprofeteer dat Hy Homself vir hulle lewende water sou gee dat as die mens sou drink sou hy nooit weer dors word nie, maar sou lewenslank lewe. Hy het Homself gewys as die GROOT EK IS. Hy is die Brood van Lewe, die Put Van Lewe, die Ewige Een, die BOOM VAN LEWE. Hy was terug daar in Eden in die middel van die tuin soos Hy sal wees in die middel van die paradys van God.

Sommige het 'n idee dat die twee bome in die tuin net nog twee bome was soos die res van hulle wat God daar geplaas het. Maar versigtige studente weet dat dit nie so is nie. Toe Johannes die Doper gehuil het dat die byl geslaan is op die wortel van alle bome, het hy nie gepraat van eenvoudig natuurlike bome nie, maar van geestelike beginsels. Nou in 1 Johannes 5:11 sê dit, “En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun.” Jesus het in Johannes 5:40 gesê, “En julle wil nie na My kom om die lewe te hê nie.” Dus die getuienis, God se Woord, stel eenvoudig en duidelik dat LEWE, EWIGE LEWE, is in die Seun. Dit is geen ander plek nie. 1 Johannes 5:12, “Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie.” Nou aangesien die getuienis nie kan verander nie, weg gevat van of bygevoeg word, dan staan die getuienis dat DIE LEWE IS IN DIE SEUN... Aangesien dit so is, DIE BOOM IN DIE TUIN MOET JESUS WEES.

Goed. As die Boom Van Lewe 'n persoon is, dan is die Boom van die Kennis van Goed en Kwaad OOK 'n persoon. Dit kan nie anders wees nie. Dus die Regverdige Een en die Goddelose Een het sy aan sy gestaan daar in die middel van die Tuin van Eden. Eségiël 28:13, “Jy (satan) was in Eden, die tuin van God;”

Hier is waar ons die ware openbaring kry van die Slang se saad.' Hier is wat regtig in die Tuin van Eden gebeur het. Die Woord sê dat Eva deur die slang verlei is. Sy was werklik verlei deur die slang. Dit sê in Génesis 3:1,
“Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het.” Hierdie dier was so naby aan 'n menslike wese (en tog was suiwer dier) dat hy kon redeneer en praat. Hy was 'n regop skepsel en was soort van tussen 'n sjimpansee en 'n man, maar nader aan 'n man. Hy was so naby om mens te wees dat sy saad kon, en het gemeng met die van die vrou en haar laat swanger word. Toe dit gebeur het, het God die slang vervloek. Hy het elke been in die slang se liggaam verander sodat hy moes seil soos 'n slang. Wetenskap kan alles probeer wat hulle wil, en hulle sal nie die verlore skakel vind nie. God het gesorg daarvoor. Mense is slim en hulle kan 'n assosiasie van die mens sien met 'n dier en hulle probeer dit bewys deur evolusie. Daar is nie enige evolusie nie. Maar mens en dier het gemeng. Dit is een van die verborgenhede van God wat geslote gebly het, maar hier is dit geopenbaar. Dit het gebeur reg daar in die middel van Eden toe Eva weggedraai het van Lewe om Dood te aanvaar.

Merk wat God vir hulle gesê het in die tuin. Génesis 3:15, “En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.” As ons krediet vir die Woord gee dat die vrou 'n Saad gehad het, dan moes die slang sekerlik ook 'n saad gehad het. As die Saad van die vrou 'n man-kind apart van die man was, dan moet die saad van die slang op dieselfde manier wees, en dit is dat 'n ander man gebore moet word apart van menslike manlike instrumentaliteit. Daar is geen student wat nie weet nie dat die Saad van die vrou die Christus was Wie deur die bemiddeling van God gestuur is, sonder menslike gemeenskap. Dit is ook net so goed bekend dat die voorstel van die slang se kop wat vermorsel word in der waarheid 'n profesie was aangaande wat Christus teen Satan sal volbring aan die kruis. Daar by die kruis sou Christus die kop van Satan verbrysel, terwyl Satan die hakskeen van die Here sou kneus.

Hierdie gedeelte van die Skrif is die openbaring van hoe die letterlike saad van die slang in die aarde gesaai was, selfs soos ons die verslag het van Lukas 1:26-35 het, waarin die presiese verklaring uiteengesit is van hoe die Saad van die vrou in fisiese manifestasie gekom het afsonderlik van die instrumentaliteit van die menslike man.
“En in die sesde maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galiléa met die naam van Násaret,
na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef, uit die huis van Dawid; en die naam van die maagd was Maria.
En die engel het by haar binnegekom en gesê: Wees gegroet, begenadigde! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue.
En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken.
En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria; want jy het genade by God gevind.
En kyk, jy sal swanger word en 'n Seun baar, en jy moet Hom JESUS noem.
Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van Sy vader Dawid gee,
en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.
Toe sê Maria vir die engel: Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie?
En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.

Soos die Saad van die vrou letterlik God was wat Homself voort gebring het in menslike vlees, so is die saad van die slang die letterlike manier wat Satan gevind het dat hy in staat was om die deur vir homself oop te maak in die menseras. Dit was onmoontlik vir Satan (want hy is net 'n GESKEPTE geeswese) om homself te reproduseer op die manier wat God Homself gereproduseer het, so die Genesis verslag vertel hoe hy sy saad geproduseer het en homself ingevoeg of ingestoot het in die menslike ras. Ook onthou dat Satan die slang genoem word.' Dit is sy saad of bekendstelling in die menslike ras waarvan ons praat.

Voordat Adam ooit vleeslike kennis gehad het van Eva, het die slang die kennis voor hom gehad. En die een gebore daaruit is Kain. Kain was van (gebore uit, verwek van) daardie “Goddelose Een”. 1 Johannes 3:12. Die Heilige Gees in Johannes kon nie eens een plek Adam noem die “Goddelose Een” nie, (want dit is wat hy sou wees as hy Kain verwek het) en in 'n ander plek Adam noem die “Seun van God” wat hy was deur die skepping. Lukas 3:38. Kain het uitgedraai in karakter soos sy vader, 'n draer van dood, 'n moordenaar. Sy uiterste weerstand teen God toe hy in die aangesig van die Almagtige was in Génesis 4:5,9,13,14, wys hom om absoluut onmenslik te wees in die karaktertrekke, skyn om meer weergaloos te wees in enige verklaring wat ons het in die Skrif waar daar enige konfrontasie van Satan met God was.

“maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang.
Toe sê die Here vir Kain: Waar is jou broer Abel? En hy antwoord: Ek weet nie. Is ek my broer se wagter?
Daarop sê Kain vir die Here: My skuld is te groot om dit te dra.
Kyk, U verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir u aangesig: 'n swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry, sal my doodslaan.”

Let op die presiese manier wat die rekord van God die verslag van die geboortes van Kain, Abel en Set uiteensit.
Génesis 4:1,
“En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê: Ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar.”

Génesis 4:25,
“En Adam het sy vrou weer beken, en sy het 'n seun gebaar en hom Set genoem...”
Daar is DRIE seuns gebore van TWEE dade van vleeslike kennis deur Adam. Aangesien die Bybel die presiese en volmaakte Woord van God is, is dit geen fout nie maar 'n rekord vir ons inligting. Aangesien DRIE seuns gebore is van TWEE dade deur Adam, dan weet julle DEFINITIEF dat EEN van daardie drie WAS NIE die seun van Adam nie. God het dit op hierdie presiese wyse aangeteken om ons iets te wys. Die waarheid van die saak is dat Eva in haar skoot TWEE seuns gehad het (tweeling) van VERSKILLENDE bevrugtings. Sy het 'n tweeling gedra, met Kain se bevrugting 'n tydperk voor die van Abel.

Lees die volledige rekening in... Die Efésiese Kerktydperk.

Sien ook... Die Slang se Saad.


  Die Skrif sê...

Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie.

Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet liefhê;

nie soos Kain wat uit die Bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en dié van sy broer regverdig.

1 Johannes 3:10-12Die boek Openbaring.
Gaan voort op volgende bladsy.
(Doktriene Van Die Nikolaïete.)


As appels gemaak
vroue besef dat
hulle kaal was,
dit is tyd
om die appels
weer te slaag.Boodskap hub...Kies jou taal en aflaai gratis boodskappe van Broer Branham.


Die Verborgenheid van
Christus.

Engelse nuusbrief webwerf.

Die boek Openbaring.

 

God en Wetenskap
Indeks - Argeologie.

Die Wegraping kom.

 

Hoofonderrig van die
boodskap.

Die Goeie Nuus.
Jesus het gesterwe
vir jou sondes.

Waterdoop.

 
 

Die Bonatuurlike Wolk.

Vuurkolom.

Die graf is leeg.
Hy het opgestaan.

Die Shekinah heerlikheid van God.

Die Voorlopers.

God is Lig.

Die Handelinge van
die Profeet.

Die Godheid het verduidelik.

Die Sewe Kerk Eeue.

Die Sewe Seëls.

God en Geskiedenis
reeks Indeks - Daniël.

God en Wetenskap.
- Evolusie.

Bybelse Geologie.

 

Noag se Ark.

 

Die stem van die teken.

Oorspronklike sonde.
Was dit 'n appel?

Die naam van God.

Lewende woord reeks.

Die Eindtyd reeks.

Kersfees reeks.

Mitologie
Babilon, die bron.

Hierdie dag word
hierdie Skrif vervul.

Die Patmos Visioen.

 

Die Nikolaïete.

 

Doktriene Van Bileam.

Daardie Vrou Isébel.

Dood. Wat dan?

 

Verborgenheid Babilon.

God en Wetenskap.
Mikrobiologie.

God en Wetenskap.
Kosmologie.

God en Wetenskap.
Die Dinosaurus Mite.

'N Profeet se regverdiging.

Aardbewing oordeel.

Armagéddon.

Die Engel Verskyn.
Huwelik En Egskeiding.

Ons Boodskap Lys.

Argeologie.
S’dom en `Amorra.

Klik op 'n prentjieOm die volle grootte foto of PDF af te laai.


Acts of the Prophet.

(PDF Engels)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engels)

'N Berg kant en
roosboom in die
sneeu in China.

Lelies van Vuur.

Pilaar van Vuur
- Houston 1950

Lig op 'n piramide rots.